ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Μέσα στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού και έπειτα από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 15 Απριλίου του 2015, η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔΜΤΕΕΚ), εφάρμοσε το Σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΤΕΕΚ), με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, την προσαρμογή στις διαφοροποιήσεις που αναμένονται στη δομή της οικονομίας και την ανάπτυξη εξειδικευμένου, κατάλληλα καταρτισμένου και ευέλικτου ανθρώπινου δυναμικού.

Όραμα της Διεύθυνσης ΜΤΕΕΚ είναι η εξασφάλιση ενός ολοκληρωμένου, ελκυστικού, ευέλικτου και υψηλής ποιότητας
Συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που να ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της Κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας, όπως προκύπτουν μέσα από το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπικό και διεθνές οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Αποστολή της Διεύθυνσης ΜΤΕΕ είναι η εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ατόμων (μαθητών/ριών και σπουδαστών/ριών) σε βασικές ικανότητες αλλά και σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για καλύτερη αξιοποίηση ευκαιριών και αντιμετώπιση προκλήσεων στην κοινωνία, οικονομία και χώρο εργασίας, καθώς και δημιουργία κατάλληλου υπόβαθρου για περαιτέρω τεχνικές και τεχνολογικές σπουδές. Η ενδυνάμωση επεκτείνεται και στην απόκτηση εμπειριών μέσα από προγράμματα πρακτικής κατάρτισης στον χώρο εργασίας.

Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αποτελεί μια ισχυρή συνιστώσα για ανάπτυξη και δημιουργική άμιλλα, η οποία συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή. Το 2013, σχεδόν το 49% των 22 εκατομμυρίων εκπαιδευομένων στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθούσε προγράμματα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Έρευνες έχουν δείξει ότι σε χώρες όπου είναι ανεπτυγμένη η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση τα ποσοστά ανεργίας είναι χαμηλά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η είσοδος στην αγορά εργασίας και η εξεύρεση απασχόλησης είναι ευκολότερη μέσω της Τεχνικής Εκπαίδευσης.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας