ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Προδημοτική Εκπαίδευση

Εγγραφές/Μετεγγραφές μαθητών/ριών Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης στα Δημόσια Νηπιαγωγεία

Πληροφορίες για τις εγγραφές/μετεγγραφές


Ηλικία εγγραφής
 • Τα παιδιά εγγράφονται στην Προδημοτική Εκπαίδευση αν, πριν από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους που θα φοιτήσουν, έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 4 6/12 χρονών. Σημειώνεται ότι η Προδημοτική Εκπαίδευση, με βάση τον περί Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Νόμο, είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά που διαμένουν στην Κύπρο και έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 4 6/12 χρονών πριν από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους που θα φοιτήσουν, γι’ αυτό και οι γονείς/κηδεμόνες που παραβαίνουν τον Νόμο διώκονται ποινικά.


Χρόνος εγγραφής
 • Οι εγγραφές μαθητών/ριών Προδημοτικής Εκπαίδευσης στα Δημόσια Νηπιαγωγεία πραγματοποιούνται τον Ιανουάριο ηλεκτρονικά ή/και διά ζώσης με διαδικασία που καθορίζει η αρμόδια αρχή. Για τις ημερομηνίες εγγραφών ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες από τα παιδιά τους που ήδη φοιτούν σε σχολείο Δημοτικής Εκπαίδευσης και από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
 • Σε κανένα Σχολείο δεν εγκρίνονται επιπλέον τμήματα από αυτά που προκύπτουν από τις εγγραφές του Ιανουαρίου γι’ αυτό όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν εγγράψουν τα παιδιά τους τον Ιανουάριο, υποχρεώνονται να τα εγγράψουν στο πλησιέστερο Σχολείο της περιοχής τους στο οποίο δεν δημιουργείται, με την εγγραφή του παιδιού τους, νέο τμήμα.
 • Μετά την περίοδο εγγραφών, κανένας/καμιά Διευθυντής/Διευθύντρια Σχολείου δεν δικαιούται να εγγράψει παιδί υποχρεωτικής προδημοτικής ηλικίας. Όσοι γονείς/κηδεμόνες παρουσιαστούν για νέα εγγραφή ή μετεγγραφή μετά την περίοδο εγγραφών πρέπει να απευθύνονται στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας.


Δικαίωμα εγγραφής
 • Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, οποιασδήποτε εθνικότητας, που διαμένουν στην Κύπρο, ανεξάρτητα από τη νόμιμη ή μη, παραμονή των γονέων/κηδεμόνων τους στο νησί.


Εκπαιδευτικές περιφέρειες
 • Οι μαθητές/μαθήτριες υποχρεωτικής ηλικίας, με βάση τον περί Εκπαιδευτικών Περιφερειών Νόμο, πρέπει να εγγράφονται στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας. Μαθητές/Μαθήτριες από άλλες οδούς, στις περιπτώσεις των σχολείων πόλεων/δήμων/μεγάλων κοινοτήτων, και από άλλες κοινότητες στις περιπτώσεις των περιφερειακών σχολείων, μπορούν να εγγραφούν σε σχολείο που δεν είναι η εκπαιδευτική τους περιφέρεια, νοουμένου ότι εξασφαλίσουν μετεγγραφή από το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας και αφού εγγραφούν αρχικά στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας.
 • Οι εγγραφές όλων των μαθητών/ριών στην Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση
  (4 6/12 χρονών και άνω) γίνονται στο Νηπιαγωγείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας
  . Οι αναθεωρημένες εκπαιδευτικές περιφέρειες αναρτώνται στο διαδίκτυο περί τα τέλη Δεκεμβρίου πριν τον Ιανουάριο που θα γίνουν οι εγγραφές.
 • Κάθε μαθητής/μαθήτρια υποχρεωτικής προδημοτικής ηλικίας πρέπει απαραίτητα να εγγράφεται στο Νηπιαγωγείο της εκπαιδευτικής του/της περιφέρειας, έστω και αν σκοπεύει να ζητήσει μετεγγραφή. Καμία αίτηση για μετεγγραφή δεν εξετάζεται, αν το παιδί δεν είναι εγγεγραμμένο στο Νηπιαγωγείο της εκπαιδευτικής του περιφέρειας.
 • Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις παιδιών υποχρεωτικής προδημοτικής ηλικίας που ενδιαφέρονται για εγγραφή σε Νηπιαγωγείο που γειτονεύει με Δημοτικό Σχολείο στο οποίο φοιτούν μεγαλύτερα αδέρφια (στις τάξεις Α΄- Ε΄), η εγγραφή, σε περίπτωση που δεν είναι η εκπαιδευτική τους περιφέρεια, γίνεται χωρίς να απαιτείται να μπουν στη διαδικασία μετεγγραφής.


Απαραίτητα πιστοποιητικά για εγγραφή
 • Για μαθητές/μαθήτριες που θα εγγραφούν στην Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των πιο κάτω εντύπων/πιστοποιητικών:

  1. Έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 11 «Αίτηση για εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική τάξη)»: Το Έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 11 είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης και πρέπει να συμπληρώνεται από όλους τους γονείς/κηδεμόνες που αιτούνται για εγγραφή του παιδιού τους για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο Νηπιαγωγείο.

  2. Πιστοποιητικό Γέννησης/Διαβατήριο: Για παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο και θα εγγραφούν για πρώτη φορά, απαιτείται να προσκομιστεί επίσημο Πιστοποιητικό Γέννησης. Για παιδιά που γεννήθηκαν εκτός Κύπρου, απαιτείται να προσκομιστεί επίσημο Πιστοποιητικό Γέννησης από την Αρμόδια Αρχή της χώρας στην οποία γεννήθηκαν. Το Διαβατήριο γίνεται δεκτό ως επίσημο πιστοποιητικό. Σε περίπτωση που οι γονείς/κηδεμόνες δεν έχουν οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο μαζί τους, οι μαθητές/μαθήτριες εγγράφονται αφού σημειωθούν όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του Μητρώου και Μαθητολογίου. Φωτοαντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων γίνονται δεκτά μόνο αν έχουν πιστοποιηθεί από αρμόδιο/α λειτουργό. Συστήνεται, επίσης, η μετάφραση των εγγράφων αυτών στα ελληνικά ή αγγλικά.

  3. Λογαριασμοί που αποδεικνύουν την οδό κατοικίας: Τονίζεται ότι κατά τις εγγραφές είναι απαραίτητη η προσκόμιση, μαζί με τα προαναφερθέντα έγγραφα, δύο λογαριασμών (σκυβάλων και πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος) που να αποδεικνύουν την οδό της κατοικίας του/της μαθητή/μαθήτριας. Αν υπάρχουν περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που ενοικιάζουν κατοικία και δεν είναι δυνατόν να προσκομίσουν λογαριασμό σκυβάλων θα πρέπει να προσκομίσουν επιπρόσθετα από τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και το ενοικιαστήριο έγγραφο. Επίσης, αν υπάρχουν περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που μετοίκησαν πρόσφατα και δεν έχουν λογαριασμό σκυβάλων θα πρέπει να προσκομίσουν την άδεια οικοδομής και πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

  Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης ( 4 6/12 χρονών και άνω) και Α΄ τάξης που έχουν μεγαλύτερα αδέρφια που φοιτούν στο ίδιο σχολείο (στις Τάξεις Α΄ - Ε΄ του Δημοτικού κατά την παρούσα σχολική χρονιά) γίνονται δεκτά χωρίς βεβαίωση της διεύθυνσης κατοικίας.

 • Όλα τα έντυπα/πιστοποιητικά παραδίδονται από τους γονείς/κηδεμόνες στο Νηπιαγωγείο κατά την εγγραφή του παιδιού τους. Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά γέννησης επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, αφού το σχολείο φωτοτυπήσει το πιστοποιητικό και σφραγίσει το αντίγραφο με τη σφραγίδα του σχολείου.


Μετεγγραφές
 • Αιτήσεις για μετεγγραφή, για εγγραφή δηλαδή σε σχολείο που δεν είναι η εκπαιδευτική περιφέρεια του παιδιού, υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας την περίοδο των εγγραφών, τον Ιανουάριο. Το Έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 33 «Αίτηση για μετεγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική Τάξη) Άλλης Περιοχής» μπορεί να εξασφαλιστεί από τα οικεία Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας ή από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης.
 • Νέες εγγραφές/μετεγγραφές, για λόγους μετοίκησης, κατά την περίοδο των εγγραφών, γίνονται από τη Διεύθυνση του Σχολείου στο οποίο υπάρχει πρόθεση να μετεγγραφεί το παιδί, έπειτα από την προσκόμιση στοιχείων τα οποία να αποδεικνύουν τη μετακίνηση/μετοίκηση των γονέων/κηδεμόνων.
 • Σημειώνεται, όμως, ότι μετεγγραφές για άλλους λόγους ή για λόγους μετοίκησης που δημιουργούν στεγαστικά ή άλλα προβλήματα στο Σχολείο γίνονται δεκτές, μόνο ύστερα από έγκριση του οικείου Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας.
 • Τα πιο πάνω ισχύουν μόνο για την περίοδο εγγραφών του Ιανουαρίου. Όσοι γονείς/κηδεμόνες παρουσιαστούν, για οποιοδήποτε λόγο, για εγγραφή/μετεγγραφή του παιδιού τους μετά την περίοδο των εγγραφών, πρέπει να αποταθούν στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας.
 • Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις για εγγραφή/μετεγγραφή στα οικεία Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας υποβάλλονται μόνο από γονείς/κηδεμόνες παιδιών Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης (4 6/12 χρονών και άνω) και όχι από γονείς/κηδεμόνες μικρότερων παιδιών.
 • Τα Σχολεία και οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών ενημερώνονται για τις εγκεκριμένες ή μη εγκεκριμένες μετεγγραφές μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.
 • Πριν από την επιβεβαίωση των εγγραφών, εντός Απριλίου συνήθως, τα Σχολεία και οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών που υπέβαλαν εκπρόθεσμα αίτηση για εγγραφή/μετεγγραφή ή υπέβαλαν ενστάσεις, ενημερώνονται για τις εγκεκριμένες ή μη εγγραφές/μετεγγραφές.


Επιβεβαίωση εγγραφών
 • Η επιβεβαίωση των εγγραφών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία πραγματοποιείται, συνήθως εντός Απριλίου, ηλεκτρονικά ή/και διά ζώσης με διαδικασία και σε ημερομηνίες που καθορίζει κάθε χρόνο ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης. Όλοι οι γονείς πρέπει να επιβεβαιώσουν την εγγραφή του/των παιδιού/παιδιών τους, για να διασφαλιστεί η θέση του/τους στο συγκεκριμένο σχολείο.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας