ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Μέση Γενική Εκπαίδευση, Δημόσια και Ιδιωτική, καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα του Κυπριακού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Με βάση τις κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές και εθνικές ανάγκες της Κύπρου, η Δημόσια Μέση Γενική Εκπαίδευση προσφέρει ίσες ευκαιρίες μόρφωσης και στοχεύει στη διάδοση της γνώσης με έμφαση στη γενική παιδεία και τη βαθμιαία εξειδίκευση, με σκοπό να προετοιμάσει τους μαθητές στον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Στοχεύει στην προαγωγή και ανάπτυξη μιας υγιούς, πνευματικής και ηθικής προσωπικότητας, στη δημιουργία ικανών, δημοκρατικών και νομοταγών πολιτών, στην εμπέδωση της εθνικής ταυτότητας, των πολιτιστικών αξιών, των παγκόσμιων ιδανικών για ελευθερία, δικαιοσύνη, ειρήνη και στην καλλιέργεια αγάπης και σεβασμού των ανθρώπων, με σκοπό την προώθηση της αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας ανθρώπων και λαών.

Η Δημόσια Μέση Γενική Εκπαίδευση παρέχεται για μαθητές ηλικίας 12 μέχρι 18 ετών, μέσα από δύο τριετείς κύκλους σπουδών - το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Στους δύο κύκλους περιλαμβάνονται προγράμματα σπουδών που προσφέρονται διαθεματικά (Αγωγή Yγείας, Περιβαλλοντική Αγωγή κ.ά.), καθώς και ποικίλες εξωδιδακτικές δραστηριότητες (όμιλοι, εκπαιδευτικές εκδρομές, επισκέψεις κ.τ.λ.), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σφαιρική και ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών. Η φοίτηση είναι δωρεάν για όλες τις τάξεις και υποχρεωτική μέχρι την ηλικία των 15 ετών ή τη συμπλήρωση του γυμνασιακού κύκλου, οποιοδήποτε από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στο πλαίσιο της πολιτικής του για εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, προώθησε από τη σχολική χρονιά 2014-2015 μια σειρά από καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις, ορισμένες από τις οποίες άρχισαν να εφαρμόζονται από τη σχολική χρονιά 2015-2016 μέχρι και σήμερα.

Συγκεκριμένα:

  • Ψήφιση και εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 Νέων Κανονισμών Λειτουργίας των δημόσιων σχολείων.
  • Διαμόρφωση και εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο 2015 Νέου Ωρολογίου Προγράμματος για τη Μέση Γενική Εκπαίδευση. Το Ενιαίο Λύκειο έχει μετασχηματιστεί σε Λύκειο με σαφείς κατευθύνσεις μαθημάτων και έχουν καθοριστεί νέα πλαίσια πρόσβασης στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου και Πανεπιστήμια της Ελλάδας.
  • Αναδιαμόρφωση των Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας, ώστε να συμβαδίζουν με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα.
  • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος αξιοποίησης του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας για βελτίωση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων (DASI) καθώς και των μαθησιακών αποτελεσμάτων, επιχειρείται η καθολική εφαρμογή του, σε εθελοντική βάση, από όλα τα σχολεία.
  • Συνεργασία με τα πανεπιστήμια Αθηνών, Κύπρου, Twente Ολλανδίας και Antwerp Βελγίου καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα των Υπουργείων Παιδείας στη κάθε χώρα στα πλαίσια του προγράμματος Formative Assessment for School Improvement (FORMAS) του δικτύου Erasmus+ . Στόχος του ερευνητικού αυτού προγράμματος είναι η διερεύνηση των συνεπειών της χρήσης της διαμορφωτικής αξιολόγησης για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων καθώς και η καλλιέργεια της ορθής χρήσης της διαμορφωτικής αξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς.
  • Αναδόμηση του θεσμού των Διαγνωστικών δοκιμίων, εφαρμόζοντας σε παγκύπρια βάση τη διαμορφωτική διαγνωστική αξιολόγηση των μαθητών σε δυο(2) κομβικά σημεία του προγράμματος σπουδών, στην Α΄ Γυμνασίου στα γνωστικά αντικείμενα των Νέων Ελληνικών και Μαθηματικών και στην Α΄ Λυκείου στα βασικά γνωστικά αντικείμενα των Ελληνικών, Μαθηματικών και Φυσικής.
  • Υπό μελέτη νέο Σύστημα Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου.
  • Σταδιακή εφαρμογή του νέου συστήματος Αξιολόγησης Μαθητών στη Μέση Γενική Εκπαίδευση.

Η Μέση Γενική Εκπαίδευση έχει ένα ευρύ πεδίο ευθυνών. Οι κυριότεροι τομείς αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εργασίας των δημόσιων σχολείων, η παρακολούθηση της εφαρμογής των κανονισμών λειτουργίας των σχολείων, η επιθεώρηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των σχολικών μονάδων, ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός και η στελέχωση των σχολείων, η εφαρμογή προγράμματος για την Ειδική Εκπαίδευση, η παρακολούθηση της εργασίας των ιδιωτικών σχολείων και των φροντιστηρίων των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης, της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, η παροχή επιμόρφωσης σε μαθητές και ενήλικες, η παροχή πληροφοριών για την εκπαίδευση, η συνεργασία με διάφορους φορείς.


 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας