ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έντυπα

Έντυπα για εκπαιδευτικούς και σχολεία

Θέμα Αρχείο
ΥΠΠ 2 - Αναλυτικός Πίνακας Αριθμού Μαθητών Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου
ΥΠΠ 3 - Εγγραφές Μαθητών Νηπιαγωγείων στα Δημόσια Τμήματα (Σεπτέμβριος)
ΥΠΠ 3Α1 - Εγγραφές Μαθητών Νηπιαγωγείων στα Δημόσια και Κοινοτικά Τμήματα (Ιανουάριος)
ΥΠΠ 3Α2 - Τελικές Εγγραφές Μαθητών Νηπιαγωγείων στα Δημόσια και Κοινοτικά Τμήματα (Φεβρουάριος)
ΥΠΠ 3Β1 - Εγγραφές Μαθητών Νηπιαγωγείων στα Δημόσια και Κοινοτικά Τμήματα (Απρίλιος)
ΥΠΠ 3Β2 - Τελικές Εγγραφές Μαθητών Νηπιαγωγείων στα Δημόσια και Κοινοτικά Τμήματα (Μάιος)
ΥΠΠ 4 - Αναλυτικός Πίνακας Αριθμού Μαθητών Περιφερειακού Νηπιαγωγείου
ΥΠΠ 5 - Ονομαστικός Κατάλογος Μαθητών ηλικίας 3 - 4 8/12 χρονών Δημόσιων Νηπιαγωγείων
ΥΠΠ 6 - Ανάληψη Καθηκόντων Διδακτικού Προσωπικού
ΥΠΠ 7 - Δήλωση Ανάληψης Καθηκόντων
ΥΠΠ 8 - Μεταφορά ατομικού φακέλου παιδιού με ειδικές ανάγκες
ΥΠΠ 9 - Μεταφορά εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού για παιδιά με ειδικές ανάγκες
ΥΠΠ 10 - Κατάλογος Διδακτικού Προσωπικού Δημοτικού Σχολείου/Νηπιαγωγείου
ΥΠΠ 11 - Αίτηση για Εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Προδημοτική τάξη)
MOEC 11 - Application for Registration in Primary or Nursery School (Pre-Primary class)
ΥΠΠ 12 - Νομιμοποίηση εγγράφων (με σφραγίδα “APOSTILLE”) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
MOEC 12 - Document legislation (“APOSTILLE”) by the Ministry of Justice and Public Order
ΥΠΠ 13 - Άδεια Ασθενείας
ΥΠΠ 14 - Αίτηση για Μη Πιστοποιημένη Άδεια Ασθενείας
ΥΠΠ 15 - Αίτηση για Άδεια Απουσίας
ΥΠΠ 16 - Βεβαίωση Υπηρεσίας για Αντικατάσταση
ΥΠΠ 17 - Πληροφοριακό Δελτίο για τα Ειδικά Μαθήματα
ΥΠΠ 18 - Σχολική αργία - Γιορτή του Αγίου της Κοινότητας/Ενορίας
ΥΠΠ 19 - Εγγραφές Μαθητών Ειδικών Σχολείων (Σεπτέμβριος)
ΥΠΠ 20 - Ονομαστικός Κατάλογος Μαθητών Ειδικού Σχολείου
ΥΠΠ 21 - Κατάλογος Διδακτικού Προσωπικού Ειδικού Σχολείου
ΥΠΠ 24 - Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων - Εξουσιοδότηση Πληρωμής Μισθού με Τραπεζικό Έμβασμα
YΠΠ 25 - Παραχώρηση Άδειας Μητρότητας
ΥΠΠ 26 - Συνοπτικός Πίνακας Aναπληρώσεων
ΥΠΠ 27 - Κατάσταση Aναπληρώσεων Αντικαταστατών
ΥΠΠ 28 - Βεβαίωση Εγγραφής σε Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο
ΥΠΠ 29 - Βεβαίωση Φοίτησης σε Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο
ΥΠΠ 30 - Αίτηση για Εγγραφή σε Δημόσιο/Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο (Για τα παιδιά ηλικίας 3 – 4 8/12 χρονών)
MOEC 30 - Application for Registration in a Public/Public and Community Nursery School for children aged 3 - 4 8/12
ΥΠΠ 31 - Επιβεβαίωση Εγγραφής σε Δημοτικό Σχολείο/ Νηπιαγωγείο (στο οποίο φοιτά ήδη)
ΥΠΠ 31Α - Επιβεβαίωση Εγγραφής σε Δημοτικό Σχολείο/ Νηπιαγωγείο (σε νέο σχολείο)
ΥΠΠ 32 - Σύνθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής με βάση τους περί Σχολικών Εφορειών Νόμους του 1997 έως 2014
ΥΠΠ 33 - Αίτηση για Μετεγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Προδημοτική τάξη) Άλλης Περιοχής
MOEC 33 - Application for Transfer to a Primary School or a Nursery School (Pre-Primary class) in Another Area
ΥΠΠ 34 - Αίτηση για Aναστολή Φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο
MOEC 34 - Application for Deferring Primary School Entry
ΥΠΠ 35 - Αίτηση για Παράταση Φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο
MOEC 35 - Application for Extension of Studies at Primary School
ΥΠΠ 36 - Εισήγηση για παραμονή μαθητών στην ίδια τάξη
ΥΠΠ 37 - Αίτημα έγκρισης δωρεάς μηχανογραφικού εξοπλισμού Τ.Π.Ε.
ΥΠΠ 38 - Αίτηση για Παράταση Φοίτησης στο Ειδικό Σχολείο
MOEC 38 - Application for Extension of Studies at a Special School
ΥΠΠ 39 - Συμπληρωματική παραγγελία βιβλίων/τετραδίων για Δημοτικά Σχολεία
ΥΠΠ 40 - Αίτηση για αποχώρηση/μη έγκαιρη προσέλευση στο Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο για θεραπεία
ΥΠΠ 41 - Αναλυτική κατάσταση εσόδων - εξόδων Ταμείου Διευθυντή
ΥΠΠ 42 - Πληροφοριακό Δελτίο για την Ενισχυτική Διδασκαλία
ΥΠΠ 43 - Αίτημα έγκρισης αγοράς μηχανογραφικού εξοπλισμού Τ.Π.Ε. από το Ταμείο Διευθυντή
ΥΠΠ 44 - Γνωστοποίηση πραγματοποίησης Εκπαιδευτικής Εκδρομής ή Επίσκεψης ή Άλλης Εκδήλωσης / Παρακολούθησης Θεατρικής ή Κινηματογραφικής Παράστασης
ΥΠΠ 92 - Συνήθης Έκθεσις (Τύπος Β)
ΥΠΠ 94 - Ατομικό Πληροφοριακό Δελτίο
Ενδεικτικό Νηπιαγωγείου (Προδημοτικής τάξης)
Ενδεικτικό Δημοτικού Σχολείου (Αγόρι)
Ενδεικτικό Δημοτικού Σχολείου (Κορίτσι)
Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (Αγόρι)
Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (Κορίτσι)
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Ειδικού Σχολείου (Αγόρι)
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Ειδικού Σχολείου (Κορίτσι)
Περιγραφική Αξιολόγηση Ειδικού Σχολείου
Παρουσιολόγιο Προσωπικού Σχολικών Εφορειών
Ασφάλεια και Υγεία
Ειδική Εκπαίδευση
Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο
Ηλεκτρονική Παραγγελία Διδακτικών Βιβλίων και Μέσων
Θερινό Σχολείο
Κατασκηνώσεις
Λογιστήριο
Πολιτική Άμυνα
Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο
Σχολικά Κτίρια
Σχολικά Κυλικεία
Υπηρεσία Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Έντυπα για γονείς

Έντυπα για αναστολή/παράταση φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο Αρχείο
ΥΠΠ 34 - Αίτηση για Αναστολή Φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο
MOEC 34 - Application for Deferring Primary School Entry
ΥΠΠ 35 - Αίτηση για Παράταση Φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο
MOEC 35 - Application for Extension of Studies at Primary School
Έντυπα για εγγραφή/μετεγγραφή μαθητή σε Δημοτικό Σχολείο
ΥΠΠ 11 - Αίτηση για Εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Προδημοτική τάξη)
MOEC 11 - Application for Registration in Primary or Nursery School (Pre-Primary class)
ΥΠΠ 33 - Αίτηση για Μετεγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Προδημοτική τάξη) Άλλης Περιοχής
MOEC 33 - Application for Τransfer to a Primary School or a Nursery School (Pre-Primary class) in Another Area
Έντυπα για εγγραφή/μετεγγραφή μαθητή σε Νηπιαγωγείο
ΥΠΠ 11 - Αίτηση για Εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Προδημοτική τάξη)
MOEC 11 - Application for Registration in Primary or Nursery School (Pre-Primary class)
ΥΠΠ 30 - Αίτηση για Εγγραφή σε Δημόσιο/Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο (Για τα παιδιά ηλικίας 3 – 4 8/12 χρoνών)
MOEC 30 - Application for Registration in a Public/Public and Community Nuersery School for children aged 3 - 4 8/12
ΥΠΠ 33 - Αίτηση για Μετεγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Προδημοτική τάξη) Άλλης Περιοχής
MOEC 33 - Application for Transfer to a Primary School or a Nursery School (Pre-Primary class) in Another Area
Έντυπο για παράταση φοίτησης στο Ειδικό Σχολείο
ΥΠΠ 38 - Αίτηση για Παράταση Φοίτησης στο Ειδικό Σχολείο
MOEC 38 - Application for Extension of Studies at a Special School

Έντυπα - Διάφορα

Θέμα Αρχείο
Ε.Β. - Αίτηση για έγκριση βιβλίων για τη βιβλιοθήκη του Δασκάλου ή/και του Μαθητή
Ε.Δ.Μ. - Αίτηση για έγκριση διδακτικών μέσων για τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού