ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία

Τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία λειτουργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμου του 2019 [Ν. 147(Ι)/2019]. Κανένα ιδιωτικό δημοτικό σχολείο δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν εξασφαλίσει πρώτα έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικών Σχολείων.

Δείτε τον κατάλογο με τα εγκεκριμένα ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία.


Τύποι Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων

Τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία χωρίζονται σε τρεις τύπους σε σχέση με τον τύπο των δημόσιων σχολείων:

  • Του αυτού/ιδίου τύπου: Ως ιδιωτικά δημοτικά σχολεία του αυτού τύπου θεωρούνται τα δημοτικά σχολεία στα οποία κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική και τα οποία ακολουθούν, χωρίς καμία παρέκκλιση, τα ισχύοντα με τον υφιστάμενο τύπο των δημόσιων δημοτικών σχολείων (διάρκεια κύκλου σπουδών, ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα, προσόντα διδακτικού προσωπικού περιλαμβανομένου του/της διευθυντή/διευθύντριας, μεθοδολογία διδασκαλίας, αξιολόγηση μαθητή/μαθήτριας, υλικό υποστήριξης μαθητών/ριών).
  • Παρομοίου τύπου: Ως ελληνόφωνα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία παρομοίου τύπου θεωρούνται τα δημοτικά σχολεία στα οποία κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και τα οποία εκτός των άλλων δραστηριοτήτων/μαθημάτων, διδάσκονται απαραίτητα οι δραστηριότητες/μαθήματα τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά στο αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα σπουδών που προνοούνται για τα δημόσια δημοτικά σχολεία. Τα αλλόφωνα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία παρομοίου τύπου διαφοροποιούνται σε σχέση με το πιο πάνω, ως προς την κύρια γλώσσα διδασκαλίας η οποία είναι άλλη γλώσσα εκτός από την ελληνική. Νοείται ότι μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής μπορεί να συμπεριληφθούν και μαθήματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα των δημόσιων σχολείων.
  • Διαφόρου τύπου: Ως ιδιωτικά δημοτικά σχολεία διαφόρου τύπου θεωρούνται τα δημοτικά σχολεία τα οποία δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους πιο πάνω τύπους δημοτικών σχολείων και τα οποία ακολουθούν το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα άλλης χώρας.

Νοείται ότι, σε ιδιωτικό σχολείο διαφόρου ή παρομοίου τύπου διδάσκεται σε μαθητές/ μαθήτριες το γνωστικό αντικείμενο της Ελληνικής Γλώσσας και η Ιστορία της Κύπρου, σύμφωνα με τον καθορισμένο αριθμό διδακτικών περιόδων που προνοούνται εβδομαδιαία στους κύκλους σπουδών που ανήκουν στην υποχρεωτική δημόσια εκπαίδευση.

Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου

Κάθε ιδιωτικό σχολείο, ανεξαρτήτως τύπου, οφείλει, τηρουμένων των διατάξεων του περί των Ιδιωτικών Σχολείων Νόμου να έχει εγκεκριμένους κανονισμούς λειτουργίας, οι οποίοι να συνάδουν ως προς τη δομή, το περιεχόμενο και τη γενικότερη φιλοσοφία με τους αντίστοιχους κανονισμούς των δημόσιων σχολείων.


Προσόντα Διδακτικού Προσωπικού

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο/η διευθυντής/διευθύντρια και το διδακτικό προσωπικό των ιδιωτικών δημοτικών σχολείων του αυτού ή παρομοίου τύπου πρέπει να κατέχουν τα ίδια ακαδημαϊκά προσόντα, που απαιτούνται αντίστοιχα, για τον/τη διευθυντή/ διευθύντρια και το διδακτικό προσωπικό των δημόσιων σχολείων. Ο/Η διευθυντής/ διευθύντρια πρέπει να έχει τουλάχιστον πενταετή πείρα σε δημόσια δημοτικά σχολεία ή εγκεκριμένα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος.

Ο/Η διευθυντής/διευθύντρια και το διδακτικό προσωπικό των ιδιωτικών νηπιαγωγείων διαφόρου τύπου είναι δυνατόν να μην κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται για το διδακτικό προσωπικό των δημόσιων σχολείων, όμως, πριν την πρόσληψή τους, απαιτείται σύμφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχής.


Έλεγχος και επιθεώρηση


Τόσο ο/η ιδιοκτήτης/ιδιοκτήτρια, όσο και ο/η διευθυντής/διευθύντρια και το διδακτικό προσωπικό των ιδιωτικών δημοτικών σχολείων είναι υποχρεωμένοι/ες να επιτρέπουν στους/στις αρμόδιους/ες λειτουργούς του Υ.Π.Α.Ν. να εισέρχονται στο σχολείο και στις τάξεις κατά τον χρόνο τον οποίο λειτουργεί το δημοτικό σχολείο, για καθοδήγηση, έλεγχο και επιθεώρηση. Μετά την επιθεώρηση συντάσσεται εμπεριστατωμένη έκθεση, η οποία καταχωρείται στον φάκελο του συγκεκριμένου ιδιωτικού δημοτικού σχολείου που υπάρχει στο αρχείο του Υ.Π.Α.Ν.

Χρηματοδότηση

Τα διδακτικά βιβλία που εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και την Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων της Κύπρου και ζητούνται από τα σχολεία αυτά, παραχωρούνται δωρεάν στα παιδιά των ιδιωτικών σχολείων όπως και στα δημόσια δημοτικά σχολεία.

Καταβολή διδάκτρων

Οι μαθητές/μαθήτριες που επιλέγουν να φοιτήσουν στα ιδιωτικά σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης πληρώνουν τα δίδακτρα που ορίζει το σχολείο, τα οποία δεν καλύπτονται από το Υ.Π.Α.Ν.

Ενημερωθείτε για τα δίδακτρα που ισχύουν την παρούσα σχολική χρονιά.

Το Υ.Π.Α.Ν. επιχορηγεί τα δίδακτρα των μαθητών/ριών Θρησκευτικών Ομάδων, Λατίνων και Μαρωνιτών, κυπριακής υπηκοότητας, που φοιτούν στα «εθνικά» τους δημοτικά σχολεία (Τέρρα Σάντα και Αγία Μαρία).

Τα έξοδα εγγραφής, δίδακτρα και βιβλία των Τουρκοκύπριων μαθητών/ριών που διαμένουν και φοιτούν σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, καλύπτονται πλήρως από το Κράτος.


Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία
Ενημέρωση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Στοιχεία Επικοινωνίας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Έντυπα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας