ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Διαδικασία Πρόσληψης Σχολικών Βοηθών/Συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Με βάση τους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμους του 1999 έως 2014, η Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Α.Ε.) είναι το αρμόδιο σώμα για την αξιολόγηση των αναγκών κάθε παιδιού, με στόχο την παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή άλλης στήριξης για ικανοποίηση των αναγκών του.

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας, η Ε.Ε.Ε.Α.Ε. αποφασίζει, ανάμεσα σε άλλα, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του παιδιού από βοηθητικό προσωπικό (σχολικό/ή βοηθό/συνοδό).

Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Ε.Ε.Ε.Α.Ε. και νοουμένου ότι το παιδί φοιτά σε δημόσιο σχολείο, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού. Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.) ενημερώνει τις επηρεαζόμενες Σχολικές Εφορείες, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων. Η ανάθεση ευθύνης εργοδότησης του εν λόγω προσωπικού έχει ανατεθεί στις Σχολικές Εφορείες, με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με ημερομηνία 25 Ιουνίου 2014.

Η Επιτροπή Πρόσληψης είναι επταμελής και αποτελείται από τους/τις πιο κάτω:
  • Πρόεδρο Σχολικής Εφορείας ή εκπρόσωπό του/της
  • Τρία Μέλη της Σχολικής Εφορείας
  • Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου *
  • Εκπαιδευτικό τάξης/ειδικής μονάδας/Συμβουλευτικής *
  • Συνδετικό/ή Λειτουργό ή άλλο/η εκπρόσωπο του Υ.Π.Π.Α.Ν.
  • Γονέα ή εκπρόσωπο των οικογενειών των παιδιών που θα εξυπηρετούνται.

* Mία ψήφος

Όταν η θέση δημιουργείται για πρώτη φορά, προκηρύσσεται στον ημερήσιο τύπο. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα (απόφοιτοι/ες λυκείου ή έχοντες πενταετή πείρα σε ανάλογη θέση) καλούνται σε προσωπική συνέντευξη. Η Επιτροπή Πρόσληψης, αφού συνεκτιμήσει τα προσόντα των υποψηφίων, τη σχετική τους πείρα και τα όσα εξέθεσαν στη συνέντευξη, προχωρεί στην επιλογή του καταλληλότερου ατόμου.

Σε περίπτωση που η θέση υπήρχε και την προηγούμενη σχολική χρονιά, το Υ.Π.Π.Α.Ν. ενημερώνει με επιστολή του την επηρεαζόμενη Σχολική Εφορεία. Συγκαλείται η Επιτροπή Πρόσληψης, η οποία αξιολογεί το έργο του/της σχολικού/ής βοηθού/συνοδού και αν η εν λόγω Επιτροπή κρίνει ότι ο/η σχολικός/ή βοηθός/συνοδός ασκούσε άριστα τα καθήκοντά του/της, τότε επαναπροσλαμβάνεται. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Πρόσληψης κρίνει ότι ο/η σχολικός/ή βοηθός/συνοδός δεν ασκούσε με επάρκεια τα καθήκοντά του/της, έχει το δικαίωμα να προκηρύξει εκ νέου τη θέση.

Σε περίπτωση που αποφασιστεί ο τερματισμός απασχόλησης του/της σχολικού/ής βοηθού/συνοδού είτε (α) γιατί η ανάγκη παρουσίας σχολικού/ής βοηθού/συνοδού έχει εκλείψει, είτε (β) γιατί ο/η σχολικός/ή βοηθός/συνοδός σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Πρόσληψης δεν εκτελεί με επάρκεια τα καθήκοντά του/της, εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου.

Όταν ο/η σχολικός/ή βοηθός/συνοδός με δική του/της πρωτοβουλία προτίθεται να παραιτηθεί, υποχρεούται να δώσει προειδοποίηση τουλάχιστον 15 ημερών.

Υπογραμμίζεται ότι το συμβόλαιο του/της κάθε σχολικού/ής βοηθού/συνοδού ξεκινά την πρώτη ημέρα φοίτησης των παιδιών στο σχολείο και τελειώνει την τελευταία ημέρα φοίτησής τους.

Σχετική με τη διαδικασία πρόσληψης σχολικού/ής βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, με αρ. φακ. 7.16.22 και ημερομηνία 19 Ιανουαρίου 2009, και η προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2014.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας