ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Συνδέσεις

Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Οι Υπουργοί Παιδείας των Κρατών Μελών υιοθέτησαν το 2011 Ψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, με το οποίο δίνεται έμφαση στις δεξιότητες γραφής, ανάγνωσης, αριθμητικής και στις ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και στην εξασφάλιση μιας δεύτερης ευκαιρίας στους ενήλικες.

Για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, το Υπουργείο Παιδείας. Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων) υλοποιεί Έργο, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες και προσόντα στη μάθηση και να βοηθήσει στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων. Για την περίοδο 2017-19 το Έργο που υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δίνει έμφαση στην ενίσχυση των προσπαθειών για την εισαγωγή νέου πλαισίου λειτουργίας των Εσπερινών Γυμνασίων/Λυκείων και των Εσπερινών Τεχνικών Σχολών καθώς και στις ψηφιακές δεξιότητες ενήλικων εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. Το υλικό του Έργου βρίσκεται αναρτημένο στη σχετική ιστοσελίδα.


Ιστότοπος Ευρωπαϊκού Θεματολογίυ για την Εκπαίδευση Ενηλίκων


Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη (Electronic Platform for Adult Learning in Europe)

Η EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) είναι η επίσημη πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η πλατφόρμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2014 και σ’ αυτή συμμετέχουν 30 χώρες της Ευρώπης με περισσότερους από 6500 εγγεγραμμένους χρήστες σε όλη την Ευρώπη. Η δημιουργία της EPALE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην πλατφόρμα μπορούν να εγγραφούν όλοι οργανισμοί και άτομα που ασχολούνται επαγγελματικά με την παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές ενηλίκων, ακαδημαϊκοί και ερευνητές, υπεύθυνοι χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, πανεπιστήμια, κολλέγια, σύνδεσμοι και μη κυβερνητικοί οργανισμοί που στόχο έχουν την ανάδειξη και προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η Εθνική Υπηρεσία που υποστηρίζει την πλατφόρμα εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔΜΤΕΕΚ).

Ιστότοπος Πλατφόρμας EPALE

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας