ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οδηγίες και Πληροφορίες για την ομαλή λειτουργία των σχολείων

Σχολική Χρονιά 2020 - 2021


Αρ. Εγκυκλίου Ημερομηνία Εγκυκλίου Αρ. Φακέλου Θέμα Αρχείο
ypp11128 11/08/2020 7.11.09/20 Έναρξη της Σχολικής Χρονιάς 2020-2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ -
ENTYΠΑ -
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
    Αρ. φακ. Ημερομηνία Αριθμός
εγκυκλίου
στο διαδίκτυο
 
Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 4 7.3.15.7 25.06.2020 ypp10988 Καν. 7
7.11.28 30.06.2020 ypp11005 Υγειονομικά Πρωτόκολλα
 
Β.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 6 Όλοι οι κανονισμοί λειτουργίας των σχολείων και οι εγκύκλιοι του Υ.Π.Π.A.N. πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
1. Εγγραφές μαθητών/ριών - Μητρώο - Μαθητολόγιο 6
ΔΔΕ 1
ΔΔΕ 11
ΔΔΕ 30
DDE 1
DDE 11
DDE 30

ΥΠΠΑΝ ΠΑ1
7.19.09/7 03.05.2010 dde2397 Καν. 7 (5)
Καν. 8
Καν. 22 (7, 25, 32, 33)
Καν. 25 (1,2)
Καν. 27
2. Υποχρεωτική εκπαίδευση - Μετεγγραφές - Απουσίες 14
ΔΔΕ 39
ΔΔΕ 40
DDE 40


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
(ελληνικά
αγγλικά)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΒ1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΒ2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
(ελληνικά
αγγλικά)
7.1.07.6.5/3
23.04.2020 ypp10642 Καν. 8 (6, 7)
Καν. 9
Καν. 15
Καν. 16
Καν. 18 (2, 3, 4)
Καν. 22 (25, 32)
Καν. 25 (2)


Ν.24(Ι)/1993 & Ν.220(Ι)/2004 & Ν.1(Ι)/2019
7.11.10.2/5 06.03.2009 dde1796
5.28.34.2 18.04.2019 ypp9080
3. Σχολική αργία - Γιορτή του/της Αγίου/ας της Κοινότητας/Ενορίας 19
ΔΔΕ 18
      Καν. 19
4. Τελικός αριθμός μαθητών/ριών 19
ΔΔΕ 2-ΔΔΕ 5
EE 1
EE 2
5.24.08.3/6 15.10.2019 ypp9815 Καν. 22 (7)
5. Ανάληψη καθηκόντων διδακτικού προσωπικού 20
ΔΔΕ 6
ΔΔΕ 7
ΔΔΕ 24
  Καν. 22 (8)
Καν. 24 (7)
6. Συγκρότηση τμημάτων 21       Καν. 4
Καν. 5
Καν. 18 (1α,1β)
Καν. 22 (19)
6.1 Δημοτικά Σχολεία 21      
6.2 Νηπιαγωγεία 21
6.3 Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία και Ειδικά Σχολεία 21 7.11.001.18 30.06.2014 dde4222
7. Διδακτικός χρόνος προσωπικού 22
ΔΔΕ 26
ΔΔΕ 27
15.15.18 01.09.2011 dde2946 Καν. 7 (6)
Καν. 22 (2, 19, 36β)
Καν. 23 (5)
Καν. 24 (2, 4, 6)
8. Διδακτικό Προσωπικό 24
ΔΔΕ 10
EE 3
5.24.08.3/6 15.10.2019 ypp9815 Καν. 21
Καν. 22 (7, 32, 33)
Kαν. 27
9. Συμπλήρωση πληροφοριακών δελτίων για τα ειδικά μαθήματα 25
ΔΔΕ 17
  Καν. 22 (7, 19)
10. Συμπλήρωση πληροφοριακού δελτίου για την ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία 25
ΔΔΕ 42
  Καν. 22 (7, 19)
11. Ενιαία Βάση Δεδομένων 26        
12. Δικαίωμα εκπαίδευσης και καταγραφή σύνθεσης μαθητικού πληθυσμού 26 4.3.03/3 02.10.2008 dde1570 Καν. 22
(7, 31, 32, 33)
13. Ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία και Πρόγραμμα Ελληνομάθειας 27 Π.Ι. 7.1.10.3.4
(εγκύκλιος-
κείμενο πολιτικής
)
28.02.2017 ypp5477  
7.1.19.1/21 28.08.2019 ypp9470
7.1.19.1/16 26.05.2014 dde4207
Π.Ι. 3.1.05.2 03.09.2018 ypp7911
14. Λειτουργία Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων 29
ΠΟΔ5
ΠΟΝ5
       
15. Διαδικασία Παρέμβασης στο σχολείο για χειρισμό παιδιού με πιθανές μαθησιακές, συναισθηματικές ή άλλες δυσκολίες στη Δημοτική Εκπαίδευση (Μηχανισμός Εντοπισμού και Στήριξης) - Συνεργασία με Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας 30
ΥΕΨ ΥΠΠ1
ΥΕΨ ΔΗΜ1
ΥΕΨ ΔΗΜ2
7.16.07
(εγκύκλιος-
έντυπο
παρέμβασης
ΥΕΨ1
-
έντυπο
παραπομπής
ΥΕΨ2
-
επεξηγηματικό)
01.09.2014 dde4241  
12.10.05/13
(εγκύκλιοςπολιτική απορρήτου)
02.11.2018 ypp8316
12.10.05/13 01.02.2019 ypp8892
7.29.05 12.07.2019 ypp9387
7.19.49.6/2 03.12.2018 ypp8525
16. Ειδική Εκπαίδευση 32
EE 5
EE 8
EΕ 9
EΕ 9Α
EΕ 9Β
EΕ 9Γ
7.16.22
(εγκύκλιος
-επισυναπτόμενα)
19.01.2009 dde1726 Καν. 8 (2β, 3, 4, 7)
Καν. 13
Καν. 14 (5γ)
Καν. 18 (3, 4)
Καν. 22 (32, 33)


Ν.113(Ι)/1999
Ν.69(Ι)/2001
N.87(I)/2014
Κ.Δ.Π. 186/2001
Κ.Δ.Π. 416/2013
Κ.Δ.Π. 185/2001
5.23.08.4/3 08.07.2019 ypp9404
11.23.04 02.06.2020 ypp10880
21.7.03 16.01.2013 dde3616
7.27.11.1/5 21.10.2019 ypp9851
17. Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή και διοικητική διαδικασία 35 5.23.10.7/6 13.04.2016 ypp3975  
16.08.04/3 01.08.2017 ypp6121
5.23.10 25.10.2018 ypp8317
18. Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας 36
ΥΠΠAN ΠΑ2
      Καν. 22 (16)
19. Ασφάλεια και Υγεία 37       Καν. 18 (2, 4, 5)
Καν. 22 (6, 11, 12, 15, 32, 33, 38, 39)
Καν. 24 (15)
Καν. 27
Καν. 29 (8, 9, 10)
Καν. 30
Καν. 31 (3)
Καν. 36
19.1 Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων 37      
19.1.1 Γραπτή εκτίμηση των κινδύνων 37 5.28.34.2/6 04.07.2014 dde4225
5.28.34.2/4
(εγκύκλιος-
μέτρα ασφάλεια
)
18.08.2006 dde683
5.28.34.2.1/2
(εγκύκλιος-
σύστημα διαχείρισης
κινδύνων
)
05.10.2012 dde3482
19.1.2 Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας 37
ΥΠΠAN ΑΥ1
5.28.34.2/5 22.07.2019 ypp9405
19.2 Ασφάλεια μαθητών/ριών 38      
19.2.1 Ατυχήματα και επικίνδυνα συμβάντα 38
ΔΔΕ 45
ΔΔΕ 45Α

ΥΠΠΑΝ ΑΥ3
ΥΠΠΑΝ ΑΥ4
ΥΠΠΑΝ ΑΥ10
ΥΠΠΑΝ ΑΥ11
5.28.34.2 11.06.2018 ypp7673
7.19.07  25.10.2007 dde1151
7.11.12.13.1
(εγκύκλιος-
οδηγίες
)
13.01.2011 dde2718
7.19.26.3/4  19.12.2007 dde1291
21.1.07.2/2 07.11.2018 ypp8292
5.28.34.2
26.01.2018 ypp7061
5.28.34.2/6
(εγκύκλιος-
πληροφορίες
-
έντυπο γνωστοποίησης
-
έντυπο επιδόματος)
01.07.2013 dde3794
19.2.2 Είσοδος στον σχολικό χώρο 42 7.11.12.19/3 22.10.2018 ypp8190
5.28.34.2 18.04.2019 ypp9080
19.3 Οδική Ασφάλεια 43 16.5.02/3
(εγκύκλιος-
φωτογραφίες
)
16.05.2013 dde3790
19.4 Μέτρα Ασφάλειας/ Φρούρησης των σχολείων 44 5.28.34.2 10.08.2011 dde2933
5.28.34.2 10.08.2011 dde2934
5.28.34/4 08.07.2015 dde4609
19.5 Χρήση φιαλών υγραερίου 45 18.4.49
(εγκύκλιος -
οδηγίες
- σήμανση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού)
19.01.2015 dde4450
19.6 Ασφάλεια προσωπικών αντικειμένων 46      
20. Θέματα υγείας 46       Καν. 18 (3)
Καν. 22 (15, 38)
Καν. 37
20.1 Πρώτες Βοήθειες και χορήγηση φαρμάκων 46      
20.1.1. Παροχή Πρώτων Βοηθειών 46 21.1.07.2/2 07.11.2018 ypp8292
20.1.2 Χορήγηση φαρμάκων 46 21.1.07.2 13.05.2009 dde1872
20.1.3 Κουτί Πρώτων Βοηθειών 47 5.28.34/3 10.12.2007 dde1282
20.2 Μεταδοτικές ασθένειες 47      
20.2.1 Εντεροϊοί και ιογενείς λοιμώξεις 47 21.11.02
(εγκύκλιος-προφύλαξη
από ιογενείς λοιμώξεις-χρήση χλωρίνης
-γρίπη πτηνών-γρίπη)
09.02.2006 dde531
21.11.02/4 05.02.2019 ypp8755
21.11.02.1/πρ.2 29.01.2020 ypp10325
21.11.02/2 27.08.2014 dde4234
21.11.06 19.02.2020 ypp10435
21.11.06 24.02.2020 ypp10456
20.2.2 Μηνιγγιτιδοκοκκική Μηνιγγίτιδα 48 21.11.02/2 11.08.2008 dde1473
20.2.3 Σαλμονέλα 48 21.11.02/2 11.05.2009 dde1867
20.2.4 Μεταδοτικές δερματικές λοιμώξεις 48 21.11.02/4 16.12.2019 ypp10149
21. Επισκέψεις Λειτουργών Σχολιατρικής Υπηρεσίας και Οδοντιατρικών Υπηρεσιών στα σχολεία 49 7.11.12.19 01.12.2011 dde3130 Καν. 22 (15)
Καν. 37

 

21.1 Προληπτικές εξετάσεις  - Εμβολιασμός παιδιών 49
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
(ελληνικά - αγγλικά)
21.9.01/6 11.12.2017 ypp6836
21.2 Σχολικά ιατρεία 51

21.9.01/3
(εγκύκλιος-εγκύκλιος
Ιατρικών Υπηρεσιών
)

26.03.2010 dde2347
5.28.16.8/2 09.01.2020 ypp10241
22. Κάπνισμα στους σχολικούς χώρους 51 21.1.08/5 04.11.2009 dde2110 Καν. 41

Ν. 24(Ι)/2017
21.1.08 24.10.2012 dde3517
21.1.08.3
(εγκύκλιος-νόμος)
07.07.2017 ypp6104
21.1.08.3
(εγκύκλιος
-πινακίδα-
επεξηγηματικό σημείωμα
-νόμος)
13.09.2017 ypp6277
23. Πλαίσιο Γενικού Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς - Προβλήματα Πειθαρχίας 52 386/68/Α 05.08.1998   Καν. 14
Καν. 21 (8γ, 8δ)
Καν. 22 (6, 26)
Καν. 24 (14β, 15α, 15β)
Καν. 25 (2)
Καν. 29 (9)
Καν. 31(3)
7.19.04.10/4 24.09.2009 dde2044
24. Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας 52 21.1.03
(εγκύκλιος-σχέδιο
δράσης
-καλές
πρακτικές
-αξιολόγηση σχεδίου δράσης)
30.08.2016 ypp4464 Καν. 22 (32, 33)
Καν. 27
11.2.01.14 03.04.2018 ypp7322
25. Διαχείριση κρίσεων στο σχολείο 53 7.19.04.19
(εγκύκλιος-
τηλέφωνα Αστυνομίας-
τηλέφωνα Κοινωνικών Υπηρεσιών)
04.09.2018 ypp7901  
26. Διαδικασίες για χειρισμό περιστατικών Βίας 54       Εγχειρίδιο Διατμηματικών Διαδικασιών για τη Διαχείριση Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια για Παιδιά
Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού για Αναγνώριση και Διαχείριση Περιστατικών Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών
26.1 Σοβαρά περιστατικά Βίας ή Παραβατικότητας στον χώρο του σχολείου 54 5.25.05/14 10.09.2019 ypp9582
5.25.05/14 24.10.2019 ypp9874
26.2 Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια για τα οποία γίνεται αναφορά στον χώρο του σχολείου 55 11.2.06/4
(εγκύκλιος-
εγχειρίδιο-
έντυπο-
τηλέφωνα)
09.12.2013 dde4340
Π.Ι.12.10.01 16.04.2018 ypp7347
11.23.04 02.06.2020 ypp10880
7.19.04.19
(εγκύκλιος-
τηλέφωνα Αστυνομίας -
τηλέφωνα Κοινωνικών Υπηρεσιών)
04.09.2018 ypp7901
26.3 Περιστατικά Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Ανηλίκων για τα οποία γίνεται αναφορά στο σχολείο ή εκδηλώνονται στον χώρο του σχολείου 56 11.2.11.1
(εγκύκλιος-νομοθεσία-
έντυπο-τηλέφωνα
)
11.02.2016 ypp3736
11.2.11.6.2 22.06.2018 ypp7700
11.2.11.5/2
(εγκύκλιος - εγχειρίδιο)
04.12.2017 ypp6797
26.4 Περιστατικά Ρατσιστικής Συμπεριφοράς στον χώρο του σχολείου 56 7.1.05.27
(εγκύκλιος
-παράρτημα Β)
30.08.2016 ypp4467
26.5 Περιστατικά Σχολικού Εκφοβισμού στον χώρο του σχολείου 57 7.19.04.16.1
(εγκύκλιος-ορισμός-
πρόληψη-διαχείριση-
έντυπα-συμβουλές-
φορείς/υπηρεσίες - οδηγίες-βιβλιογραφία
- οδηγίες ηλεκτρ. καταχώρισης)
23.02.2016 ypp3745
7.19.04.16.1/2 10.01.2017 ypp5177
7.19.04.16.1/3 05.12.2019 ypp10082
4.17.52/5
(εγκύκλιος-
αφίσα
)
23.01.2014 dde4050
7.29.14 07.03.2016 ypp3804
26.6 Περιστατικά Διαδικτυακού Εκφοβισμού και Διαδικτυακού Εθισμού - Ασφαλής χρήση διαδικτύου 59      
27. Έκτακτα περιστατικά και προβλήματα στα σχολεία 60 5.10.08 15.03.2007 dde946 Καν. 22 (6)
28. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα 60
ΔΔΕ 22
DDE 22


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E
12.10.05/12
(εγκύκλιος- νόμος - κανονισμοί ΕΕ)
28.09.2018 ypp8114 Καν. 22
(9, 27)
Καν. 36


Ν.125(Ι)/2018

(ΕΕ) 2016/679
5.28.34.2 18.04.2019 ypp9080
18.4.67 24.04.2014 dde4206
18.4.67 29.10.2019 ypp9887
29. Επίσημες πληροφορίες, μαρτυρίες και έγγραφα 62 12.10.05/4 05.03.2008 dde1376  
30. Ανάρτηση και έπαρση σημαιών 63       Καν. 33
31. Μαθητική στολή 63 379/68/2 08.09.1999   Καν. 22 (26)
Καν. 29 (9)
Καν. 34
Καν. 40
32. Κινητά τηλέφωνα - Ψηφιακά ρολόγια 64 7.19.04.10 09.10.2003    
33. Μετεγγραφή μαθητών/ριών σε σχολεία του εξωτερικού 65
ΔΔΕ 12
DDE 12
7.11.16/3 24.09.2013 dde3851 Καν. 11
34. Εγκεκριμένα βιβλία βιβλιοθήκης και διδακτικά μέσα 66 7.22.01.2/5 09.11.2015 ypp3198 Καν. 22 (37)
Καν. 28
35. Διδακτικά βιβλία (εκδόσεις Υ.Π.Π.A.N. και Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»), τετράδια, επίσημα βιβλία και έντυπα 67
7.22.20.1/9
25.02.2020 ypp10472 Καν. 22 (10γ)
Καν. 26
7.22.03
29.08.2019 ypp9472
36. Παραγγελία γραφικής ύλης 69 7.22.20.1/9 17.01.2020 ypp10267 Καν. 22 (10α, 10β, 10γ)
37. Παραγγελία διδακτικών μέσων 69 7.22.20.1/5

30.01.2015 dde4466
Καν. 22 (10α, 10β, 10γ, 37)
Καν. 26
7.22.20.1/8 30.09.2019 ypp9738
38. Διατροφή μαθητών/ριών 69       Καν. 22 (30)
38.1 Υγιεινή διατροφή 69 21.1.02.5.2/7 03.02.2020 ypp10364
38.2 Παροχή δωρεάν προγεύματος σε μαθητές/μαθήτριες που χρήζουν βοήθειας 70      
39. Προσέλευση και αποχώρηση εκπαιδευτικών 71       Καν. 18 (5)
Καν. 22 (36α)
Καν. 24 (8)
Καν. 30 (2)
40. Νόμοι για τις Σχολικές Εφορείες - Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου - Ταμείο Διευθυντή 71
ΔΔΕ 32
ΔΔΕ 41
ΔΔΕ 43
10.1.02.1
(εγκύκλιος-
τροποποιητικός
νόμος 2005
)
27.09.2005 dde409 Καν. 22 (4, 10, 11, 12, 34)


N.108(I)/1997 έως Ν.113(Ι)/2014

Ν.73(Ι)/2016
10.1.02.1/6
(εγκύκλιος-
τροποποιητικός
νόμος 2006
)
26.05.2006 dde634
10.1.02.4/2 02.10.2006 dde735
10.1.02.6.17 16.01.2007 dde875
10.1.02.1/10 06.11.2014 dde4387
7.22.20.1/5 30.01.2015 dde4466
18.4.25 22.05.2019  
13.28.06/3
(εγκύκλιος
-ενδεικτικός
κατάλογος
επιτρεπόμενων
αγορών /
κατασκευών /
επισκευών
)
15.06.2017 ypp5976
13.28.07/7 04.04.2014 dde4154
13.28.06/3 02.01.2013 dde3597
10.1.02.1.3 30.05.2019 ypp9255
10.1.02.20 13.02.2007 dde894
Γ. Λ. 13.07.012 16.11.2012 1699
10.1.02.20 25.09.2007 dde1098
13.28.07 02.04.2008 dde1394
10.1.02/6 03.09.2018 ypp7917
10.1.02.9/4
(εγκύκλιος-
επισυναπτόμενα
)
15.11.2010 dde2641
10.1.02.9
(εγκύκλιος-
επισυναπτόμενα
)
15.11.2010 dde2642
41. Εισπράξεις από σχολικές δραστηριότητες 77 10.1.02.1.3 30.05.2019 ypp9255 Καν. 22 (10)
Καν. 29 (8δ)
Καν. 31 (3)
42. Δωρεές - Χορηγίες - Εισφορές - Κληροδοτήματα 78
ΔΔΕ 37
5.17.01 28.07.2017 ypp6119 Καν. 22 (9)
5.17.01.1 08.10.2012 dde3484
43. Άριστοι μαθητές/μαθήτριες - Χρηματικά βραβεία - Εκπροσωπήσεις 79        
44. Σχολικοί Κήποι 79 5.28.38 30.07.2018 ypp7785  
5.28.24.10 14.04.2010 dde2413
5.28.38
(εγκύκλιος-έντυπο-
νομοθεσία)
25.04.2013 dde3741
5.28.38/3 08.10.2019 ypp9829
45. Βοηθητικό Γραμματειακό Προσωπικό στα Δημοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία 80 15.6.27
08.07.2020 ypp11042 Καν. 22 (38)
15.6.27/22 01.12.2017 ypp6786
15.6.27 14.09.2011 dde2990
46. Εκπαιδευτικές περιφέρειες - Εγγραφές μαθητών/ριών 80
ΔΔΕ 11
DDE 11
      Ν.221/91
Κ.Δ.Π. 221/2016
Κ.Δ.Π. 236/2019
47. Ενδεικτικά - Απολυτήρια - Δελτία Φοίτησης - Πιστοποιητικά παρακολούθησης μαθητών/ριών 81 15.16.05/2
(εγκύκλιος -
οδηγίες
συμπλήρωσης/
εκτύπωσης
ενδεικτικών/
απολυτηρίων/
δελτίων φοίτησης
)
10.02.2020 ypp10409  
48. Αναστολή φοίτησης - Παράταση φοίτησης - Παραμονή μαθητών/ριών στην ίδια τάξη 83
ΔΔΕ 34
ΔΔΕ 35
ΔΔΕ 36
EE 4
DDE 34
DDE 35
EE 4
      Καν. 8
Καν. 9
Καν. 10
Καν. 11
Καν. 12
49. Σχολικά κυλικεία 84
ΤΕΕΣΚ 1
ΤΕΕΣΚ 4
21.5.5.10 04.09.2018 ypp7884 Καν. 22 (29)


N.60(I)/2000
N.16(I)/2005
21.5.5.10 16.11.2018 ypp8365
50. Δράσεις/
Προγράμματα/ Καινοτομίες των σχολείων
86      
51. Επίσημα Bιβλία/Αρχεία 87       Καν. 27
52. Συνεργασία με τους γονείς/ κηδεμόνες 89 11.10.14/2 29.08.2012 dde3388 Καν. 14 (3β)
Καν. 18 (4)
Καν. 20 (4)
Καν. 21 (8γ, 8ε)
Καν. 22 (4, 10α, 11γ, 13, 14, 29)
Καν. 24 (14β)
Καν. 25
Καν. 27
Καν. 29 (7)
Καν. 30 (3α, 4)
Καν. 36 (1β)
Καν. 37
Καν. 39 (2, 3)
Καν. 40
5.10.09 13.09.2006 dde694
7.1.03 01.03.2007 dde920
53. Σχολικός Οδηγός και Τετράδιο Εργασιών-Ημερολόγιο 90        
54. Πολιτική για την Επαγγελματική Μάθηση 91 Π.Ι.7.1.10.8.4 21.05.2019 ypp9213  
55. Διενέργεια Εράνων - Φιλανθρωπικών Δραστηριοτήτων 91 11.16.02/6 19.03.2018 ypp7253 Καν.39
 
Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 92        
1. Στόχοι υπό έμφαση 92       Καν. 21 (2)
1.1 Εμφάσεις για τη φετινή σχολική χρονιά 92 7.1.05.30 28.08.2017 ypp6154
7.1.05.31 15.10.2018 ypp8136
1.2 «Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ» 93 7.1.05.26 23.09.2013 dde3852
7.7.03/6
(εγκύκλιος-
επισυναπτόμενα
)
28.11.2013 dde3976
2. Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα 95 7.1.02.7.11 14.11.2017 ypp6665 Καν. 17
Καν. 18
Καν. 21 (2)
Καν. 22 (1, 17, 19)
7.1.02.7.11 11.06.2019 ypp9308
7.1.03 12.10.2006 dde758
7.11.14/4
(εγκύκλιος
-ωρολόγια
προγράμματα
Δημοτικών
Σχολείων
)
27.07.2015 dde4611
7.11.12.13.1 18.02.2019 ypp8836
7.11.15.12/3
(εγκύκλιος
- ωράριο Ε.Ο.Σ. -
ωρολόγια προγράμματα Ε.Ο.Σ.)
29.05.2019 ypp9272
7.1.02.7.3
(εγκύκλιος
-καθήκοντα
υπεύθυνου
τμήματος
)
06.09.2011 dde2957
7.10.12 13.10.2016 ypp4984
3. Κατ’ οίκον εργασία 98 116/69 08.09.1999    
7.19.06 09.02.2006 dde532
4. Λειτουργικός Αλφαβητισμός-Γλωσσικός και Μαθηματικός Γραμματισμός 100 7.1.02.13/2 06.02.2017 ypp5375  
7.1.02.13/2 12.12.2017 ypp6879
4.1. Πρόγραμμα Λειτουργικού Αλφαβητισμού 101      
4.2. Στήριξη παιδιών που έχουν διαγνωσθεί ότι έχουν αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό 102 7.1.10.3 09.04.2013 dde3723
7.1.10.3
(εγκύκλιος
-πρακτικές
στήριξης στη Γλώσσα
-πρακτικές
στήριξης στα Μαθηματικά
)
12.09.2013 dde3839
5. Καλλιέργεια φιλαναγνωσίας στους/στις μαθητές/μαθήτριες 102      
6. Πρωινή Προσευχή - Θρησκευτική Αγωγή 103 Ανακοίνωση 15.10.2019 ypp9819 Καν. 17
Καν. 24 (9)
7. Περιβαλλοντική Αγωγή και Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 103        
8. Φυσική Αγωγή 104      
8.1 Δράσεις / Δραστηριότητες Φυσικής Αγωγής 104
ΔΔΕ 23
     
8.2 Εκπαιδευτικά Προγράμματα Φυσικής Αγωγής 105
ΔΔΕ 23Α
     
9. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/ριών για τα δικαιώματα τους 105      
10. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/ριών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 106 4.3.24/5
(εγκύκλιος
-κείμενο πολιτικής)
28.11.2014 dde4409 Ν. 8(IIΙ)/2011
11. Ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο και από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο 107 7.1.09.1 24.08.2016 ypp4455  
7.1.09.1 24.08.2016 ypp4456
7.1.09/3 12.02.2018 ypp7106
12. Αξιολόγηση του/της μαθητή/μαθήτριας 109 7.19.09.3
29.11.2019 ypp10063
 
Δ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Υ.Π.Π.A.N. 110

 

 

 

 

1. Διαδικασία επικοινωνίας 110 434/68/2 30.01.2001   Καν. 22 (5, 18)
Καν. 23 (7)
Καν. 24 (10)
16.8.04 27.11.2012 dde3570
2. Αιτήματα - Εξοπλισμός/
Διαγραφή
εξοπλισμού σχολείων
- Συντήρηση/
Βελτίωση σχολικών κτηρίων
111 5.23.02/2 29.05.2012 dde3355 Καν. 22
(6, 10, 11, 12, 32, 33, 34, 37)
Καν. 27
Καν. 32Κ.Δ.Π. 229/2009
10.1.02.12
(εγκύκλιος - έντυπο Γεν. 36 - δείγμα)
23.07.2013 dde3799
10.1.02.12
09.10.2019 ypp9789
5.28.16.1 13.03.2014 dde4110
5.28.16.1/7
(εγκύκλιος-κανονισμοί)
01.09.2009 dde1937
5.23.07 02.01.2015 dde4435
5.28.16.6 16.02.2017 ypp5440
3. Βαθμολογία εκπαιδευτικών - Ενστάσεις 113 12.6.01.2/4
(εγκύκλιος
-κανονισμοί)
29.03.2011 dde2820 Κ.Δ.Π. 223/76

Κ.Δ.Π. 73/2011
4. Άδειες εκπαιδευτικών 113
ΔΔΕ 14
ΔΔΕ 25

15.1.02.3/2
(εγκύκλιος
-ενοποιημένη
εγκύκλιος αδειών
)
05.03.2018 ypp7183 Καν. 22 (36)
Καν. 24 (8, 11)
Καν. 30 (3)
5.24.08.3/5 08.09.2017 ypp6237
5.24.08.3/5 07.06.2018 ypp7654
15.1.05 25.10.2018 ypp8257
15.12.02 11.04.2018 ypp7332
5. Αντικατάσταση εκπαιδευτικών 114
ΔΔΕ 16
ΔΔΕ 24

E.E.Y. 15.15.44 13.12.2005   Καν. 22 (36β, 36γ)
Καν. 24 (4)
Καν. 30 (3)
15.15.18 11.05.2011 dde2896
15.15.18/2 21.01.2015 dde4457
6. Μερική ιδιωτική απασχόληση εκπαιδευτικών 115 15.6.16/2
(εγκύκλιος-
έντυπο αίτησης
για ιδιωτική
απασχόληση
)
02.02.2012 dde3192  
15.6.16 03.10.2016 ypp4773
7. Περιπτώσεις που το σχολείο παραμένει κλειστό 115
ΔΔΕ 44
2.14.02 10.01.2013 dde3603 Καν. 18 (2)
Καν. 29 (7)
Καν. 30 (3α)
8. Συνεργασίες με διάφορους φορείς 115       Καν. 22 (4, 9)
Καν. 23 (3)
Καν. 24 (3)
Καν. 35
9. Ενημέρωση προσωπικού φακέλου εκπαιδευτικών 116
ΥΠΠΑΝ 94
       
 
Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ 117  

   
1. Εκπαιδευτικές εκδρομές/επισκέψεις 117
ΔΔΕ 44
7.27.11.1/5 21.10.2019 ypp9851 Καν. 21 (8β)
Καν. 22 (25)
Καν. 23 (3)
Καν. 24 (3, 15)
Καν. 29
Καν. 30 (1)
16.4.01 20.09.2018 ypp7985
7.28.10.8/2 05.11.2019 ypp9925
2. Θεατρικές ή κινηματογραφικές παραστάσεις 118
ΔΔΕ 44
7.27.11.1/5 21.10.2019 ypp9851 Καν. 21 (8β)
Καν. 22 (25)
Καν. 23 (3)
Καν. 24 (3, 15)
Καν. 29
Καν. 30 (1)
Καν. 31
16.4.01 20.09.2018 ypp7985
3. Σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις 119 5.9.02.1 26.05.2004   Καν. 20
Καν. 21 (8β)
Καν. 22 (25)
Καν. 23 (3)
Καν. 24 (3, 15)
Καν. 30 (1)
7.27.02 15.11.2007 dde1191
7.27.02 29.10.2012 dde3521
7.27.02 02.12.2015 ypp3352
7.27.02 05.05.2016 ypp4025
7.27.02 30.04.2018 ypp7455
121/69/Α 23.02.1995  
4. Προβολή ταινιών, βίντεο και ταινιών μέσω διαδικτύου 121        
5. Χρήση Υπηρεσιών της Κοινωνίας των Πληροφοριών 121        
6. Οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων/ παρουσιάσεων/ διαλέξεων 122        
7. Κωδικοί ασφαλείας 122        
8. Επίσημη ονομασία σχολείων 123 5.12.06.7/3
(εγκύκλιος
οδηγός)
23.04.2015 dde4553  
9. Διοργάνωση διαγωνισμών στα σχολεία 123        
10. Διεξαγωγή ερευνών σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης 123        
11. Μαθητική Κοινότητα 124       Καν. 22 (28)
12. Διαλείμματα 125        
13. Ορθή στάση του σώματος - Σχολική τσάντα 125        
13.1 Ορθή στάση του σώματος 125      
13.2 Σχολική τσάντα 127 7.19.21/2 31.08.2018 ypp7850
14. Καιρικές συνθήκες 127 2.14.02 27.03.2018 ypp7293  
2.14.02 08.02.2018 ypp7080
2.14.02 10.01.2013 dde3603
15. Εξοικονόμηση νερού 128        
16. Εξοικονόμηση χαρτιού φωτοτυπικής 128       Καν. 22 (31)
17. Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, καταναλωτικών υλικών και άλλων λειτουργικών δαπανών - Ορθολογιστική αξιοποίηση αναλώσιμων και εξοπλισμού 129 5.28.05 06.11.2009 dde2121  
5.28.32/3 22.02.2013 dde3666
5.16.08/2 13.04.2016 ypp4021
18. Επιμορφωτικά Κέντρα 129 7.17.10/10 04.09.2017 ypp6189  
19. Αθλητισμός Για Όλους (Α.Γ.Ο) 129 10.1.2.22/2 27.09.2019 ypp9731  
20. Παραχώρηση σχολικών κτηρίων/χώρων σε ιδιώτες 129 5.28.30.5 29.07.2008 dde1471 Καν. 22 (11γ)
 
ΣΤ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Υ.Π.Π.A.N. 130        
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ 134        

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας