ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Γενικές Πληροφορίες

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση παρέχεται σε:

1. Δημόσιο Σχολείο – Γενική τάξη

Παρέχεται ειδική αγωγή και εκπαίδευση, μετά από απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Α.Ε.), σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία φοιτούν σε τάξη γενικού δημόσιου σχολείου, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Υπουργείου, το οποίο προσαρμόζεται στις εξατομικευμένες ανάγκες των παιδιών. Τα δημόσια σχολεία εφοδιάζονται με τις κατάλληλες υποδομές και στελεχώνονται με το αναγκαίο προσωπικό.

Η Ε.Ε.Ε.Α.Ε. έχει καθήκον να αποφασίσει για το είδος της παρεχόμενης στήριξης, για πιθανές εξαιρέσεις, απαλλαγές, τροποποιήσεις ή προσαρμογές στο αναλυτικό πρόγραμμα των παιδιών που φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση, για τις αναγκαίες κτηριακές και περιβαλλοντικές αλλαγές στο σχολείο, καθώς και για την παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού.


2. Δημόσιο Σχολείο – Ειδική Μονάδα

Ένα παιδί με ειδικές ανάγκες είναι δυνατό, μετά από απόφαση της οικείας Ε.Ε.Ε.Α.Ε., να φοιτήσει σε Ειδική Μονάδα δημόσιου σχολείου.

Οι Ειδικές Μονάδες είναι ενταγμένες και ενσωματωμένες σε γενικά σχολεία και λειτουργούν σε χώρους άνετους, οργανωμένους και προσπελάσιμους. Η ευθύνη για τη λειτουργία τους ανήκει στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια του γενικού σχολείου, στο οποίο στεγάζονται. Τα παιδιά της Ειδικής Μονάδας εγγράφονται στο μητρώο του σχολείου και στο μαθητολόγιο της ανάλογης, κατά το δυνατό, με την ηλικία τους τάξης και παρακολουθούν δραστηριότητες και μαθήματα της γενικής τάξης, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις εξατομικευμένες ανάγκες τους.

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών σε κάθε Ειδική Μονάδα καθορίζεται με βάση την ηλικία, τις ειδικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των παιδιών. Αρμόδια για να αποφασίσει τον συνολικό αριθμό των παιδιών στην Ειδική Μονάδα είναι η Ε.Ε.Ε.Α.Ε., αφού ακούσει τις απόψεις του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του σχολείου, του/της Συνδετικού/ής Λειτουργού, της οικείας Επιθεωρήτριας Ειδικής Εκπαίδευσης και του/της Ειδικού Εκπαιδευτικού.

Αν, μετά από απόφαση της Ε.Ε.Ε.Α.Ε. δεν είναι δυνατή η φοίτηση του παιδιού στο σχολείο της περιοχής στην οποία διαμένει, η Ε.Ε.Ε.Α.Ε. μεριμνά για τη δωρεάν μεταφορά του προς και από το σχολείο.


3. Σχολείο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Τα Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι δημόσια σχολεία, τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας. Τα σχολεία αυτά στελεχώνονται με το αναγκαίο διδακτικό και άλλο επιστημονικό, υποστηρικτικό και βοηθητικό προσωπικό (νοσηλευτή/νοσηλεύτρια, φυσιοθεραπευτή/φυσιοθεραπεύτρια, μουσικοθεραπευτή/μουσικοθεραπεύτρια, σχολικούς/ές βοηθούς/συνοδούς κ.ά.) και εφοδιάζονται με σύγχρονα μέσα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

Τα παιδιά που φοιτούν σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης εντάσσονται σε ομάδες, αφού ληφθούν υπόψη η ηλικία και οι ιδιαιτερότητές τους, καθώς και η πολυθεματικά αξιολογημένη ειδική αγωγή και εκπαίδευση που προσδιορίζεται γι’ αυτά. Ο αριθμός των παιδιών σε κάθε ομάδα καθορίζεται, βάσει των αξιολογημένων αναγκών τους, από ομάδα ειδικών.

Η εκπαιδευτική πολιτική των Σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης περιλαμβάνει σύστημα συνεχούς επαφής με τα γενικά σχολεία της περιοχής τους και διοργάνωσης κοινών δραστηριοτήτων, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.


4. Άλλους Χώρους

Είναι, επίσης, δυνατή η παροχή εκπαίδευσης κατ’ οίκον ή σε νοσηλευτήρια σε παιδιά που για λόγους υγείας δεν μπορούν, για μακρύ χρονικό διάστημα, να παρακολουθήσουν το συνηθισμένο πρόγραμμα μαθημάτων στο σχολείο. Η παρακολούθηση μαθημάτων εκτός του σχολείου θεωρείται μέρος του κανονικού προγράμματος μαθημάτων στη γενική τάξη.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας