ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Η Μέση Γενική Εκπαίδευση, Δημόσια και Ιδιωτική, καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα του Κυπριακού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Με βάση τις κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές και εθνικές ανάγκες της Κύπρου, η Δημόσια Μέση Γενική Εκπαίδευση προσφέρει ίσες ευκαιρίες μόρφωσης και στοχεύει στη διάδοση της γνώσης με έμφαση στη γενική παιδεία και τη βαθμιαία εξειδίκευση, με σκοπό να προετοιμάσει τους μαθητές στον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Στοχεύει επίσης στην προαγωγή και ανάπτυξη μιας υγιούς, πνευματικής και ηθικής προσωπικότητας, στη δημιουργία ικανών, δημοκρατικών και νομοταγών πολιτών, στην εμπέδωση της εθνικής ταυτότητας, των πολιτιστικών αξιών, των παγκόσμιων ιδανικών για ελευθερία, δικαιοσύνη, ειρήνη και στην καλλιέργεια αγάπης και σεβασμού των ανθρώπων, με σκοπό την προώθηση της αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας ανθρώπων και λαών.

Η Δημόσια Μέση Γενική Εκπαίδευση παρέχεται για μαθητές ηλικίας 12 μέχρι 18 ετών, μέσα από δύο τριετείς κύκλους σπουδών - το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Στους δύο κύκλους περιλαμβάνονται προγράμματα σπουδών που προσφέρονται διαθεματικά (Αγωγή Yγείας, Περιβαλλοντική Αγωγή κ.ά.), καθώς και ποικίλες εξωδιδακτικές δραστηριότητες (όμιλοι, εκδρομές, επισκέψεις κ.τ.λ.), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σφαιρική και ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών. Η φοίτηση είναι δsωρεάν για όλες τις τάξεις και υποχρεωτική μέχρι την ηλικία των 15 ετών ή τη συμπλήρωση του γυμνασιακού κύκλου, οποιοδήποτε από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στο πλαίσιο της πολιτικής του για εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, προώθησε από τη σχολική χρονιά 2014-15 μια σειρά από καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις, ορισμένες από τις οποίες άρχισαν να εφαρμόζονται από τη σχολική χρονιά 2015-16.

Συγκεκριμένα:
  • Διαμορφώθηκε και εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο 2015 Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για όλη τη Δημοτική και Μέση Γενική Εκπαίδευση, εγκρίθηκε από τη Βουλή το νέο Σύστημα Διορισμών Εκπαιδευτικών Λειτουργών στα Δημόσια Σχολεία και ξεκίνησε ήδη η μεταβατική περίοδος εφαρμογής του,
  • εγκρίθηκε και εφαρμόζεται από τη σχολική χρονιά 2015-2016 νέο Σύστημα Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών, πιλοτικά σε αριθμό σχολείων,
  • ενώ αναδομήθηκαν και εισάγονται στη διδασκαλία τα Αναλυτικά Προγράμματα με τον καθορισμό Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας,
  • είναι υπό μελέτη και διαμόρφωση νέο Σύστημα Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου,
  • αναμένεται η ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων νέων Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, νέου Συστήματος Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης), και
  • προωθείται νέο σύστημα Αξιολόγησης Μαθητών σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι πολιτικές αυτές αναμένεται ότι θα γενικευθούν είτε εντός της σχολικής χρονιάς 2016-2017 είτε 2017-2018.

Η Μέση Εκπαίδευση έχει ένα ευρύ πεδίο ευθυνών. Οι κυριότεροι τομείς αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης είναι: η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εργασίας των δημόσιων σχολείων, η παρακολούθηση της εργασίας των ιδιωτικών σχολείων και των φροντιστηρίων, τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, η Yπηρεσία Συμβουλευτικής και Eπαγγελματικής Aγωγής, η παρακολούθηση της εφαρμογής των κανονισμών λειτουργίας των σχολείων, η επιθεώρηση του διδακτικού προσωπικού, ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός και η στελέχωση των σχολείων, η παροχή επιμόρφωσης σε μαθητές και ενήλικες, η παροχή πληροφοριών για την εκπαίδευση.


 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού