ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία

Τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία λειτουργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμων του 1971 έως 2012. Κανένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν εξασφαλίσει πρώτα έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Στην Κύπρο λειτουργούν στο παρόν στάδιο 177 ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Συγκεκριμένα, λειτουργούν 87 ιδιωτικά νηπιαγωγεία στην επαρχία Λευκωσίας, 53 στην επαρχία Λεμεσού, 27 στην επαρχία Λάρνακας, 3 στην επαρχία Αμμοχώστου και 7 στην επαρχία Πάφου.


Φοίτηση παιδιών σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία
Η φοίτηση στην προδημοτική τάξη είναι υποχρεωτική. Γι’ αυτό, παιδιά τα οποία έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 4 8/12 χρονών κατά την 1η Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς για την οποία γίνεται η εγγραφή, είναι δηλαδή προδημοτικής ηλικίας, πρέπει να φοιτήσουν σε δημόσιο ή σε οποιοδήποτε εγκεκριμένο από το Υ.Π.Π. ιδιωτικό νηπιαγωγείο.

Τύποι ιδιωτικών νηπιαγωγείων
Τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία χωρίζονται σε τρεις τύπους:
  • Του αυτού/ιδίου τύπου: Ως ιδιωτικά νηπιαγωγεία του αυτού τύπου θεωρούνται τα νηπιαγωγεία τα οποία ακολουθούν χωρίς καμία παρέκκλιση τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα των δημόσιων νηπιαγωγείων.
  • Παρομοίου τύπου: Ως ιδιωτικά νηπιαγωγεία παρομοίου τύπου θεωρούνται τα νηπιαγωγεία τα οποία εκτός των άλλων δραστηριοτήτων/ μαθημάτων διδάσκονται απαραίτητα οι δραστηριότητες/ μαθήματα τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά τον χρόνο, το αναλυτικό πρόγραμμα και την ύλη που προνοούνται για τα δημόσια νηπιαγωγεία.
  • Διαφόρου τύπου: Ως ιδιωτικά νηπιαγωγεία διαφόρου τύπου θεωρούνται τα νηπιαγωγεία τα οποία δεν εμπίπτουν σε καμία από τις πιο πάνω κατηγορίες. Εφαρμόζουν διαφορετικά αναλυτικά προγράμματα τα οποία όμως εγκρίνονται από το Υ.Π.Π.

Προσόντα προσωπικού
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό των ιδιωτικών νηπιαγωγείων του αυτού ή παρομοίου τύπου πρέπει να έχουν τα προσόντα, τα οποία απαιτούνται για τον διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό αντίστοιχα, των δημόσιων σχολείων. Για τα προσόντα του διευθυντή και του προσωπικού των ιδιωτικών σχολείων διαφόρου τύπου απαιτείται η σύμφωνη γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Έλεγχος και επιθεώρηση
Τόσο ο ιδιοκτήτης, όσο και ο διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό των ιδιωτικών νηπιαγωγείων είναι υποχρεωμένοι να επιτρέπουν στους αρμόδιους λειτουργούς του Υ.Π.Π. να εισέρχονται στο σχολείο και στις τάξεις για καθοδήγηση, έλεγχο και επιθεώρηση. Μετά την επιθεώρηση συντάσσεται εμπεριστατωμένη έκθεση η οποία καταχωρείται στο φάκελο του συγκεκριμένου ιδιωτικού νηπιαγωγείου που υπάρχει στο αρχείο του Υ.Π.Π.

Καταβολή διδάκτρων
Τα δίδακτρα των παιδιών προδημοτικής ηλικίας που φοιτούν σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία  δεν καλύπτονται από το Υ.Π.Π.

Το Υ.Π.Π. επιχορηγεί τα δίδακτρα των Λατίνων και Μαρωνιτών που φοιτούν στα εθνικά τους σχολεία (ιδιωτικά) για τη φοίτηση στην προδημοτική τάξη που είναι υποχρεωτική. Τα δίδακτρα των Τουρκοκύπριων παιδιών που φοιτούν σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας επιχορηγούνται πλήρως από το Κράτος.


Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού