ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έντυπα

Έντυπα για εκπαιδευτικούς και σχολεία

Έντυπο Θέμα Αρχείο
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 1 Ατομικό Δελτίο Μαθητή/Μαθήτριας
YPAN DDE 1 Individual Pupil Form
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 2 Αναλυτικός Πίνακας Αριθμού Μαθητών/Μαθητριών Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 4 Αναλυτικός Πίνακας Αριθμού Μαθητών/Μαθητριών Περιφερειακού Νηπιαγωγείου
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 5 Ονομαστικός Κατάλογος Μαθητών/Μαθητριών ηλικίας 3 - 4 8/12 χρονών Δημόσιων Νηπιαγωγείων
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 6 Ανάληψη Καθηκόντων Διδακτικού Προσωπικού
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 7 Δήλωση Ανάληψης Καθηκόντων
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 8 Αναλυτικός πίνακας δρομολογίων Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου/Νηπιαγωγείου
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 10 Διδακτικό Προσωπικό Δημοτικού Σχολείου/ Νηπιαγωγείου
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 11 Αίτηση για Εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική Τάξη)
YPAN DDE 11 Application for Registration in Primary or Pre-Primary School (Compulsory Pre-Primary Education and Pre-Primary Class)
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 12 Νομιμοποίηση εγγράφων (με σφραγίδα “APOSTILLE”) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
YPAN DDE 12 Document legislation (“APOSTILLE”) by the Ministry of Justice and Public Order
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 14 Αίτηση για Μη Πιστοποιημένη Άδεια Ασθενείας
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 17 Πληροφοριακό Δελτίο για τα Ειδικά Μαθήματα
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 18 Σχολική αργία - Γιορτή του/της Αγίου/ας της Κοινότητας/Ενορίας
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 21 Επίσημη επικοινωνία σχολείου με γονείς/κηδεμόνες – Συγκατάθεση γονέων/κηδεμόνων για παραχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
YPAN DDE 21 Official school communication with parents/guardians – Parents/Guardians’ consent for the provision of personal data
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 22 Συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα για φωτογράφιση/μαγνητοσκόπηση και δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού και βίντεο παιδιού/παιδιών του
YPAN DDE 22 Parent/guardian’s consent to photographing / video recording and publishing of child's photos / videos
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 23 Προγραμματισμός Δράσεων/Δραστηριοτήτων Φυσικής Αγωγής
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 23Α Δήλωση Συμμετοχής σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα Φυσικής Αγωγής του Υ.Π.A.N.
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 24 Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων - Εξουσιοδότηση Πληρωμής Μισθού με Τραπεζικό Έμβασμα
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 25 Παραχώρηση Άδειας Μητρότητας
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 26 Συνοπτικός Πίνακας Aναπληρώσεων
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 27 Κατάσταση Aναπληρώσεων Αντικαταστατών/ριών
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 28 Βεβαίωση Εγγραφής σε Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 29 Βεβαίωση Φοίτησης σε Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 30 Αίτηση για Εγγραφή σε Δημόσιο/Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο για παιδιά ηλικίας 3 – 4 8/12 χρονών
YPAN DDE 30 Application for Registration in a Public/Public and Community Pre-Primary School for children aged 3 - 4 8/12
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 31 Επιβεβαίωση Εγγραφής στο Δημοτικό Σχολείο/ Νηπιαγωγείο (στο οποίο φοιτά ήδη)
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 31Α Επιβεβαίωση Εγγραφής στο Δημοτικό Σχολείο/ Νηπιαγωγείο (σε νέο σχολείο)
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 32 Σύνθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής με βάση τους περί Σχολικών Εφορειών Νόμους του 1997 έως 2020
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 33 Αίτηση για Μετεγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική τάξη) Άλλης Περιοχής
YPAN DDE 33 Application for Transfer to a Primary School or a Pre-Primary School (Compulsory Pre-Primary Education and Pre-Primary Class) in Another Area
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 34 Αίτηση για Aναστολή Φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο
YPAN DDE 34 Application for Deferring Primary School Entry
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 35 Αίτηση για Παράταση Φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο
YPAN DDE 35 Application for Extension of Studies at Primary School
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 36 Εισήγηση για παραμονή μαθητών/μαθητριών στην ίδια τάξη
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 37 Αίτημα έγκρισης δωρεάς μηχανογραφικού εξοπλισμού Τ.Π.Ε.
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 39 Φοίτηση μαθητών/μαθητριών σε Γυμνάσιο
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 40 Αίτηση για αποχώρηση/μη έγκαιρη προσέλευση στο Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο για θεραπεία
YPAN DDE 40 Request for early school departure / late arrival at Primary School / Pre-Primary School due to prescribed treatment
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 41 Αναλυτική κατάσταση εσόδων - εξόδων Ταμείου Διευθυντή
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 42 Πληροφοριακό Δελτίο για την Ενισχυτική Διδασκαλία σε Μαθητές/Μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 43 Αίτημα έγκρισης αγοράς μηχανογραφικού εξοπλισμού Τ.Π.Ε. από το Ταμείο Διευθυντή
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 44 Γνωστοποίηση πραγματοποίησης εκπαιδευτικής εκδρομής ή επίσκεψης ή άλλης εκδήλωσης/ παρακολούθησης θεατρικής ή κινηματογραφικής παράστασης
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 45 Έκθεση γεγονότων (για σοβαρό ατύχημα ή επικίνδυνο συμβάν ή παράπτωμα ή κρούσμα αντικοινωνικής συμπεριφοράς στο σχολείο)
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 45A Νέα έκθεση γεγονότων
ΥΠΑΝ 92 Συνήθης Έκθεσις (Τύπος Β)
ΥΠΑΝ 94 Ατομικό Πληροφοριακό Δελτίο
  Δελτίο Φοίτησης Νηπιαγωγείου (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση)
  Δελτίο Φοίτησης Νηπιαγωγείου (Προδημοτική τάξη) – Για παιδιά με αναστολή φοίτησης
  Ενδεικτικό Νηπιαγωγείου (Προδημοτική τάξη)
  Ενδεικτικό Δημοτικού Σχολείου (Αγόρι)
  Ενδεικτικό Δημοτικού Σχολείου (Κορίτσι)
  Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (Αγόρι)
  Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (Κορίτσι)
  Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Ειδικού Σχολείου (Αγόρι)
  Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Ειδικού Σχολείου (Κορίτσι)
  Περιγραφική Αξιολόγηση Ειδικού Σχολείου
  Παρουσιολόγιο Προσωπικού Σχολικών Εφορειών
  Σχολική έκθεση Προόδου Προδημοτικής Εκπαίδευσης
  Σχολική έκθεση Προόδου Δημοτικής Εκπαίδευσης
Έντυπα για Ειδική Εκπαίδευση
ΥΠΑΝ EE 1 Εγγραφές Μαθητών/Μαθητριών Ειδικών Σχολείων (Σεπτέμβριος)
ΥΠΑΝ EΕ 2 Ονομαστικός Κατάλογος Μαθητών/Μαθητριών Ειδικού Σχολείου
ΥΠΑΝ EΕ 3 Κατάλογος Διδακτικού Προσωπικού Ειδικού Σχολείου
ΥΠΑΝ EΕ 4 Αίτηση για Παράταση Φοίτησης στο Ειδικό Σχολείο
YPAN EΕ 4 Application for Extension of Studies at a Special School
ΥΠΑΝ EΕ 5 Δήλωση γονέων αναφορικά με την εξυπηρέτηση των αναγκών παιδιών με ειδικές ανάγκες από βοηθητικό προσωπικό
YPAN EΕ 5 Parent/guardian’s statement regarding care assistance of child with special needs
ΥΠΑΝ ΕΕ 6 Αίτηση για επίδομα μεταφορικών παιδιών με ειδικές ανάγκες
YPAN EE 6 Application for transport allowance for childen with special needs
ΥΠΑΝ EE 8 Μεταφορά ατομικού φακέλου παιδιού με ειδικές ανάγκες
ΥΠΑΝ EE 9 Μεταφορά εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού για παιδιά με ειδικές ανάγκες
ΥΠΑΝ EΕ 9A Παραχώρηση εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού παιδιού για χρήση στο σπίτι
ΥΠΑΝ EΕ 9B Παράδοση/Παραλαβή εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού για παιδιά με ειδικές ανάγκες
ΥΠΑΝ EΕ 9Γ Επιστροφή εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού για παιδιά με ειδικές ανάγκες
Πρότυπα Έντυπα για Ομαλή Λειτουργία των Σχολείων
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΛΣ 1 Απουσίες μαθητών/μαθητριών
YPAN DDE LS 1 Pupils’ School Attendance
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΛΣ 2 Εφαρμογή των περί υποχρεωτικής εκπαίδευσης νόμων
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΛΣ 3 Απουσία παιδιού ηλικίας κάτω των 4 χρονών και 8 μηνών
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΛΣ 4 Φοίτηση μαθητών/μαθητριών σε Γυμνάσιο
YPAN DDE LS 4 Pupils’ attendance of Lower Secondary School (Gymnasium)
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΛΣ 5 Επισκέψεις Λειτουργών Υγείας στο σχολείο
YPAN DDE LS 5 School Visits of Health Officers
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΛΣ 6 Συμφωνητικό Έγγραφο Σχολικής Φωτογράφισης/Μαγνητοσκόπησης
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΛΣ 7 Εφαρμογή του Περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νόμου και του Περί Παιδιών Νόμου
Πρότυπα Έντυπα για Εκδρομές και Επισκέψεις στο Εξωτερικό
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΑΕΞ 1 Αίτηση για έγκριση Αποστολής στη/ο(ν) «Χώρα» στα πλαίσια του προγράμματος «Όνομα Οργανισμού»
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΑΕΞ 2 Ενημέρωση Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης για την Αποστολή στη/ο(ν) «Χώρα» στα πλαίσια του προγράμματος «Όνομα Οργανισμού»
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΑΕΞ 3 Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων για την Αποστολή στη/ο(ν) «Χώρα» στα πλαίσια του προγράμματος «Όνομα Οργανισμού»
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΑΕΞ 4 Ιατρική βεβαίωση συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/ριών
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΑΕΞ 5 Πληροφοριακό δελτίο συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/ριών
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΑΕΞ 6 Δήλωση Συγκατάθεσης Γονέων για δράσεις προγράμματος και φωτογραφίσεις / βιντεογραφήσεις
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΑΕΞ 7 Πιστοποιημένο έντυπο συγκατάθεσης γονέων/κηδεμόνων συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/ριών
YPAN DDE OET 7 Certified Consent Form for parents/guardians of participating pupils
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΑΕΞ 8 Σημείωμα υγείας για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/μαθήτριες
YPAN DDE OET 8 Health Form of participating pupils
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΑΕΞ 9 Ενημέρωση γονέων για φάρμακα που θα είναι διαθέσιμα
Πρότυπα Έντυπα για Εκδρομές και Επισκέψεις στο Εσωτερικό
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΕΚΕΣ 1 Έντυπα για προκήρυξη διαγωνισμού για όλες τις πιθανές εκδρομές/επισκέψεις
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΕΚΕΣ 2 Έντυπα για προκήρυξη διαγωνισμού ανά εκδρομή/επίσκεψη
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΕΚΕΣ 3 Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΕΚΕΣ 4 Ενημέρωση Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΕΚΕΣ 5 Επιχορήγηση λεωφορείου για μαθητή/μαθήτρια ΑΜΕΑ
ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΕΚΕΣ 6 Ενημέρωση για οχήματα από εταιρεία μεταφορών
Έντυπα άλλων Υπηρεσιών / Προγραμμάτων
  Ασφάλεια και Υγεία
  Εκπαιδευτική Ψυχολογία
  Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο
  Ηλεκτρονική Παραγγελία Διδακτικών Βιβλίων και Μέσων
  Θερινό Σχολείο
  Ιδιωτική Εκπαίδευση
  Κατασκηνώσεις
  Λογιστήριο
  Πολιτική Άμυνα
  Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο
  Σχολικά Κτίρια
  Σχολικά Κυλικεία
  Σχολική Παραβατικότητα – Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης
  Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
  Υπηρεσία Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Έντυπα για γονείς

Έντυπο Έντυπα για εγγραφή/μετεγγραφή μαθητή/μαθήτριας σε Δημοτικό Σχολείο Αρχείο
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 11 Αίτηση για Εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική Τάξη)
YPAN DDE 11 Application for Registration in Primary or Pre-Primary School (Compulsory Pre-Primary Education and Pre-Primary Class)
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 33 Αίτηση για Μετεγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική τάξη) Άλλης Περιοχής
YPAN DDE 33 Application for Transfer to a Primary School or a Pre-Primary School (Compulsory Pre-Primary Education and Pre-Primary Class) in Another Area
Έντυπα για εγγραφή/μετεγγραφή μαθητή/μαθήτριας σε Νηπιαγωγείο
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 11 Αίτηση για Εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική Τάξη)
YPAN DDE 11 Application for Registration in Primary or Pre-Primary School (Compulsory Pre-Primary Education and Pre-Primary Class)
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 30 Αίτηση για Εγγραφή σε Δημόσιο/Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο (Για τα παιδιά ηλικίας 3 – 4 8/12 χρoνών)
YPAN DDE 30 Application for Registration in a Public/Public and Community Pre-Primary School  for children aged 3 - 4 8/12
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 33 Αίτηση για Μετεγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική τάξη) Άλλης Περιοχής
YPAN DDE 33 Application for Transfer to a Primary School or a Pre-Primary School (Compulsory Pre-Primary Education and Pre-Primary Class) in Another Area
Έντυπα για αναστολή/παράταση φοίτησης μαθητή/μαθήτριας στο Δημοτικό Σχολείο
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 34 Αίτηση για Αναστολή Φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο
YPAN DDE 34 Application for Deferring Primary School Entry
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 35 Αίτηση για Παράταση Φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο
YPAN DDE 35 Application for Extension of Studies at Primary School
Έντυπα για Ειδική Εκπαίδευση
ΥΠΑΝ EΕ 4 Αίτηση για Παράταση Φοίτησης στο Ειδικό Σχολείο
YPAN EΕ 4 Application for Extension of Studies at a Special School
ΥΠΑΝ EΕ 5 Δήλωση γονέων αναφορικά με την εξυπηρέτηση των αναγκών παιδιών με ειδικές ανάγκες από βοηθητικό προσωπικό
YPAN EΕ 5 Parent/guardian’s statement regarding care assistance of child with special needs
ΥΠΑΝ ΕΕ 6 Αίτηση για επίδομα μεταφορικών παιδιών με ειδικές ανάγκες
YPAN EE 6 Application for transport allowance for childen with special needs
ΥΠΑΝ EΕ 9A Παραχώρηση εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού παιδιού για χρήση στο σπίτι
Διάφορα
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 40 Αίτηση για αποχώρηση/μη έγκαιρη προσέλευση στο Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο για θεραπεία
YPAN DDE 40 Request for early school departure / late arrival at Primary School / Pre-Primary School due to prescribed treatment

Έντυπα - Διάφορα

Έντυπο Θέμα Αρχείο
Ε.Β. Αίτηση για έγκριση βιβλίων για τη βιβλιοθήκη των εκπαιδευτικών ή/και των μαθητών/ριών
Ε.Δ.Μ. Αίτηση για έγκριση διδακτικών μέσων για τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας