ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έντυπα

Έντυπα για εκπαιδευτικούς και σχολεία

Θέμα Αρχείο
ΔΔΕ 1 - Ατομικό Δελτίο Μαθητή/Μαθήτριας
DDE 1 - Individual Pupil Form
ΔΔΕ 2 - Αναλυτικός Πίνακας Αριθμού Μαθητών/Μαθητριών Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου
ΔΔΕ 3 - Εγγραφές Μαθητών/Μαθητριών Νηπιαγωγείων στα Δημόσια Τμήματα (Σεπτέμβριος)
ΔΔΕ 3Α1 - Εγγραφές Μαθητών/Μαθητριών Νηπιαγωγείων στα Δημόσια και Κοινοτικά Τμήματα (Ιανουάριος)
ΔΔΕ 3Α2 - Τελικές Εγγραφές Μαθητών/Μαθητριών Νηπιαγωγείων στα Δημόσια και Κοινοτικά Τμήματα (Φεβρουάριος)
ΔΔΕ 3Β1 - Εγγραφές Μαθητών/Μαθητριών Νηπιαγωγείων στα Δημόσια και Κοινοτικά Τμήματα (Απρίλιος)
ΔΔΕ 3Β2 - Τελικές Εγγραφές Μαθητών/Μαθητριών Νηπιαγωγείων στα Δημόσια και Κοινοτικά Τμήματα (Μάιος)
ΔΔΕ 4 - Αναλυτικός Πίνακας Αριθμού Μαθητών/Μαθητριών Περιφερειακού Νηπιαγωγείου
ΔΔΕ 5 - Ονομαστικός Κατάλογος Μαθητών/Μαθητριών ηλικίας 3 - 4 8/12 χρονών Δημόσιων Νηπιαγωγείων
ΔΔΕ 6 - Ανάληψη Καθηκόντων Διδακτικού Προσωπικού
ΔΔΕ 7 - Δήλωση Ανάληψης Καθηκόντων
EE 8 - Μεταφορά ατομικού φακέλου παιδιού με ειδικές ανάγκες
EE 9 - Μεταφορά εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού για παιδιά με ειδικές ανάγκες
EΕ 9A - Παραχώρηση εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού παιδιού για χρήση στο σπίτι
EΕ 9B - Παράδοση/Παραλαβή εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού για παιδιά με ειδικές ανάγκες
EΕ 9Γ - Επιστροφή εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού για παιδιά με ειδικές ανάγκες
ΔΔΕ 10 - Διδακτικό Προσωπικό Δημοτικού Σχολείου/ Νηπιαγωγείου
ΔΔΕ 11 - Αίτηση για Εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική Τάξη)
DDE 11 - Application for Registration in Primary or Pre-Primary School (Compulsory Pre-Primary Education and Pre-Primary Class)
ΔΔΕ 12 - Νομιμοποίηση εγγράφων (με σφραγίδα “APOSTILLE”) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
DDE 12 - Document legislation (“APOSTILLE”) by the Ministry of Justice and Public Order
ΔΔΕ 14 - Αίτηση για Μη Πιστοποιημένη Άδεια Ασθενείας
ΔΔΕ 16 - Βεβαίωση Υπηρεσίας για Αντικατάσταση
ΔΔΕ 17 - Πληροφοριακό Δελτίο για τα Ειδικά Μαθήματα
ΔΔΕ 18 - Σχολική αργία - Γιορτή του/της Αγίου/ας της Κοινότητας/Ενορίας
ΔΔΕ 19 - Εγγραφές Μαθητών/Μαθητριών Ειδικών Σχολείων (Σεπτέμβριος)
ΔΔΕ 20 - Ονομαστικός Κατάλογος Μαθητών/Μαθητριών Ειδικού Σχολείου
ΔΔΕ 21 - Κατάλογος Διδακτικού Προσωπικού Ειδικού Σχολείου
ΔΔΕ 22 - Συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα για φωτογράφιση/μαγνητοσκόπηση και δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού και βίντεο παιδιού/παιδιών του
ΔΔΕ 22 - Parent/guardian’s consent to photographing / video recording and publishing of child's photos / videos
ΔΔΕ 23 - Προγραμματισμός εκδηλώσεων Φυσικής Αγωγής
ΔΔΕ 23Α - Δήλωση Συμμετοχής σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα Φυσικής Αγωγής του Υ.Π.Π.A.N.
ΔΔΕ 24 - Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων - Εξουσιοδότηση Πληρωμής Μισθού με Τραπεζικό Έμβασμα
ΔΔΕ 25 - Παραχώρηση Άδειας Μητρότητας
ΔΔΕ 26 - Συνοπτικός Πίνακας Aναπληρώσεων
ΔΔΕ 27 - Κατάσταση Aναπληρώσεων Αντικαταστατών/ριών
ΔΔΕ 28 - Βεβαίωση Εγγραφής σε Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο
ΔΔΕ 29 - Βεβαίωση Φοίτησης σε Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο
ΔΔΕ 30 - Αίτηση για Εγγραφή σε Δημόσιο/Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο για παιδιά ηλικίας 3 – 4 8/12 χρονών
DDE 30 - Application for Registration in a Public/Public and Community Pre-Primary School for children aged 3 - 4 8/12
ΔΔΕ 31 - Επιβεβαίωση Εγγραφής στο Δημοτικό Σχολείο/ Νηπιαγωγείο (στο οποίο φοιτά ήδη)
ΔΔΕ 31Α - Επιβεβαίωση Εγγραφής στο Δημοτικό Σχολείο/ Νηπιαγωγείο (σε νέο σχολείο)
ΔΔΕ 32 - Σύνθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής με βάση τους περί Σχολικών Εφορειών Νόμους του 1997 έως 2014
ΔΔΕ 33 - Αίτηση για Μετεγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική τάξη) Άλλης Περιοχής
DDE 33 - Application for Transfer to a Primary School or a Pre-Primary School (Compulsory Pre-Primary Education and Pre-Primary Class) in Another Area
ΔΔΕ 34 - Αίτηση για Aναστολή Φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο
DDE 34 - Application for Deferring Primary School Entry
ΔΔΕ 35 - Αίτηση για Παράταση Φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο
DDE 35 - Application for Extension of Studies at Primary School
ΔΔΕ 36 - Εισήγηση για παραμονή μαθητών/μαθητριών στην ίδια τάξη
ΔΔΕ 37 - Αίτημα έγκρισης δωρεάς μηχανογραφικού εξοπλισμού Τ.Π.Ε.
EE 38 - Αίτηση για Παράταση Φοίτησης στο Ειδικό Σχολείο
EE 38 - Application for Extension of Studies at a Special School
ΔΔΕ 39 - Φοίτηση μαθητών/μαθητριών σε Γυμνάσιο
ΔΔΕ 40 - Αίτηση για αποχώρηση/μη έγκαιρη προσέλευση στο Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο για θεραπεία
DDE 40 - Request for early school departure / late arrival at Primary School / Pre-Primary School due to prescribed treatment
ΔΔΕ 41 - Αναλυτική κατάσταση εσόδων - εξόδων Ταμείου Διευθυντή
ΔΔΕ 42 - Πληροφοριακό Δελτίο για την Ενισχυτική Διδασκαλία σε Μαθητές/Μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία
ΔΔΕ 43 - Αίτημα έγκρισης αγοράς μηχανογραφικού εξοπλισμού Τ.Π.Ε. από το Ταμείο Διευθυντή
ΔΔΕ 44 - Γνωστοποίηση πραγματοποίησης εκπαιδευτικής εκδρομής ή επίσκεψης ή άλλης εκδήλωσης/ παρακολούθησης θεατρικής ή κινηματογραφικής παράστασης
ΔΔΕ 45 - Έκθεση γεγονότων (για σοβαρό ατύχημα ή επικίνδυνο συμβάν ή παράπτωμα ή κρούσμα αντικοινωνικής συμπεριφοράς στο σχολείο)
ΔΔΕ 45A - Νέα έκθεση γεγονότων
ΥΠΠΑΝ 92 - Συνήθης Έκθεσις (Τύπος Β)
ΥΠΠΑΝ 94 - Ατομικό Πληροφοριακό Δελτίο
Δελτίο Φοίτησης Νηπιαγωγείου (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση)
Ενδεικτικό Νηπιαγωγείου (Προδημοτικής τάξης)
Ενδεικτικό Δημοτικού Σχολείου (Αγόρι)
Ενδεικτικό Δημοτικού Σχολείου (Κορίτσι)
Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (Αγόρι)
Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (Κορίτσι)
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Ειδικού Σχολείου (Αγόρι)
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Ειδικού Σχολείου (Κορίτσι)
Περιγραφική Αξιολόγηση Ειδικού Σχολείου
Παρουσιολόγιο Προσωπικού Σχολικών Εφορειών
Ασφάλεια και Υγεία
Ειδική Εκπαίδευση
Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο
Ηλεκτρονική Παραγγελία Διδακτικών Βιβλίων και Μέσων
Θερινό Σχολείο
Κατασκηνώσεις
Λογιστήριο
Πολιτική Άμυνα
Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο
Σχολικά Κτίρια
Σχολικά Κυλικεία
Υπηρεσία Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Έντυπα για γονείς

Έντυπα για εγγραφή/μετεγγραφή μαθητή/μαθήτριας σε Δημοτικό Σχολείο Αρχείο
ΔΔΕ 11 - Αίτηση για Εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική Τάξη)
DDE 11 - Application for Registration in Primary or Pre-Primary School (Compulsory Pre-Primary Education and Pre-Primary Class)
ΔΔΕ 33 - Αίτηση για Μετεγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική τάξη) Άλλης Περιοχής
DDE 33 - Application for Transfer to a Primary School or a Pre-Primary School (Compulsory Pre-Primary Education and Pre-Primary Class) in Another Area
Έντυπα για εγγραφή/μετεγγραφή μαθητή/μαθήτριας σε Νηπιαγωγείο
ΔΔΕ 11 - Αίτηση για Εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική Τάξη)
DDE 11 - Application for Registration in Primary or Pre-Primary School (Compulsory Pre-Primary Education and Pre-Primary Class)
ΔΔΕ 30 - Αίτηση για Εγγραφή σε Δημόσιο/Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο (Για τα παιδιά ηλικίας 3 – 4 8/12 χρoνών)
DDE 30 - Application for Registration in a Public/Public and Community Pre-Primary School  for children aged 3 - 4 8/12
ΔΔΕ 33 - Αίτηση για Μετεγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική τάξη) Άλλης Περιοχής
DDE 33 - Application for Transfer to a Primary School or a Pre-Primary School (Compulsory Pre-Primary Education and Pre-Primary Class) in Another Area
Έντυπα για αναστολή/παράταση φοίτησης μαθητή/μαθήτριας στο Δημοτικό Σχολείο
ΔΔΕ 34 - Αίτηση για Αναστολή Φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο
DDE 34 - Application for Deferring Primary School Entry
ΔΔΕ 35 - Αίτηση για Παράταση Φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο
DDE 35 - Application for Extension of Studies at Primary School
Έντυπο για παράταση φοίτησης μαθητή/μαθήτριας στο Ειδικό Σχολείο
EE 38 - Αίτηση για Παράταση Φοίτησης στο Ειδικό Σχολείο
EE 38 - Application for Extension of Studies at a Special School
Διάφορα
EΕ 9A - Παραχώρηση εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού παιδιού για χρήση στο σπίτι
ΔΔΕ 40 - Αίτηση για αποχώρηση/μη έγκαιρη προσέλευση στο Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο για θεραπεία
DDE 40 - Request for early school departure / late arrival at Primary School / Pre-Primary School due to prescribed treatment

Έντυπα - Διάφορα

Θέμα Αρχείο
Ε.Β. - Αίτηση για έγκριση βιβλίων για τη βιβλιοθήκη των εκπαιδευτικών ή/και των μαθητών/ριών
Ε.Δ.Μ. - Αίτηση για έγκριση διδακτικών μέσων για τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας