ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


Επικοινωνία

Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Ζωή Πολυδώρου (ΠΛΕ)
Τηλέφωνα: 22800773
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
zpolydorou@schools.ac.cy

Γιώργος Κάκκουρας (ΕΜΕ)
Τηλέφωνα: 22800792
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
gkakkouras@schools.ac.cy

Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής Και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Και Κατάρτισης
Τσιάρλιστος Μιχάλης (Επιθεωρητής)
Τηλέφωνα: 22806322
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
mcharlistos@schools.ac.cy

Γραμματεία ΔΜΤΕΕΚ
Τηλέφωνα: 228000651/652
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
circulartech@schools.ac.cy

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας