ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Μέση Γενική Εκπαίδευση, Δημόσια και Ιδιωτική, καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα του Κυπριακού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Με βάση τις κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές και εθνικές ανάγκες της Κύπρου, η Δημόσια Μέση Γενική Εκπαίδευση προσφέρει ίσες ευκαιρίες μόρφωσης και στοχεύει στη διάδοση της γνώσης με έμφαση στη γενική παιδεία και τη βαθμιαία εξειδίκευση, με σκοπό να προετοιμάσει τους μαθητές στον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Στοχεύει επίσης στην προαγωγή και ανάπτυξη μιας υγιούς, πνευματικής και ηθικής προσωπικότητας, στη δημιουργία ικανών, δημοκρατικών και νομοταγών πολιτών, στην εμπέδωση της εθνικής ταυτότητας, των πολιτιστικών αξιών, των παγκόσμιων ιδανικών για ελευθερία, δικαιοσύνη, ειρήνη και στην καλλιέργεια αγάπης και σεβασμού των ανθρώπων, με σκοπό την προώθηση της αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας ανθρώπων και λαών. 

Η Δημόσια Μέση Γενική Εκπαίδευση παρέχεται για μαθητές ηλικίας 12 μέχρι 18 ετών, μέσα από δύο τριετείς κύκλους σπουδών - το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Στους δύο κύκλους περιλαμβάνονται προγράμματα σπουδών που προσφέρονται διαθεματικά (Αγωγή Yγείας, Περιβαλλοντική Αγωγή κ.ά.), καθώς και ποικίλες εξωδιδακτικές δραστηριότητες (όμιλοι, εκδρομές, επισκέψεις κ.τ.λ.), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σφαιρική και ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών. Η φοίτηση είναι δsωρεάν για όλες τις τάξεις και υποχρεωτική μέχρι την ηλικία των 15 ετών ή τη συμπλήρωση του γυμνασιακού κύκλου, οποιοδήποτε από τα δύο επισυμβεί πρώτο. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στο πλαίσιο της πολιτικής του για εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, προώθησε από τη σχολική χρονιά 2014-15 μια σειρά από καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις, ορισμένες από τις οποίες άρχισαν να εφαρμόζονται από τη σχολική χρονιά 2015-16. 

Συγκεκριμένα:

  • Ολοκληρώθηκε η πειραματική, διαχρονική έρευνα εφαρμογής του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας για βελτίωση των σχολικών μονάδων. Αναπτύχθηκαν εργαλεία για την καθολική εφαρμογή του Μοντέλου στα σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, με στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσα από την ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης Σχολικών Μονάδων.
  • Διαμορφώθηκε και εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο 2015 Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για όλη τη Δημοτική και Μέση Γενική Εκπαίδευση. Το Ενιαίο Λύκειο έχει μετασχηματιστεί σε Λύκειο με σαφείς κατευθύνσεις μαθημάτων. Επίσης έχουν καθοριστεί νέα πλαίσια πρόσβασης στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου και Πανεπιστήμια της Ελλάδας.
  • Εγκρίθηκε από τη Βουλή το νέο Σύστημα Διορισμών Εκπαιδευτικών Λειτουργών στα Δημόσια Σχολεία και ξεκίνησε ήδη η μεταβατική περίοδος εφαρμογής του.
  • Αναδομήθηκαν τα Αναλυτικά Προγράμματα και έχουν εισαχθεί στη διδασκαλία Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας.
  • Είναι υπό μελέτη και διαμόρφωση νέο Σύστημα Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου.
  • Έχουν ψηφιστεί και εφαρμόζονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 Νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας των δημόσιων σχολείων.
  • Προωθείται νέο σύστημα Αξιολόγησης Μαθητών σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η Μέση Εκπαίδευση έχει ένα ευρύ πεδίο ευθυνών. Οι κυριότεροι τομείς αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης είναι: η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εργασίας των δημόσιων σχολείων, η παρακολούθηση της εργασίας των ιδιωτικών σχολείων και των φροντιστηρίων, τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, η Yπηρεσία Συμβουλευτικής και Eπαγγελματικής Aγωγής, η παρακολούθηση της εφαρμογής των κανονισμών λειτουργίας των σχολείων, η επιθεώρηση του διδακτικού προσωπικού, ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός και η στελέχωση των σχολείων, η παροχή επιμόρφωσης σε μαθητές και ενήλικες, η παροχή πληροφοριών για την εκπαίδευση.

 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού