ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έντυπα

Έντυπα για εκπαιδευτικούς και σχολεία

Έντυπο Θέμα Αρχείο
ΔΔΕ 1 ΔΔΕ 1 - Ατομικό Δελτίο Μαθητή/Μαθήτριας
DDE 1 Individual Pupil Form
ΔΔΕ 2 Αναλυτικός Πίνακας Αριθμού Μαθητών/Μαθητριών Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου
ΔΔΕ 4 Αναλυτικός Πίνακας Αριθμού Μαθητών/Μαθητριών Περιφερειακού Νηπιαγωγείου
ΔΔΕ 5 Ονομαστικός Κατάλογος Μαθητών/Μαθητριών ηλικίας 3 - 4 8/12 χρονών Δημόσιων Νηπιαγωγείων
ΔΔΕ 6 Ανάληψη Καθηκόντων Διδακτικού Προσωπικού
ΔΔΕ 7 Δήλωση Ανάληψης Καθηκόντων
ΔΔΕ 8 Αναλυτικός πίνακας δρομολογίων Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου/Νηπιαγωγείου
ΔΔΕ 10 Διδακτικό Προσωπικό Δημοτικού Σχολείου/ Νηπιαγωγείου
ΔΔΕ 11 Αίτηση για Εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική Τάξη)
DDE 11 Application for Registration in Primary or Pre-Primary School (Compulsory Pre-Primary Education and Pre-Primary Class)
ΔΔΕ 12 Νομιμοποίηση εγγράφων (με σφραγίδα “APOSTILLE”) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
DDE 12 Document legislation (“APOSTILLE”) by the Ministry of Justice and Public Order
ΔΔΕ 14 Αίτηση για Μη Πιστοποιημένη Άδεια Ασθενείας
ΔΔΕ 17 Πληροφοριακό Δελτίο για τα Ειδικά Μαθήματα
ΔΔΕ 18 Σχολική αργία - Γιορτή του/της Αγίου/ας της Κοινότητας/Ενορίας
ΔΔΕ 21 Επίσημη επικοινωνία σχολείου με γονείς/κηδεμόνες – Συγκατάθεση γονέων/κηδεμόνων για παραχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
DDE 21 Official school communication with parents/guardians – Parents/Guardians’ consent for the provision of personal data
ΔΔΕ 22 Συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα για φωτογράφιση/μαγνητοσκόπηση και δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού και βίντεο παιδιού/παιδιών του
DDE 22 Parent/guardian’s consent to photographing / video recording and publishing of child's photos / videos
ΔΔΕ 23 Προγραμματισμός Δράσεων/Δραστηριοτήτων Φυσικής Αγωγής
ΔΔΕ 23Α Δήλωση Συμμετοχής σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα Φυσικής Αγωγής του Υ.Π.A.N.
ΔΔΕ 24 Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων - Εξουσιοδότηση Πληρωμής Μισθού με Τραπεζικό Έμβασμα
ΔΔΕ 25 Παραχώρηση Άδειας Μητρότητας
ΔΔΕ 26 Συνοπτικός Πίνακας Aναπληρώσεων
ΔΔΕ 27 Κατάσταση Aναπληρώσεων Αντικαταστατών/ριών
ΔΔΕ 28 Βεβαίωση Εγγραφής σε Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο
ΔΔΕ 29 Βεβαίωση Φοίτησης σε Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο
ΔΔΕ 30 Αίτηση για Εγγραφή σε Δημόσιο/Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο για παιδιά ηλικίας 3 – 4 8/12 χρονών
DDE 30 Application for Registration in a Public/Public and Community Pre-Primary School for children aged 3 - 4 8/12
ΔΔΕ 31 Επιβεβαίωση Εγγραφής στο Δημοτικό Σχολείο/ Νηπιαγωγείο (στο οποίο φοιτά ήδη)
ΔΔΕ 31Α Επιβεβαίωση Εγγραφής στο Δημοτικό Σχολείο/ Νηπιαγωγείο (σε νέο σχολείο)
ΔΔΕ 32 Σύνθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής με βάση τους περί Σχολικών Εφορειών Νόμους του 1997 έως 2020
ΔΔΕ 33 Αίτηση για Μετεγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική τάξη) Άλλης Περιοχής
DDE 33 Application for Transfer to a Primary School or a Pre-Primary School (Compulsory Pre-Primary Education and Pre-Primary Class) in Another Area
ΔΔΕ 34 Αίτηση για Aναστολή Φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο
DDE 34 Application for Deferring Primary School Entry
ΔΔΕ 35 Αίτηση για Παράταση Φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο
DDE 35 Application for Extension of Studies at Primary School
ΔΔΕ 36 Εισήγηση για παραμονή μαθητών/μαθητριών στην ίδια τάξη
ΔΔΕ 37 Αίτημα έγκρισης δωρεάς μηχανογραφικού εξοπλισμού Τ.Π.Ε.
ΔΔΕ 39 Φοίτηση μαθητών/μαθητριών σε Γυμνάσιο
ΔΔΕ 40 Αίτηση για αποχώρηση/μη έγκαιρη προσέλευση στο Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο για θεραπεία
DDE 40 Request for early school departure / late arrival at Primary School / Pre-Primary School due to prescribed treatment
ΔΔΕ 41 Αναλυτική κατάσταση εσόδων - εξόδων Ταμείου Διευθυντή
ΔΔΕ 42 Πληροφοριακό Δελτίο για την Ενισχυτική Διδασκαλία σε Μαθητές/Μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία
ΔΔΕ 43 Αίτημα έγκρισης αγοράς μηχανογραφικού εξοπλισμού Τ.Π.Ε. από το Ταμείο Διευθυντή
ΔΔΕ 44 Γνωστοποίηση πραγματοποίησης εκπαιδευτικής εκδρομής ή επίσκεψης ή άλλης εκδήλωσης/ παρακολούθησης θεατρικής ή κινηματογραφικής παράστασης
ΔΔΕ 45 Έκθεση γεγονότων (για σοβαρό ατύχημα ή επικίνδυνο συμβάν ή παράπτωμα ή κρούσμα αντικοινωνικής συμπεριφοράς στο σχολείο)
ΔΔΕ 45A Νέα έκθεση γεγονότων
ΥΠΑΝ 92 Συνήθης Έκθεσις (Τύπος Β)
ΥΠΑΝ 94 Ατομικό Πληροφοριακό Δελτίο
  Δελτίο Φοίτησης Νηπιαγωγείου (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση)
  Δελτίο Φοίτησης Νηπιαγωγείου (Προδημοτική τάξη) – Για παιδιά με αναστολή φοίτησης
  Ενδεικτικό Νηπιαγωγείου (Προδημοτική τάξη)
  Ενδεικτικό Δημοτικού Σχολείου (Αγόρι)
  Ενδεικτικό Δημοτικού Σχολείου (Κορίτσι)
  Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (Αγόρι)
  Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (Κορίτσι)
  Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Ειδικού Σχολείου (Αγόρι)
  Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Ειδικού Σχολείου (Κορίτσι)
  Περιγραφική Αξιολόγηση Ειδικού Σχολείου
  Παρουσιολόγιο Προσωπικού Σχολικών Εφορειών
  Σχολική έκθεση Προόδου Προδημοτικής Εκπαίδευσης
  Σχολική έκθεση Προόδου Δημοτικής Εκπαίδευσης
Έντυπα για Ειδική Εκπαίδευση
EE 1 Εγγραφές Μαθητών/Μαθητριών Ειδικών Σχολείων (Σεπτέμβριος)
EΕ 2 Ονομαστικός Κατάλογος Μαθητών/Μαθητριών Ειδικού Σχολείου
EΕ 3 Κατάλογος Διδακτικού Προσωπικού Ειδικού Σχολείου
EΕ 4 Αίτηση για Παράταση Φοίτησης στο Ειδικό Σχολείο
EΕ 4 Application for Extension of Studies at a Special School
EΕ 5 Δήλωση γονέων αναφορικά με την εξυπηρέτηση των αναγκών παιδιών με ειδικές ανάγκες από βοηθητικό προσωπικό
EΕ 5 Parent/guardian’s statement regarding care assistance of child with special needs
ΕΕ 6 Αίτηση για επίδομα μεταφορικών παιδιών με ειδικές ανάγκες
EE 6 Application for transport allowance for childen with special needs
EE 8 Μεταφορά ατομικού φακέλου παιδιού με ειδικές ανάγκες
EE 9 Μεταφορά εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού για παιδιά με ειδικές ανάγκες
EΕ 9A Παραχώρηση εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού παιδιού για χρήση στο σπίτι
EΕ 9B Παράδοση/Παραλαβή εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού για παιδιά με ειδικές ανάγκες
EΕ 9Γ Επιστροφή εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού για παιδιά με ειδικές ανάγκες
Πρότυπα Έντυπα για Ομαλή Λειτουργία των Σχολείων
ΔΔΕ ΛΣ 1 Απουσίες μαθητών/μαθητριών
DDE LS 1 Pupils’ School Attendance
ΔΔΕ ΛΣ 2 Εφαρμογή των περί υποχρεωτικής εκπαίδευσης νόμων
ΔΔΕ ΛΣ 3 Απουσία παιδιού ηλικίας κάτω των 4 χρονών και 8 μηνών
ΔΔΕ ΛΣ 4 Φοίτηση μαθητών/μαθητριών σε Γυμνάσιο
DDE LS 4 Pupils’ attendance of Lower Secondary School (Gymnasium)
ΔΔΕ ΛΣ 5 Επισκέψεις Λειτουργών Υγείας στο σχολείο
DDE LS 5 School Visits of Health Officers
ΔΔΕ ΛΣ 6 Συμφωνητικό Έγγραφο Σχολικής Φωτογράφισης/Μαγνητοσκόπησης
ΔΔΕ ΛΣ 7 Εφαρμογή του Περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νόμου και του Περί Παιδιών Νόμου
Πρότυπα Έντυπα για Εκδρομές και Επισκέψεις στο Εξωτερικό
ΔΔΕ ΑΕΞ 1 Αίτηση για έγκριση Αποστολής στη/ο(ν) «Χώρα» στα πλαίσια του προγράμματος «Όνομα Οργανισμού»
ΔΔΕ ΑΕΞ 2 Ενημέρωση Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης για την Αποστολή στη/ο(ν) «Χώρα» στα πλαίσια του προγράμματος «Όνομα Οργανισμού»
ΔΔΕ ΑΕΞ 3 Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων για την Αποστολή στη/ο(ν) «Χώρα» στα πλαίσια του προγράμματος «Όνομα Οργανισμού»
ΔΔΕ ΑΕΞ 4 Ιατρική βεβαίωση συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/ριών
ΔΔΕ ΑΕΞ 5 Πληροφοριακό δελτίο συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/ριών
ΔΔΕ ΑΕΞ 6 Δήλωση Συγκατάθεσης Γονέων για δράσεις προγράμματος και φωτογραφίσεις / βιντεογραφήσεις
ΔΔΕ ΑΕΞ 7 Πιστοποιημένο έντυπο συγκατάθεσης γονέων/κηδεμόνων συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/ριών
DDE OET 7 Certified Consent Form for parents/guardians of participating pupils
ΔΔΕ ΑΕΞ 8 Σημείωμα υγείας για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/μαθήτριες
DDE OET 8 Health Form of participating pupils
ΔΔΕ ΑΕΞ 9 Ενημέρωση γονέων για φάρμακα που θα είναι διαθέσιμα
Πρότυπα Έντυπα για Εκδρομές και Επισκέψεις στο Εσωτερικό
ΔΔΕ ΕΚΕΣ 1 Έντυπα για προκήρυξη διαγωνισμού για όλες τις πιθανές εκδρομές/επισκέψεις
ΔΔΕ ΕΚΕΣ 2 Έντυπα για προκήρυξη διαγωνισμού ανά εκδρομή/επίσκεψη
ΔΔΕ ΕΚΕΣ 3 Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης
ΔΔΕ ΕΚΕΣ 4 Ενημέρωση Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων
ΔΔΕ ΕΚΕΣ 5 Επιχορήγηση λεωφορείου για μαθητή/μαθήτρια ΑΜΕΑ
ΔΔΕ ΕΚΕΣ 6 Ενημέρωση για οχήματα από εταιρεία μεταφορών
Έντυπα άλλων Υπηρεσιών / Προγραμμάτων
  Ασφάλεια και Υγεία
  Εκπαιδευτική Ψυχολογία
  Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο
  Ηλεκτρονική Παραγγελία Διδακτικών Βιβλίων και Μέσων
  Θερινό Σχολείο
  Ιδιωτική Εκπαίδευση
  Κατασκηνώσεις
  Λογιστήριο
  Πολιτική Άμυνα
  Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο
  Σχολικά Κτίρια
  Σχολικά Κυλικεία
  Σχολική Παραβατικότητα – Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης
  Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
  Υπηρεσία Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Έντυπα για γονείς

Έντυπο Έντυπα για εγγραφή/μετεγγραφή μαθητή/μαθήτριας σε Δημοτικό Σχολείο Αρχείο
ΔΔΕ 11 Αίτηση για Εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική Τάξη)
DDE 11 Application for Registration in Primary or Pre-Primary School (Compulsory Pre-Primary Education and Pre-Primary Class)
ΔΔΕ 33 Αίτηση για Μετεγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική τάξη) Άλλης Περιοχής
DDE 33 Application for Transfer to a Primary School or a Pre-Primary School (Compulsory Pre-Primary Education and Pre-Primary Class) in Another Area
Έντυπα για εγγραφή/μετεγγραφή μαθητή/μαθήτριας σε Νηπιαγωγείο
ΔΔΕ 11 Αίτηση για Εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική Τάξη)
DDE 11 Application for Registration in Primary or Pre-Primary School (Compulsory Pre-Primary Education and Pre-Primary Class)
ΔΔΕ 30 Αίτηση για Εγγραφή σε Δημόσιο/Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο (Για τα παιδιά ηλικίας 3 – 4 8/12 χρoνών)
DDE 30 Application for Registration in a Public/Public and Community Pre-Primary School  for children aged 3 - 4 8/12
ΔΔΕ 33 Αίτηση για Μετεγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική τάξη) Άλλης Περιοχής
DDE 33 Application for Transfer to a Primary School or a Pre-Primary School (Compulsory Pre-Primary Education and Pre-Primary Class) in Another Area
Έντυπα για αναστολή/παράταση φοίτησης μαθητή/μαθήτριας στο Δημοτικό Σχολείο
ΔΔΕ 34 Αίτηση για Αναστολή Φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο
DDE 34 Application for Deferring Primary School Entry
ΔΔΕ 35 Αίτηση για Παράταση Φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο
DDE 35 Application for Extension of Studies at Primary School
Έντυπα για Ειδική Εκπαίδευση
EΕ 4 Αίτηση για Παράταση Φοίτησης στο Ειδικό Σχολείο
EΕ 4 Application for Extension of Studies at a Special School
EΕ 5 Δήλωση γονέων αναφορικά με την εξυπηρέτηση των αναγκών παιδιών με ειδικές ανάγκες από βοηθητικό προσωπικό
EΕ 5 Parent/guardian’s statement regarding care assistance of child with special needs
ΕΕ 6 Αίτηση για επίδομα μεταφορικών παιδιών με ειδικές ανάγκες
EE 6 Application for transport allowance for childen with special needs
EΕ 9A Παραχώρηση εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού παιδιού για χρήση στο σπίτι
Διάφορα
ΔΔΕ 40 Αίτηση για αποχώρηση/μη έγκαιρη προσέλευση στο Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο για θεραπεία
DDE 40 Request for early school departure / late arrival at Primary School / Pre-Primary School due to prescribed treatment

Έντυπα - Διάφορα

Έντυπο Θέμα Αρχείο
Ε.Β. Αίτηση για έγκριση βιβλίων για τη βιβλιοθήκη των εκπαιδευτικών ή/και των μαθητών/ριών
Ε.Δ.Μ. Αίτηση για έγκριση διδακτικών μέσων για τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας