ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Υποβολή γραπτού αιτήματος για συνέχιση (παράταση) φοίτησης σε Ειδικό Σχολείο

Οι γονείς/κηδεμόνες παιδιών με ειδικές ανάγκες που φοιτούν σε Ειδικό Σχολείο και διάγουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος για παράταση φοίτησης στην οικεία Ε.Ε.Ε.Α.Ε. Το αίτημα υποβάλλεται ανά έτος.

Σημειώνεται ότι, παράταση φοίτησης δεν μπορεί να επιτραπεί αν την 1η Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς, κατά την οποία υποβάλλεται το αίτημα, το παιδί έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να αιτηθούν την παράταση φοίτησης του παιδιού τους, συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας