ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Νομοθεσία

Υπουργείο
Ο περί της Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Νόμος του 2022 [Ν.56(Ι)/2022]
 
Δημοτική Εκπαίδευση
Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2024 (Κ.Δ.Π. 168/2024)
 
Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση
Οι περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Νόμοι του 1993 έως 2024 – Ενοποίηση στην Ελληνική [Ν. 24(Ι)/1993, 220(Ι)/2004, 1(Ι)/2019, 105(Ι)/2022, 30(Ι)/2024]
Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Νόμος του 1993 [Ν. 24(Ι)/93]
Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 [Ν. 220(Ι)/2004]
Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 [Ν. 1(Ι)/2019]
Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 [Ν. 105(Ι)/2022]
Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 [Ν. 30(Ι)/2024]
 
Ειδική Εκπαίδευση
Οι Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμοι του 1999 έως 2020 - Ενοποίηση
Ο Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999 [Ν.113(I)/99]
Ο Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 [Ν. 69(I)/2001]
Ο Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 [Ν.87(I)/2014]
Ο Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 [Ν.166(I)/2020]
Οι Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμοί του 2001 και 2013 - Ενοποίηση
Οι Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π.186/2001)
Οι Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013 (Κ.Δ.Π.416/2013)
Οι Περί Μηχανισμού Έγκαιρης Εντόπισης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π.185/2001)
Ο Περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2011 [Ν.8(ΙΙΙ)/2011]
 
Εκπαιδευτικές Περιφέρειες
Ο περί Εκπαιδευτικών Περιφερειών Νόμος του 1991 (Ν. 221/91)
Διάταγμα ορισμού ως Συμπλεγμάτων Δήμων και Κοινοτήτων για όλους τους σκοπούς των περί Σχολικών Εφορειών Νόμων του 1997 έως 2021 (Κ.Δ.Π. 221/2016)
Διάταγμα ορισμού ως Συμπλεγμάτων Κοινοτήτων για όλους τους σκοπούς των περί Σχολικών Εφορειών Νόμων του 1997 έως 2021 (Κ.Δ.Π. 182/2024)
 
Εκπαιδευτική Υπηρεσία
Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμος του 1969 - Ενοποίηση
 
Σχολικές Εφορείες
Οι περί Σχολικών Εφορειών Νόμοι του 1997 έως 2021 - Ανεπίσημη Ενοποίηση
 
Σχολικά Κυλικεία
Περί Σχολικών Κυλικείων Νόμος του 2000
Περί Σχολικών Κυλικείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005
 
Σεξουαλική Αγωγή
Ο περί της Ολιστικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης Νόμος του 2022 Ν. 205(Ι)/2022
 
Ενδοσχολική Βία
Ο περί της Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ενδοσχολικής Βίας Νόμος του 2020 Ν. 185(Ι)/2020
 
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 [Ν. 125(I)/2018]
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
 
Βία στην Οικογένεια
Οι περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμοι του 2000 και του 2004
Εγχειρίδιο διατμηματικών διαδικασιών για τον χειρισμό περιστατικών βίας στην οικογένεια
Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας
Νόμος του 2014 που αναθεωρεί το νομικό πλαίσιο που διέπει την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας
 
Εγκαθίδρυση Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης Φιλικής προς τα Παιδιά που βρίσκονται σε Σύγκρουση με τον Νόμο
Ο περί Παιδιών σε Σύγκρουση με το Νόμο Νόμος του 2021 [Ν. 55(Ι)/2021]
 
Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών – Παιδοκομικοί Σταθμοί
Ο περί Παιδίων Νόμος (ΚΕΦ.352) – Ενοποιημένος [Ν.83(Ι)/1999 έως Ν.181(Ι)/2014]

Ο περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νόμος του 1996 [Ν.2(Ι)/1996]
Ο περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 [Ν.63(Ι)/2011]
Οι περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Κανονισμοί του 1997 (Κ.Δ.Π. 157/1997)
Οι περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011 (Κ.Δ.Π. 144/2011)
Το περί Παιδιών (Παιδοκομικοί Σταθμοί) Διάταγμα του 2011 (Κ.Δ.Π. 262/2011)
 
Τυποποίηση Γεωγραφικών Ονομάτων
Ο περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Ονομάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας