ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εγγραφές στα νηπιαγωγεία

Ηλικία εγγραφής

Τα παιδιά εγγράφονται στην προδημοτική τάξη νηπιαγωγείου, αν κατά την 1η Σεπτεμβρίου του έτους που θα φοιτήσουν, έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 4 8/12 χρονών. Σε δημόσιο νηπιαγωγείο είναι δυνατό να φοιτήσει παιδί ηλικίας δημοτικού σχολείου εάν έχει εξασφαλιστεί έγκριση από τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η έγκριση ισχύει για έναν χρόνο.

Δικαίωμα εγγραφής στο δημόσιο νηπιαγωγείο έχουν όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης ή εθνικότητας, τα οποία διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στην Κύπρο. Αν στα δημόσια τμήματα υπάρχουν κενές θέσεις, τότε αυτές διατίθενται σε μικρότερα παιδιά και τα οποία έχουν συμπληρώσει ηλικία τριών χρονών κατά την 1η Σεπτεμβρίου του έτους που θα φοιτήσουν. Προτεραιότητα εγγραφής έχουν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ηλικίας τριών χρόνων και άνω, όπως αυτά εγκρίνονται από τις Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Παιδιά Ελλήνων υπηκόων με προσωρινή διαμονή στην Κύπρο εγγράφονται σε νηπιαγωγείο αν την 1η Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς για την οποία γίνεται η εγγραφή συμπληρώνουν την ηλικία που προβλέπεται από τους σχετικούς κανονισμούς του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.


Όσον αφορά τα δημόσια νηπιαγωγεία, τα παιδιά εγγράφονται στο σχολείο της περιφέρειας/περιοχής τους. Αν με τον αριθμό των παιδιών δεν συμπληρώνεται τμήμα, μπορούν να γίνουν δεκτά παιδιά που η κατοικία τους δεν βρίσκεται στην περιοχή του νηπιαγωγείου, αν οι γονείς τους αναλαμβάνουν την ευθύνη και τα έξοδα της μεταφοράς τους στο νηπιαγωγείο. Διευκρινίζεται ότι τα παιδιά όλων των κοινοτήτων όπου λειτουργεί περιφερειακό νηπιαγωγείο, έχουν το ίδιο δικαίωμα φοίτησης στο νηπιαγωγείο με τα παιδιά της κοινότητας όπου στεγάζεται το περιφερειακό.

Χρόνος εγγραφής ή υποβολής αίτησης για εγγραφή σε δημόσιο και κοινοτικό νηπιαγωγείο

Οι εγγραφές παιδιών ηλικίας 4 8/12  - 5 8/12 χρονών σε δημόσιο νηπιαγωγείο, καθώς και οι αιτήσεις εγγραφών από παιδιά ηλικίας 3 - 4 8/12 χρονών για φοίτηση σε δημόσιο ή κοινοτικό νηπιαγωγείο, γίνονται τον Ιανουάριο, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Κάθε παιδί που γεννήθηκε στην Κύπρο και το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά για εγγραφή, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης που εκδίδεται σύμφωνα με το νόμο. Κάθε παιδί που γεννήθηκε στο εξωτερικό πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο έγγραφο (π.χ. διαβατήριο) που να έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή και το οποίο να επιβεβαιώνει την ημερομηνία γέννησης και να ικανοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Φωτοαντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων γίνονται δεκτά, μόνο αν έχουν πιστοποιηθεί από αρμόδιο/α υπάλληλο (συστήνεται η μετάφραση των εγγράφων αυτών, όπου χρειάζεται, στα ελληνικά ή αγγλικά). Τα πιστοποιητικά γέννησης ελέγχονται από τον/την οικείο/α επιθεωρητή/επιθεωρήτρια και φυλάγονται από τον/τη διευθυντή/διευθύντρια του σχολείου. Αυτά επιστρέφονται στα παιδιά κατά την αποφοίτησή τους από το νηπιαγωγείο.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού