ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ενημέρωση

Έντυπα

Έντυπο Θέμα Aρχείο
Δημοτική Εκπαίδευση
1. Παράταση Φοίτησης
EE 4 Αίτηση για παράταση φοίτησης στο Ειδικό Σχολείο
EE 4 Application for extension of studies at a Special School
2. Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και Περιγραφική Αξιολόγηση Ειδικού Σχολείου
  Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Ειδικού Σχολείου (Αγόρι)
  Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Ειδικού Σχολείου (Κορίτσι)
  Περιγραφική Αξιολόγηση Ειδικού Σχολείου
3. Καταλόγοι Ειδικών Σχολείων
EΕ 1 Εγγραφές Μαθητών/Μαθητριών Ειδικών Σχολείων (Σεπτέμβριος)
EE 2 Ονομαστικός Κατάλογος Μαθητών/Μαθητριών Ειδικού Σχολείου
EΕ 3 Κατάλογος Διδακτικού Προσωπικού Ειδικού Σχολείου
4. Συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα για φωτογράφιση/μαγνητοσκόπηση
ΔΔΕ 22 Συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα για φωτογράφιση/μαγνητοσκόπηση και δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού και βίντεο παιδιού/παιδιών του
DDE 22 Parent/guardian’s consent to photographing / video recording and publishing of child's photos / videos
5. Δήλωση γονέων αναφορικά με την εξυπηρέτηση των αναγκών παιδιών με ειδικές ανάγκες από βοηθητικό προσωπικό
EΕ 5 Δήλωση γονέων αναφορικά με την εξυπηρέτηση των αναγκών παιδιών με ειδικές ανάγκες από βοηθητικό προσωπικό
EΕ 5 Parent/guardian’s statement regarding care assistance of child with special needs
Μέση Εκπαίδευση
1. Κατ΄οίκον εκπαίδευση
  Διαδικασία υπογραφής Σύμβασης και καταβολής αμοιβής για το Πρόγραμμα του ΥΠΑΝ «Κατ΄ Οίκον Εκπαίδευση» 2022 – 2023
  Σύμβαση Κατ΄ Οίκον Εκπαίδευσης
  Έντυπο εξουσιοδότησης για πληρωμές από το FIMAS
  Έντυπο καταγραφής Χρόνου και Διδαχθείσας Ύλης 
  Τιμολόγιο
  Έντυπο πληρωμής ΔΜΕ01: Αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτικών για κατ'οίκον εκπαίδευση
  Έντυπο άδειας για μερική ιδιωτική απασχόληση εκπαιδευτικού λειτουργού
  Στοιχεία εκπαιδευτικών που επιθυμούν να συνεχίσουν την παροχή κατ’ οίκον εκπαίδευση στο Γυμνάσιο/Λύκειο/ΤΕΣΕΚ
2. Αξιολογήσεις τετραμήνων για τους μαθητές Ειδικής Αγωγής
  Ατομικό έντυπο αξιολόγησης μαθητών/ριών ενταγμένων στο Πρόγραμμα Στήριξης
  Ατομικό έντυπο αξιολόγησης μαθητών/ριών ενταγμένων στο Πρόγραμμα Ειδικής Μονάδας
  Ατομικό έντυπο αξιολόγησης μαθητών/μαθητριών ενταγμένων στο Πρόγραμμα Κατ΄ Οίκον Εκπαίδευσης
Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση
Αξιολόγηση αναπηρίας - Παραπομπή για αξιολόγηση αναπηρίας και ικανοτήτων εργασίας τελειόφοιτου/ης σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή Ειδικού Σχολείου με σκοπό την ένταξη στην απασχόληση με στήριξη
  Παραπομπή για αξιολόγηση αναπηρίας και ικανοτήτων εργασίας τελειόφοιτου/ης σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή Ειδικού Σχολείου με σκοπό την ένταξη στην απασχόληση με στήριξη
Μεταφορά Ατομικού Φακέλου
EE 8 Μεταφορά ατομικού φακέλου παιδιού με ειδικές ανάγκες
Εξοπλισμός
EE 9 Μεταφορά εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού για παιδιά με ειδικές ανάγκες
EΕ 9A Παραχώρηση εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού παιδιού για χρήση στο σπίτι
EΕ 9B Παράδοση/Παραλαβή εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού για παιδιά με ειδικές ανάγκες
EΕ 9Γ Επιστροφή εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού για παιδιά με ειδικές ανάγκες
Επίδομα Μεταφορικών
EE 6 Αίτηση για επίδομα μεταφορικών παιδιών με ειδικές ανάγκες
EE 6 Application for transport allowance for childen with special needs
Έντυπα Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
  Εκπαιδευτική Αξιολόγηση από τον/την Καθηγητή/Καθηγήτρια Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Μέση Εκπαίδευση)
  Εκπαιδευτική Αξιολόγηση από τον/την Υπεύθυνο/η Καθηγητή/Καθηγήτρια Τμήματος (Μέση Εκπαίδευση)
  Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
  Λογοπαθολογική Αξιολόγηση
  Ιστορικό Παιδιού
  Παραπομπή παιδιού στην Ε.Ε.Ε.Α.Ε.
  Pupil’s Referral to the District Committee of Special Education (D.C.S.E)
  Ατομικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Α.Π.Ε.)

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας