ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οικοσελίδα
Ο τομέας της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης αφορά όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Συγκεκριμένα, για την ίδρυση και τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων και των ιδιωτικών σχολών είναι υπεύθυνες οι τρεις Διευθύνσεις του Υπουργείου:

  • Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης: επιλαμβάνεται θεμάτων που σχετίζονται με την ίδρυση και τη λειτουργία των ιδιωτικών νηπιαγωγείων (συμπεριλαμβανομένων και των κοινοτικών νηπιαγωγείων) και των ιδιωτικών δημοτικών σχολείων.

  • Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης: επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν στην ίδρυση και στη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

  • Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης: ελέγχει την ίδρυση και τη λειτουργία των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο https://www.highereducation.ac.cy

Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης είναι η υπεύθυνη Διεύθυνση Εκπαίδευσης για θέματα που αφορούν στην ίδρυση και στη λειτουργία των ιδιωτικών φροντιστηρίων.

Τα Iδιωτικά Nηπιαγωγεία, Iδιωτικά Δημοτικά Σχολεία, και τα Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης λειτουργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του "Περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμου του 2019".

Τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια λειτουργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2018.

Κανένα ιδιωτικό σχολείο ή ιδιωτικό φροντιστήριο δεν μπορεί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει, εάν δεν έχει εξασφαλίσει έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης ή της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικών Φροντιστηρίων.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας