ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οικοσελίδα


Η Μέση Γενική Εκπαίδευση, Δημόσια και Ιδιωτική, καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα του Κυπριακού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Με βάση τις κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές και εθνικές ανάγκες της Κύπρου, η Δημόσια Μέση Γενική Εκπαίδευση προσφέρει ίσες ευκαιρίες μόρφωσης και στοχεύει στη διάδοση της γνώσης με έμφαση στη γενική παιδεία και τη βαθμιαία εξειδίκευση, με σκοπό να προετοιμάσει τους μαθητές στον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Στοχεύει επίσης στην προαγωγή και ανάπτυξη μιας υγιούς, πνευματικής και ηθικής προσωπικότητας, στη δημιουργία ικανών, δημοκρατικών και νομοταγών πολιτών, στην εμπέδωση της εθνικής ταυτότητας, των πολιτιστικών αξιών, των παγκόσμιων ιδανικών για ελευθερία, δικαιοσύνη, ειρήνη και στην καλλιέργεια αγάπης και σεβασμού των ανθρώπων, με σκοπό την προώθηση της αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας ανθρώπων και λαών.

Η Δημόσια Μέση Γενική Εκπαίδευση παρέχεται για μαθητές ηλικίας 12 μέχρι 18 ετών, μέσα από δύο τριετείς κύκλους σπουδών - το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Στους δύο κύκλους περιλαμβάνονται προγράμματα σπουδών που προσφέρονται διαθεματικά (Αγωγή Yγείας, Περιβαλλοντική Αγωγή κ.ά.), καθώς και ποικίλες εξωδιδακτικές δραστηριότητες (όμιλοι, εκδρομές, επισκέψεις κτλ.), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σφαιρική και ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών. Η φοίτηση είναι δωρεάν για όλες τις τάξεις και υποχρεωτική μέχρι την ηλικία των 15 ετών.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στο πλαίσιο της πολιτικής του για εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, προώθησε από τη σχολική χρονιά 2014-15 μια σειρά από καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις, ορισμένες από τις οποίες αρχίζουν να εφαρμόζονται από τη νέα σχολική χρονιά (2015-16). Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε και εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο 2015 Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για όλη τη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση, εγκρίθηκε από τη Βουλή το νέο Σύστημα Διορισμών Εκπαιδευτικών Λειτουργών στα Δημόσια Σχολεία και ξεκίνησε ήδη η μεταβατική περίοδος εφαρμογής του, εγκρίθηκε και εφαρμόζεται από τη νέα σχολική χρονιά το νέο Σύστημα Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών, ενώ αναδομήθηκαν και εισάγονται στη διδασκαλία τα Αναλυτικά Προγράμματα με τον καθορισμό Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας. Παράλληλα, είναι υπό μελέτη και διαμόρφωση νέο Σύστημα Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου, νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, νέο Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Παγκύπριες Εξετάσεις), και νέο σύστημα Αξιολόγησης των Μαθητών σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι πολιτικές αυτές αναμένεται να οριστικοποιηθούν εντός της νέας σχολικής χρονιάς και να τεθούν σε εφαρμογή από την επόμενη (2016-17).

Η Μέση Εκπαίδευση έχει ένα ευρύ πεδίο ευθυνών. Οι κυριότεροι τομείς αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης είναι: η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εργασίας των δημόσιων σχολείων, η παρακολούθηση της εργασίας των ιδιωτικών σχολείων και των φροντιστηρίων, τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, η Yπηρεσία Συμβουλευτικής και Eπαγγελματικής Aγωγής, η παρακολούθηση της εφαρμογής των κανονισμών λειτουργίας των σχολείων, η επιθεώρηση του διδακτικού προσωπικού, ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός και η στελέχωση των σχολείων, η παροχή επιμόρφωσης σε μαθητές και ενήλικες, η παροχή πληροφοριών για την εκπαίδευση.


 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού