ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οικοσελίδα
Ο τομέας της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης αφορά όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Συγκεκριμένα, για την ίδρυση και τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων και των ιδιωτικών σχολών είναι υπεύθυνες οι τρεις Διευθύνσεις του Υπουργείου:
  • Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης: επιλαμβάνεται θεμάτων που σχετίζονται με την ίδρυση και τη λειτουργία των Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων (συμπεριλαμβανομένων και των Κοινοτικών Νηπιαγωγείων) και των Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων.
  • Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης: εξετάζει τις αιτήσεις για την ίδρυση και τη λειτουργία των Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων.
  • Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης: ελέγχει την ίδρυση και τη λειτουργία των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την http://www.highereducation.ac.cy/gr

Τα Iδιωτικά Nηπιαγωγεία, Iδιωτικά Δημοτικά Σχολεία, Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια λειτουργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμων του 1971 ως 2008. Κανένα ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο δεν μπορεί να λειτουργήσει, εάν δεν εξασφαλίσει πρώτα έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, μετά από τη σύμφωνο γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού