Υπηρεσία Εξετάσεων
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων


Η Υπηρεσία Εξετάσεων, της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει ως αντικείμενο ενασχόλησης την οργάνωση και τη διεξαγωγή εξετάσεων. Στόχος της Υπηρεσίας Εξετάσεων είναι η διασφάλιση της εγκυρότητας, της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των ποικίλων εξετάσεων που διενεργεί. Στα πλαίσια του στόχου αυτού, η Υπηρεσία Εξετάσεων έχει προχωρήσει ήδη στη μελέτη και στην ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων που αφορούν τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και του περιεχομένου των εξετάσεων.

Οι εξετάσεις που διοργανώνονται και διεξάγονται κάτω από την πλήρη ευθύνη της Υπηρεσίας Εξετάσεων φαίνονται στο πλαϊνό μενού κάτω από τις κατηγορίες "Εξετάσεις" και "Πιστοποιήσεις", πλην των εξετάσεων για Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας, οι οποίες διεξάγονται σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Η Υπηρεσία Εξετάσεων διενεργεί εξετάσεις σε συνεργασία με άλλα Κυβερνητικά Τμήματα, Υπηρεσίες, Οργανισμούς και Δήμους. Η διοργάνωση των συγκεκριμένων εξετάσεων γίνεται από κοινού, ενώ η θεματοθέτηση, η βαθμολόγηση των γραπτών και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων αποτελούν αποκλειστική ευθύνη της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Το κύρος και η αξιοπιστία της Υπηρεσίας Εξετάσεων έχει εδραιωθεί στη συνείδηση του Κύπριου πολίτη και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά από τη ραγδαία αύξηση των εξετάσεων που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια από την Υπηρεσία Εξετάσεων για λογαριασμό Κυβερνητικών Τμημάτων, Ιδιωτικών και Ημικρατικών Οργανισμών και Υπηρεσιών του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας