ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων, Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων

1. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών σχολείων
Κάθε Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο και Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο, για να έχει το δικαίωμα να λειτουργήσει, χρειάζεται να έχει λάβει τη σχετική έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, μετά από τη σύμφωνο γνώμη της Συμβουλευτικής ΕπιτροπήςΙδιωτικών Σχολείων (Σ.Ε.Ι.Σ.) Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από έντεκα μέλη τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για χρονική περίοδο τριών ετών. Ειδικότερα, απαρτίζεται από (α) τον Γενικό Διευθυντή ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο,(β) δύο λειτουργούς από το Υπουργείο οι οποίοι εκπροσωπούν τη Διεύθυνση Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης (γ) δύο μέλη μετά από διαβούλευση με τους οργανωμένους φορείς που εκπροσωπούν τους γονείς ιδιωτικών σχολείων, (δ) τρία πρόσωπα με ειδικά προσόντα και γνώσεις, συναφή με τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και (ε) τους τρεις εκάστοτε εκπροσώπους των Θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η Σ.Ε.Ι.Σ. συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.), και εξετάζει τις αιτήσεις που υποβάλλονται για ίδρυση ή/και λειτουργία ιδιωτικών σχολείων εάν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και τους όρους της σχετικής νομοθεσίας. Οι εισηγήσεις της Επιτροπής προωθούνται στον/στη Γενικό/ή Διευθυντή/Διευθύντρια και στη συνέχεια στον Υπουργό για έγκριση.

Τα Ιδιωτικά σχολεία λειτουργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμου του 2019.

2. Ιδιωτικά σχολεία υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία: Ο κατάλογος των Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων, παγκύπρια, ο οποίος περιλαμβάνει και στοιχεία επικοινωνίας, είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Α.Ν. και αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Διευκρινίζεται ότι, σε πολλές περιπτώσεις, τα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία συστεγάζονται με Βρεφοκομικούς και Παιδοκομικούς Σταθμούς. Για παράδειγμα, σε έναν χώρο λειτουργούν πέντε συνολικά τμήματα, εκ των οποίων τα δύο είναι εγκεκριμένα τμήματα νηπιαγωγείου (κάτω από την επίβλεψη του Υ.Π.Π.Α.Ν.), ενώ τα άλλα τρία είναι εγκεκριμένα βρεφοκομικά ή παιδοκομικά τμήματα (κάτω από την επίβλεψη των
  Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας-Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

 • Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία: Ο κατάλογος των Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων, παγκύπρια, ο οποίος περιλαμβάνει και στοιχεία επικοινωνίας, είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Α.Ν. και αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σημειώνεται ότι τα Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία είναι τριών τύπων:
  - Ιδίου/αυτού: όσα ιδιωτικά σχολεία ακολουθούν χωρίς καμία παρέκκλιση τα ισχύοντα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα των υφιστάμενων τύπων δημόσιων σχολείων.
  - Παρομοίου: όσα ιδιωτικά σχολεία περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους τα κύρια μαθήματα του υφιστάμενου τύπου δημόσιων σχολείων τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά τον χρόνο και την ύλη που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία.
  - Διαφόρου: τα ιδιωτικά σχολεία που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις πιο πάνω κατηγορίες.
  (Οι πιο πάνω κατηγορίες ισχύουν και για τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία)

 • Κοινοτικά Νηπιαγωγεία: Ιδρύονται και λειτουργούν ως ιδιωτικά νηπιαγωγεία αλλά δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Ιδρύονται για να εξυπηρετούν τους εργαζόμενους γονείς, εκεί όπου οι ανάγκες δεν καλύπτονται από τα δημόσια νηπιαγωγεία, και προσφέρουν ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα με χαμηλά δίδακτρα, στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος του Υ.Π.Π.Α.Ν. Ιδρυτής ενός κοινοτικού νηπιαγωγείου μπορεί να είναι ο Σύνδεσμος Γονέων, Χωρητική Αρχή, Κοινοτικό Συμβούλιο, Δήμος, Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας, Σωματείο ή Συνδικαλιστική ή Φιλανθρωπική Οργάνωση. Μεγάλος αριθμός κοινοτικών τμημάτων νηπιαγωγείων συστεγάζεται με δημόσια νηπιαγωγεία και εξυπηρετούν κυρίως παιδιά ηλικίας 3 - 4 8/12 χρόνων. Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία ακολουθούν και εφαρμόζουν οδηγίες, που εκδίδει η Αρμόδια Αρχή, τόσο για τη λειτουργία των κοινοτικών νηπιαγωγείων όσο και για την εργοδότηση των νηπιαγωγών. Κατάλογος των κοινοτικών τμημάτων υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Α.Ν.

3. Διαδικασία Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων (συμπεριλαμβανομένου των κοινοτικών)
Για την ίδρυση και λειτουργία των Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων και Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων είναι υπεύθυνη η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) του Υ.Π.Π.Α.Ν. Παρακάτω παρουσιάζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ίδρυση και/ή λειτουργία ενός Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου ή Νηπιαγωγείου:

3.1 Συμπλήρωση σχετικών εγγράφων προς το Υ.Π.Π.Α.Ν.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τα πιο κάτω:

 • ΙΕΔΜ2 «Αίτηση για ίδρυση ιδιωτικού σχολείου (Άρθρα 3-7 )»: Μαζί με το συμπληρωμένο έντυπο θα πρέπει να επισυναφθούν ή να ληφθούν υπόψη και τα ακόλουθα:
  (α) Πιστοποιημένο αντίγραφο από τον Έφορο Εταιρειών της εγγραφής της Επωνυμίας του Σχολείου.
  (Οι λέξεις «Ιδιωτικό Σχολείο» ή “private school” πρέπει να προηγούνται της επωνυμίας που θα δοθεί. Η ακριβής επωνυμία θα πρέπει να φαίνεται ευδιάκριτα στις πινακίδες, διαφημίσεις, πιστοποιητικά και γενικά σε όλα τα έγγραφα που εκδίδει).
  (β) Πιστοποιητικά που αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις του σχολείου:
  - Αρχιτεκτονικά σχέδια στα οποία να υποδειχθούν οι αίθουσες διδασκαλίας και οι κοινόχρηστοι χώροι.
  - Πολεοδομική άδεια η οποία θα επιτρέπει τη χρήση του συγκεκριμένου υποστατικού ως ιδιωτικού σχολείου και θα αναφέρει αν πρόκειται για ιδιωτικό νηπιαγωγείο/δημοτικό/γυμνάσιο/λύκειο/τεχνική σχολή (στην περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου)
  - Άδεια οικοδομής η οποία θα επιτρέπει τη χρήση του συγκεκριμένου υποστατικού ως ιδιωτικού σχολείου (στην περίπτωση νέου ανεγειρόμενου κτηρίου) - Πιστοποιητικό τελικής εγκρίσεως
  - Πιστοποιητικό καταλληλότητας/υγειονομικού ελέγχου
  - Πιστοποιητικό πυρασφάλειας
  - Πιστοποιητικό ελέγχου (καταλληλότητας) ηλεκτρικής εγκατάστασης
  (Σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά και άδειες, καθώς και οτιδήποτε άλλο θα σας χορηγηθεί από αρμόδια υπηρεσία/αρχή θα πρέπει να υποβάλλονται σε επίσημα πιστοποιημένα αντίγραφα.)
  (γ) Στο σημείο 3 (β) του εντύπου θα πρέπει να υποδειχθεί ο τύπος του σχολείου: Ιδίου/αυτού, παρομοίου ή διαφόρου τύπου.
  (δ) Αναλυτικό πρόγραμμα που θα εφαρμόζεται (σκοπός-επιδιώξεις-στόχοι, ύλη/περιεχόμενο, χρόνος-περίοδοι διδασκαλίας κατά ενότητα, μεθοδολογία).


3.2 Αποστολή εντύπων στο Υ.Π.Π.Α.Ν.
Τα πιο πάνω έντυπα και πιστοποιητικά θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς στην πιο κάτω Διεύθυνση:
Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Γωνία Κίμωνος και Θουκιδίδου
1434, Λευκωσία


3.3 Επιθεώρηση σχολείου
Αφού μελετηθούν και διευθετηθούν όλες οι πιθανές εκκρεμότητες, το υπό έγκριση σχολείο επιθεωρείται από Λειτουργούς του Υ.Π.Π.Α.Ν. και ετοιμάζεται σχετική έκθεση επιθεώρησης.

3.4 Προώθηση αίτησης στη Σ.Ε.Ι.Ε.
Εάν η έκθεση επιθεώρησης κριθεί ικανοποιητική, η αίτηση παρουσιάζεται στην επόμενη συνεδρίαση της Σ.Ε.Ι.Σ. η οποία υποβάλλει εισήγηση για έγκριση ή μη λειτουργίας του σχολείου προς τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (μέσω του/της Γενικού/ής Διευθυντή/Διευθύντριας).

3.5 Αποστολή Πιστοποιητικών στο σχολείο
Στην περίπτωση εκείνη που η αίτηση εγκρίνεται, τότε αποστέλλονται στον αιτητή τα σχετικά Πιστοποιητικά Καταχώρισης (α) στο Μητρώο και (β) στο Βιβλίο Λειτουργίας Ιδιωτικών σχολείων. Η ημερομηνία έγκρισης που αναγράφεται στα Πιστοποιητικά θεωρείται ως η επίσημη ημερομηνία έγκρισης του σχολείου.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας