ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Νομοθεσία


Θέμα Αρχείο
Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2018
Οι περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμοι του 1971 έως 2012
Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας