ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έντυπα

Έντυπα για εκπαιδευτικούς και σχολεία

Έντυπο Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 01 Ατομικό Δελτίο Μαθητή/Μαθήτριας 12/06/2023
YPAN DDE 01 Individual Pupil Form 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 02 Απουσίες μαθητών/μαθητριών 12/06/2023
YPAN DDE 02 Pupils’ School Attendance 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 02Α Δελτίο Απουσίας Μαθητή/Μαθήτριας από το Σχολείο 12/06/2023
YPAN DDE 02A Pupil’s Absence Slip 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 02Β Δελτίο Αποχώρησης Μαθητή/Μαθήτριας από το Σχολείο 12/06/2023
YPAN DDE 02B Pupil’s Leave Permit 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 02Γ Δελτίο Αργοπορημένης Άφιξης Μαθητή/Μαθήτριας στο Σχολείο 12/06/2023
YPAN DDE 02C Pupil’s Late Arrival Slip 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 03 Αναλυτικός Πίνακας Αριθμού Μαθητών/Μαθητριών Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 04 Αναλυτικός Πίνακας Αριθμού Μαθητών/Μαθητριών Περιφερειακού Νηπιαγωγείου 27/03/2024
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 05 Ονομαστικός Κατάλογος Μαθητών/Μαθητριών ηλικίας
3 - 4 6/12 χρονών Δημόσιων Νηπιαγωγείων
27/03/2024
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 06 Ανάληψη Καθηκόντων Διδακτικού Προσωπικού 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 08 Αναλυτικός πίνακας δρομολογίων Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου/Νηπιαγωγείου 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 09 Σχολική αργία - Γιορτή του/της Αγίου/ας της Κοινότητας/Ενορίας 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 10 Διδακτικό Προσωπικό Δημοτικού Σχολείου/ Νηπιαγωγείου 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 11 Αίτηση για Εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική Τάξη) 12/06/2023
YPAN DDE 11 Application for Registration in Primary or Pre-Primary School (Compulsory Pre-Primary Education and Pre-Primary Class) 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 12 Νομιμοποίηση εγγράφων (με σφραγίδα “APOSTILLE”) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 12/06/2023
YPAN DDE 12 Document legalisation (“APOSTILLE”) by the Ministry of Justice and Public Order 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 14 Αίτηση για Μη Πιστοποιημένη Άδεια Ασθενείας 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 15 Εφαρμογή των περί Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Νόμων 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 16 Απουσία παιδιού ηλικίας κάτω των 4 χρονών και 6 μηνών 27/03/2024
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 17 Πληροφοριακό Δελτίο για τα Ειδικά Μαθήματα 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 18 Πληροφοριακό Δελτίο για την Ενισχυτική Διδασκαλία σε Μαθητές/Μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 19 Επισκέψεις Λειτουργών Υγείας στο σχολείο 12/06/2023
YPAN DDE 19 School Visits of Health Officers 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 20 Συμφωνητικό Έγγραφο Σχολικής Φωτογράφισης/Μαγνητοσκόπησης 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 21 Επίσημη επικοινωνία σχολείου με γονείς/κηδεμόνες – Συγκατάθεση γονέων/κηδεμόνων για παραχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 12/06/2023
YPAN DDE 21 Official school communication with parents/guardians – Parents/Guardians’ consent for the provision of personal data 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 22 Συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα για φωτογράφιση/μαγνητοσκόπηση και δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού και βίντεο παιδιού/παιδιών του 12/06/2023
YPAN DDE 22 Parent/Guardian’s consent to photographing / video recording and publishing of child's photos / videos 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 23Α Προγραμματισμός Δράσεων/Δραστηριοτήτων Φυσικής Αγωγής 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 23Β Δήλωση Συμμετοχής σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα Φυσικής Αγωγής του Υ.Π.A.N. 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 26 Συνοπτικός Πίνακας Aναπληρώσεων 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 27 Κατάσταση Aναπληρώσεων Αντικαταστατών/ριών 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 28 Βεβαίωση Εγγραφής σε Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 29 Βεβαίωση Φοίτησης σε Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο 18/12/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 30 Αίτηση για Εγγραφή σε Δημόσιο/Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο για παιδιά ηλικίας 3 – 4 6/12 χρονών 27/03/2024
YPAN DDE 30 Application for Registration in a Public/Public and Community Pre-Primary School for children aged 3 - 4 6/12 χρονών 27/03/2024
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 32 Σύνθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής με βάση τους περί Σχολικών Εφορειών Νόμους του 1997 έως 2021 27/03/2024
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 33 Αίτηση για Μετεγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική τάξη) Άλλης Περιοχής 12/06/2023
YPAN DDE 33 Application for Transfer to a Primary School or a Pre-Primary School (Compulsory Pre-Primary Education and Pre-Primary Class) in Another Area 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 34 Αίτηση για Aναστολή Φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο 12/06/2023
YPAN DDE 34 Application for Deferring Primary School Entry 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 35 Αίτηση για Παράταση Φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο 12/06/2023
YPAN DDE 35 Application for Extension of Studies at Primary School 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 36 Εισήγηση για παραμονή μαθητών/μαθητριών στην ίδια τάξη 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 37 Εφαρμογή του Περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νόμου και του Περί Παιδιών Νόμου 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 38 Φοίτηση μαθητών/μαθητριών σε Γυμνάσιο 12/06/2023
YPAN DDE 38 Pupils’ attendance of Lower Secondary School (Gymnasium) 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 39 Φοίτηση μαθητών/μαθητριών σε Γυμνάσιο - Συγκεντρωτικός Πίνακας 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 40 Αίτηση για αποχώρηση/μη έγκαιρη προσέλευση στο Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο για θεραπεία 12/06/2023
YPAN DDE 40 Request for early school departure / late arrival at Primary School / Pre-Primary School due to prescribed treatment 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 41 Αναλυτική κατάσταση εσόδων - εξόδων Ταμείου Διευθυντή 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 41 Αναλυτική κατάσταση εσόδων - εξόδων Ταμείου Διευθυντή 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 42 Αίτημα έγκρισης δωρεάς μηχανογραφικού εξοπλισμού Τ.Π.Ε. 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 43 Αίτημα έγκρισης αγοράς μηχανογραφικού εξοπλισμού Τ.Π.Ε. από το Ταμείο Διευθυντή 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 44 Γνωστοποίηση πραγματοποίησης εκπαιδευτικής εκδρομής ή επίσκεψης ή άλλης εκδήλωσης/ παρακολούθησης θεατρικής ή κινηματογραφικής παράστασης 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 45Α Έκθεση γεγονότων (για σοβαρό ατύχημα ή επικίνδυνο συμβάν ή παράπτωμα ή κρούσμα αντικοινωνικής συμπεριφοράς στο σχολείο) 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 45Β Νέα έκθεση γεγονότων 12/06/2023
ΥΠΑΝ 90 Έντυπο αναφοράς παιδιού σε σύγκρουση με τον Νόμο στην Αστυνομία - Νόμος 55(Ι)/2021 30/10/2023
ΥΠΑΝ 92 Συνήθης Έκθεσις (Τύπος Β) 12/06/2023
ΥΠΑΝ 94 Ατομικό Πληροφοριακό Δελτίο 12/06/2023
Ενδεικτικά / Απολυτήρια / Εκθέσεις Προόδου
ΥΠΑΝ ΔΔΕ Π01 Δελτίο Φοίτησης Νηπιαγωγείου (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση) 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ Π02 Δελτίο Φοίτησης Νηπιαγωγείου (Προδημοτική τάξη) – Για παιδιά με αναστολή φοίτησης 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ Π03 Ενδεικτικό Νηπιαγωγείου (Προδημοτική τάξη) 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ Π04 Ενδεικτικό Δημοτικού Σχολείου (Αγόρι) 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ Π05 Ενδεικτικό Δημοτικού Σχολείου (Κορίτσι) 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ Π06 Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (Αγόρι) 29/04/2024
ΥΠΑΝ ΔΔΕ Π07 Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (Κορίτσι) 29/04/2024
ΥΠΑΝ ΔΔΕ Π08 Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Ειδικού Σχολείου (Αγόρι) 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ Π09 Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Ειδικού Σχολείου (Κορίτσι) 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ Π10 Περιγραφική Αξιολόγηση Ειδικού Σχολείου 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ Π11 Σχολική έκθεση Προόδου Προδημοτικής Εκπαίδευσης 22/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ Π11 Σχολική έκθεση Προόδου Προδημοτικής Εκπαίδευσης 04/07/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ Π12 Σχολική έκθεση Προόδου Δημοτικής Εκπαίδευσης 22/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ Π12 Σχολική έκθεση Προόδου Δημοτικής Εκπαίδευσης 13/06/2023
Έντυπα για Ειδική Εκπαίδευση
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΕΕ 01 Εγγραφές Μαθητών/Μαθητριών Ειδικών Σχολείων (Σεπτέμβριος) 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΕΕ 02 Ονομαστικός Κατάλογος Μαθητών/Μαθητριών Ειδικού Σχολείου 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΕΕ 03 Κατάλογος Διδακτικού Προσωπικού Ειδικού Σχολείου 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ EE 04 Αίτηση για παράταση φοίτησης στο Ειδικό Σχολείο 12/06/2023
YPAN DDE ΕΕ 04 Application for extension of studies at a Special School 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ EΕ 05  Δήλωση γονέων αναφορικά με την εξυπηρέτηση των αναγκών παιδιών με ειδικές ανάγκες από βοηθητικό προσωπικό 12/06/2023
YPAN DDE EΕ 05  Parent/guardian’s statement regarding care assistance of child with special needs 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΜ ΕΕ 01 Μεταφορά ατομικού φακέλου παιδιού με ειδικές ανάγκες 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΜ ΕΕ 02Α Μεταφορά εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού για παιδιά με ειδικές ανάγκες 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΜ ΕΕ 02Β Παραχώρηση εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού παιδιού για χρήση στο σπίτι 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΜ ΕΕ 02Γ Παράδοση/Παραλαβή εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού για παιδιά με ειδικές ανάγκες 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΜ ΕΕ 02Δ Επιστροφή εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού για παιδιά με ειδικές ανάγκες 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΜ ΕΕ 03 Αίτηση για επίδομα μεταφορικών παιδιών με ειδικές ανάγκες 12/06/2023
YPAN DM EE 03 Application for transport allowance for children with special needs 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΕΕΕΑΕ 06 Παραπομπή παιδιού στην Ε.Ε.Ε.Α.Ε. 12/06/2023
YPAN EEEAE 06 Pupil’s Referral to the District Committee of Special Education (D.C.S.E) 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΕΕΕΑΕ 07 Ατομικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Α.Π.Ε.) 12/06/2023
Πρότυπα Έντυπα για Εκδρομές και Επισκέψεις στο Εξωτερικό
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΑΕΞ 01 Αίτηση για έγκριση Αποστολής στη/ο(ν) «Χώρα» στα πλαίσια του προγράμματος «Όνομα Οργανισμού» 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΑΕΞ 02 Ενημέρωση Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης για την Αποστολή στη/ο(ν) «Χώρα» στα πλαίσια του προγράμματος «Όνομα Οργανισμού» 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΑΕΞ 03 Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων για την Αποστολή στη/ο(ν) «Χώρα» στα πλαίσια του προγράμματος «Όνομα Οργανισμού» 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΑΕΞ 04 Ιατρική βεβαίωση συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/ριών 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΑΕΞ 05 Πληροφοριακό Δελτίο συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/ριών 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΑΕΞ 06 Δήλωση Συγκατάθεσης Γονέων για δράσεις προγράμματος και φωτογραφίσεις / βιντεογραφήσεις 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΑΕΞ 07 Πιστοποιημένο έντυπο συγκατάθεσης γονέων/κηδεμόνων συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/ριών 12/06/2023
YPAN DDE AEX 07 Certified Consent Form for parents/guardians of participating pupils 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΑΕΞ 08 Σημείωμα υγείας για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/μαθήτριες 12/06/2023
YPAN DDE AEX 08 Health Form of participating pupils 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΑΕΞ 09 Ενημέρωση γονέων για φάρμακα που θα είναι διαθέσιμα 12/06/2023
Πρότυπα Έντυπα για Εκδρομές και Επισκέψεις στο Εσωτερικό
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΕΚΕΣ 01Α Έντυπα για προκήρυξη διαγωνισμού για όλες τις πιθανές εκδρομές/επισκέψεις - Πρόσκληση για υποβολή προσφορών 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΕΚΕΣ 01Β Έντυπα για προκήρυξη διαγωνισμού για όλες τις πιθανές εκδρομές/επισκέψεις - Έντυπο υποβολής προσφοράς 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΕΚΕΣ 01Γ Έντυπα για προκήρυξη διαγωνισμού για όλες τις πιθανές εκδρομές/επισκέψεις - Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών/ριών σε εκδρομές και άλλους προορισμούς 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΕΚΕΣ 01Δ Έντυπα για προκήρυξη διαγωνισμού για όλες τις πιθανές εκδρομές/επισκέψεις - Ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/ριών σε εκδρομές και άλλους προορισμούς 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΕΚΕΣ 01Ε Έντυπα για προκήρυξη διαγωνισμού για όλες τις πιθανές εκδρομές/επισκέψεις - Παραγγελία οχημάτων σύμφωνα με τη μεταξύ μας συμφωνία 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΕΚΕΣ 02Α Έντυπα για προκήρυξη διαγωνισμού ανά εκδρομή/επίσκεψη - Μεταφορά μαθητών/ριών σε εκδρομές και άλλους προορισμούς 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΕΚΕΣ 02Β Έντυπα για προκήρυξη διαγωνισμού ανά εκδρομή/επίσκεψη - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκτέλεση μεταφοράς 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΕΚΕΣ 02Γ Έντυπα για προκήρυξη διαγωνισμού ανά εκδρομή/επίσκεψη - Ανάθεση μεταφοράς 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΕΚΕΣ 03 Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΕΚΕΣ 04 Ενημέρωση Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΕΚΕΣ 05 Επιχορήγηση λεωφορείου για μαθητή/μαθήτρια ΑΜΕΑ 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΕΚΕΣ 06 Ενημέρωση για οχήματα από εταιρεία μεταφορών 12/06/2023
Έντυπα άλλων Υπηρεσιών / Προγραμμάτων
  Ασφάλεια και Υγεία  
  Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης  
  Εκπαιδευτική Ψυχολογία  
  Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο  
  Ηλεκτρονική Παραγγελία Διδακτικών Βιβλίων και Μέσων  
  Θερινό Σχολείο  
  Ιδιωτική Εκπαίδευση  
  Κατασκηνώσεις  
  Πολιτική Άμυνα  
  Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο  
  Σχολικά Κτίρια  
  Σχολικά Κυλικεία  
  Σχολική Παραβατικότητα – Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης  
  Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  
  Υπηρεσία Εκπαιδευτικού Προσωπικού  
ΥΠΑΝ ΣΕ 01 Παρουσιολόγιο Προσωπικού Σχολικών Εφορειών 12/06/2023

Έντυπα για γονείς

Έντυπο Έντυπα για εγγραφή/μετεγγραφή μαθητή/μαθήτριας σε Δημοτικό Σχολείο Αρχείο Ημερομηνία
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 11 Αίτηση για Εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική Τάξη) 12/06/2023
YPAN DDE 11 Application for Registration in Primary or Pre-Primary School (Compulsory Pre-Primary Education and Pre-Primary Class) 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 33 Αίτηση για Μετεγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική τάξη) Άλλης Περιοχής 12/06/2023
YPAN DDE 33 Application for Transfer to a Primary School or a Pre-Primary School (Compulsory Pre-Primary Education and Pre-Primary Class) in Another Area 12/06/2023
Έντυπα για εγγραφή/μετεγγραφή μαθητή/μαθήτριας σε Νηπιαγωγείο
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 11 Αίτηση για Εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική Τάξη) 12/06/2023
YPAN DDE 11 Application for Registration in Primary or Pre-Primary School (Compulsory Pre-Primary Education and Pre-Primary Class) 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 30 Αίτηση για Εγγραφή σε Δημόσιο/Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο για παιδιά ηλικίας 3 – 4 6/12 χρονών 27/03/2024
YPAN DDE 30 Application for Registration in a Public/Public and Community Pre-Primary School for children aged 3 - 4 6/12 27/03/2024
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 33 Αίτηση για Μετεγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική τάξη) Άλλης Περιοχής 12/06/2023
YPAN DDE 33 Application for Transfer to a Primary School or a Pre-Primary School (Compulsory Pre-Primary Education and Pre-Primary Class) in Another Area 12/06/2023
Έντυπα για αναστολή/παράταση φοίτησης μαθητή/μαθήτριας στο Δημοτικό Σχολείο
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 34 Αίτηση για Aναστολή Φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο 12/06/2023
YPAN DDE 34 Application for Deferring Primary School Entry 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 35 Αίτηση για Παράταση Φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο 12/06/2023
YPAN DDE 35 Application for Extension of Studies at Primary School 12/06/2023
Έντυπα για απουσία/αργοπορημένη άφιξη/αποχώρηση
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 02Α Δελτίο Απουσίας Μαθητή/Μαθήτριας από το Σχολείο 12/06/2023
YPAN DDE 02A Pupil’s Absence Slip 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 02Β Δελτίο Αποχώρησης Μαθητή/Μαθήτριας από το Σχολείο 12/06/2023
YPAN DDE 02B Pupil’s Leave Permit 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 02Γ Δελτίο Αργοπορημένης Άφιξης Μαθητή/Μαθήτριας στο Σχολείο 12/06/2023
YPAN DDE 02C Pupil’s Late Arrival Slip 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 40 Αίτηση για αποχώρηση/μη έγκαιρη προσέλευση στο Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο για θεραπεία 12/06/2023
YPAN DDE 40 Request for early school departure / late arrival at Primary School / Pre-Primary School due to prescribed treatment 12/06/2023
Έντυπα για Ειδική Εκπαίδευση
ΥΠΑΝ ΔΔΕ EE 04 Αίτηση για παράταση φοίτησης στο Ειδικό Σχολείο 12/06/2023
YPAN DDE ΕΕ 04 Application for extension of studies at a Special School 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ EΕ 05  Δήλωση γονέων αναφορικά με την εξυπηρέτηση των αναγκών παιδιών με ειδικές ανάγκες από βοηθητικό προσωπικό 12/06/2023
YPAN DDE EΕ 05  Parent/guardian’s statement regarding care assistance of child with special needs 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΜ ΕΕ 03 Αίτηση για επίδομα μεταφορικών παιδιών με ειδικές ανάγκες 12/06/2023
YPAN DM EE 03 Application for transport allowance for children with special needs 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΜ ΕΕ 02Β Παραχώρηση εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού παιδιού για χρήση στο σπίτι 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΕΕΕΑΕ 06 Παραπομπή παιδιού στην Ε.Ε.Ε.Α.Ε. 12/06/2023
YPAN EEEAE 06 Pupil’s Referral to the District Committee of Special Education (D.C.S.E) 12/06/2023

Έντυπα - Διάφορα

Έντυπο Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
ΥΠΑΝ ΔΔΕ Δ02 Αίτηση για έγκριση διδακτικών μέσων για τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ Δ03 Αίτηση για έγκριση εκπαιδευτικού/ής προγράμματος/δράσης 12/06/2023
ΥΠΑΝ ΔΔΕ Δ04 Αίτηση για έγκριση θεατρικής/κινηματογραφικής παράστασης 12/06/2023

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας