ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία

Τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία λειτουργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμου του 2019 [Ν. 147(Ι)/2019]. Κανένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν εξασφαλίσει πρώτα έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικών Σχολείων.

Στην Κύπρο λειτουργούν Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία σε όλες τις επαρχίες. Δείτε τον κατάλογο με τα εγκεκριμένα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία.


Ηλικία εγγραφής στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία

Στα εγκεκριμένα από το Υ.Π.Α.Ν. ιδιωτικά νηπιαγωγεία δύναται να εγγραφεί οποιοδήποτε παιδί ηλικίας 3 ετών και άνω. Σημειώνεται ότι για τις ηλικίες υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης ισχύουν οι εκάστοτε Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την Απόφαση (Αρ. 84.078, ημερ. 9/1/2018), όλα τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει πριν από την 1η Σεπτεμβρίου την ηλικία των 4 8/12 πρέπει να εγγράφονται σε εγκεκριμένο από το Υ.Π.Α.Ν. νηπιαγωγείο, σε τμήμα υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης, ενώ όσα παιδιά έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 5 ετών, πρέπει να εγγράφονται στην Προδημοτική τάξη.


Τύποι ιδιωτικών νηπιαγωγείων

Τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία χωρίζονται σε τρεις τύπους σε σχέση με τον τύπο των δημόσιων σχολείων:

  • Του αυτού/ιδίου τύπου: Ως ιδιωτικά νηπιαγωγεία του αυτού τύπου θεωρούνται τα νηπιαγωγεία στα οποία κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και τα οποία ακολουθούν, χωρίς καμία παρέκκλιση, τα ισχύοντα με τον υφιστάμενο τύπο των δημόσιων νηπιαγωγείων (διάρκεια κύκλου σπουδών, ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα, προσόντα διδακτικού προσωπικού περιλαμβανομένου του/της διευθυντή/διευθύντριας, μεθοδολογία διδασκαλίας, αξιολόγηση μαθητή/μαθήτριας, υλικό υποστήριξης μαθητών/ριών).
  • Παρομοίου τύπου: Ως ελληνόφωνα ιδιωτικά νηπιαγωγεία παρομοίου τύπου θεωρούνται τα νηπιαγωγεία στα οποία κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και τα οποία εκτός των άλλων δραστηριοτήτων/μαθημάτων, διδάσκονται απαραίτητα οι δραστηριότητες/μαθήματα τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά στο αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα σπουδών που προνοούνται για τα δημόσια νηπιαγωγεία. Τα αλλόφωνα ιδιωτικά νηπιαγωγεία παρομοίου τύπου διαφοροποιούνται σε σχέση με το πιο πάνω, ως προς την κύρια γλώσσα διδασκαλίας η οποία είναι άλλη γλώσσα εκτός από την ελληνική. Νοείται ότι μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής μπορεί να συμπεριληφθούν και μαθήματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα των δημόσιων σχολείων.
  • Διαφόρου τύπου: Ως ιδιωτικά νηπιαγωγεία διαφόρου τύπου θεωρούνται τα νηπιαγωγεία τα οποία δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους πιο πάνω τύπους νηπιαγωγείων και τα οποία ακολουθούν το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα άλλης χώρας.

Νοείται ότι, σε ιδιωτικό σχολείο διαφόρου ή παρομοίου τύπου διδάσκεται σε μαθητές/μαθήτριες το γνωστικό αντικείμενο της Ελληνικής Γλώσσας και η Ιστορία της Κύπρου, σύμφωνα με τον καθορισμένο αριθμό διδακτικών περιόδων που προνοούνται εβδομαδιαία στους κύκλους σπουδών που ανήκουν στην υποχρεωτική δημόσια εκπαίδευση.

Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου

Κάθε ιδιωτικό σχολείο, ανεξαρτήτως τύπου, οφείλει, τηρουμένων των διατάξεων του περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμου, να έχει εγκεκριμένους κανονισμούς λειτουργίας, οι οποίοι να συνάδουν ως προς τη δομή, το περιεχόμενο και τη γενικότερη φιλοσοφία με τους αντίστοιχους κανονισμούς των δημόσιων σχολείων.

Προσόντα Διδακτικού προσωπικού

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο/η διευθυντής/διευθύντρια και το διδακτικό προσωπικό των ιδιωτικών νηπιαγωγείων του αυτού ή παρομοίου τύπου πρέπει να κατέχουν τα ίδια ακαδημαϊκά προσόντα, που απαιτούνται αντίστοιχα, για τον/τη διευθυντή/ διευθύντρια και το διδακτικό προσωπικό των δημόσιων σχολείων. Ο/Η διευθυντής/ διευθύντρια πρέπει να έχει τουλάχιστον διετή πείρα σε δημόσια νηπιαγωγεία ή εγκεκριμένα ιδιωτικά νηπιαγωγεία στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος.

Ο/Η διευθυντής/διευθύντρια και το διδακτικό προσωπικό των ιδιωτικών νηπιαγωγείων διαφόρου τύπου είναι δυνατόν να μην κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται για το διδακτικό προσωπικό των δημόσιων σχολείων, όμως, πριν την πρόσληψή τους, απαιτείται σύμφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχής.


Έλεγχος και επιθεώρηση

Τόσο ο/η ιδιοκτήτης/ρια, όσο και ο/η διευθυντής/διευθύντρια και το διδακτικό προσωπικό των ιδιωτικών νηπιαγωγείων είναι υποχρεωμένοι/ες να επιτρέπουν στους/στις αρμόδιους/ες λειτουργούς του Υ.Π.Α.Ν. να εισέρχονται στο σχολείο και στις τάξεις κατά τον χρόνο τον οποίο λειτουργεί το νηπιαγωγείο, για καθοδήγηση, έλεγχο και επιθεώρηση. Μετά την επιθεώρηση συντάσσεται εμπεριστατωμένη έκθεση η οποία καταχωρείται στον φάκελο του συγκεκριμένου ιδιωτικού νηπιαγωγείου που υπάρχει στο αρχείο του Υ.Π.Α.Ν.

Καταβολή διδάκτρων

Τα δίδακτρα των παιδιών προδημοτικής ηλικίας που φοιτούν σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία δεν καλύπτονται από το Υ.Π.Α.Ν. Ενημερωθείτε για τα δίδακτρα που ισχύουν την παρούσα σχολική χρονιά.

Το Υ.Π.Α.Ν. επιχορηγεί τα δίδακτρα των μαθητών/ριών Θρησκευτικών Ομάδων, Λατίνων και Μαρωνιτών, κυπριακής υπηκοότητας, που φοιτούν στα «εθνικά» τους σχολεία (Τέρρα Σάντα και Αγία Μαρία) για τη φοίτηση στην υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση (4 8/12 χρονών και άνω).

Τα έξοδα εγγραφής, δίδακτρα και βιβλία των Τουρκοκύπριων παιδιών (4 8/12 χρονών και άνω) που διαμένουν και φοιτούν σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, καλύπτονται πλήρως από το Κράτος.

Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας