ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ενημέρωση

Έντυπα

Θέμα Aρχείο
Γενικά
Μεταφορά Ατομικού Φακέλου Παιδιού Με Ειδικές Ανάγκες - ΥΠΠ 8
Ανάληψη Κατ'οίκον Εκπαίδευσης (Μέση Εκπαίδευση)
Σύμβαση Κατ'οίκον Διδασκαλίας
Κατάσταση Κατ'οίκον Διδασκαλίας
Εξουσιοδότηση
Αναθεωρημένη διαδικασία καταβολής αμοιβής για κατ΄οίκον εκπαίδευση και ενισχυτική διδασκαλία
Αγορά Υπηρεσιών Εκαπαιδευτικών για κατ΄οίκον διδασκαλία
Αναστολή/παράταση φοίτησης
Αίτηση για αναστολή φοίτησης στο δημοτικό σχολείο - ΥΠΠ 34
Application for Deferring Primary School Entry - MOEC 34
Αίτηση για παράταση φοίτησης στο δημοτικό σχολείο - ΥΠΠ 35
Application for Extension of Studies at Primary School - MOEC 35
Αίτηση για παράταση φοίτησης στο ειδικό σχολείο - ΥΠΠ 38
Application for Extension of Studies at a Special School - MOEC 38
Αξιολογήσεις
Ατομικό Έντυπο Αξιολόγησης
Πρόγραμμα Αλφαβητισμού-Ατομικό Φύλλο Αξιολόγησης
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Λογοπαθολογική Αξιολόγηση
Εξοπλισμός
Μεταφορά Εξειδικευμένου Ατομικού Εξοπλισμού για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες - ΥΠΠ 9
Παραπομπή
Ιστορικό Παιδιού
Παραπομπή παιδιού στην Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού