Σχολική Παραβατικότητα

Έντυπα

Θέμα Αρχείο
Α. Αγωγή Υγείας
Καλές πρακτικές Αγωγής Υγείας και πρόληψης της παραβατικότητας
Β. Δράσεις κατά της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών
Εγκύκλιος και διαδικασίες κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών
Ενημερωτικό τρίπτυχο ΥΠΠ
Προστατεύουμε τα παιδιά μας από την σεξουαλική κακοποίηση
Γ. Εναλλακτικό πρόγραμμα φοίτησης ΟΑΠ με Σχολικό Συνεργάτη
Παρουσιολόγιο Εναλλακτικού Προγράμματος ΟΑΠ
Οδηγίες προς τα σχολεία
Αίτημα δράσης σχολείου
Έγκριση δράσης σχολείου ΟΑΠ
Εναλλακτικό πρόγραμμα. Οδηγίες
Παραδείγματα εναλλακτικών δραστηριοτήτων
Παραδείγματα ενδεικτικών εργασιών
Παράδειγμα - Εναλλακτικό ωρολόγιο πρόγραμμα
Έντυπο συνέντευξης σχολείου με υποψήφιο - Σ.Σ
Πρακτικό πρόσληψης
Συμβόλαιο συνεργάτη
Παράρτημα - καθήκοντα - Σ.Σ
Εξουσιοδότηση - Fimas
Πίνακας δράσης για λογιστήριο
Προκήρυξη θέσης σχολικού συνεργάτη- ιστοσελίδα σχολείου
Hλεκτρονικό μήνυμα από ΟΑΠ προς σχολεία με οδηγίες
Τιμολόγιο σχολικού συνεργάτη
Εναλλακτικό πρόγραμμα και ο ρόλος του σχολικού συνεργάτη
Δ. Γενικά Έντυπα
Έντυπα ΥΣΕΑ
Έντυπα ΥΕΨ
Έντυπα Ειδικής Αγωγής
Εγκύκλιος και αίτημα για τη Σχολική Διαμεσολάβηση
Έντυπο αιτήματος ευάλωτες ομάδες Μέσης Εκπαίδευσης προς ΣΕΑΥΠ
Έντυπο αιτήματος προς ΟΑΠ - σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης
Έντυπο αναφοράς περιστατικού κακοποίησης παιδιού
Πρότυπο Έκθεσης για τα αποτελέσματα του Σχεδίου Δράσης
Ε. Ερωτηματολόγια
Ερωτηματολόγιο 1 (πριν) για σχέδιο δράσης ενδοσχολικής βίας
Ερωτηματολόγιο 2 (μετά) για αποτελέσματα σχεδίου δράσης ενδοσχολικής βίας
Δελτίο αξιολόγησης συμπεριφοράς μαθητή
Πίνακας καταγραφής συμπεριφοράς μαθητή από εκπαιδευτικό
Οδηγίες Ετοιμασίας και Αποστολής Συνοπτικών Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίων ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ
Στ. Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ)
Ενημερωτικό ΟΑΠ
Έντυπο αιτήματος προς ΟΑΠ- Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης
Ο ρόλος της ΟΑΠ
Οδηγός δράσης ΟΑΠ
Ζ. Παρατηρητήριο για τη Σχολική Βία
Cyprus Observatory on School Violence
Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο
Η. Σχέδια Δράσης
Βασικές αρχές δημιουργίας Σχεδίου Δράσης
Δείγμα γενικού Σχεδίου Δράσης κατά της ενδοσχολικής βίας
Συνέντευξη κινητοποίησης για ένταξη σε εναλλακτικό πρόγραμμα σχολείου - μαθητών
Σχέδιο Δράσης για μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία
Σχέδιο Δράσης Αγωγής Υγείας και Πρόληψης/Αντιμετώπισης της Ενδοσχολικής Βίας
Σχέδιο Δράσης για Μαθητή/Ομάδα Μαθητών με Αποκλίνουσα Συμπεριφορά
Σχέδιο Δράσης Διαχείρισης Κρίσεων στο Σχολείο

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας