ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Νομοθεσία


Θέμα Αρχείο
Ιδιωτικά Σχολεία
Ο Περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμος του 2019
Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020
Ιδιωτικά Φροντιστήρια
Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2018
Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020
Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 125(I)/2018)
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)
Ιδιωτικά Σχολεία και Φροντιστήρια (προηγούμενη νομοθεσία)
Οι περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμοι του 1971 έως 2012
Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας