ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής παιδιού για φοίτηση σε δημόσιο νηπιαγωγείο

Στα δημόσια νηπιαγωγεία φοιτούν παιδιά ηλικίας 3 χρονών και άνω. Προηγούνται τα παιδιά υποχρεωτικής προδημοτικής ηλικίας, δηλαδή 4 6/12 χρονών και άνω. Σε περίπτωση όπου μετά τις εγγραφές παιδιών υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης παραμένουν κενές θέσεις, τότε γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής, επιλογή μεταξύ των παιδιών ηλικίας 3 - 4 6/12 χρονών, σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια. Η Επιτροπή Επιλογής, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, απαρτίζεται από τον πρόεδρο της σχολικής εφορείας, τον/τη διευθυντή/διευθύντρια του πλησιέστερου δημοτικού σχολείου, έναν/μία εκπρόσωπο του συνδέσμου γονέων και τη νηπιαγωγό. Όλα τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής, μέσω των γραπτών αιτήσεων ή συμπληρωματικών δηλώσεων των γονιών, είναι εμπιστευτικά και συζητούνται μόνο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας για επιλογή. Για κάθε αίτηση που εγκρίνεται ή απορρίπτεται, τα μέλη της Επιτροπής είναι συνυπεύθυνα.

Τα κριτήρια επιλογής των παιδιών 3 - 4 6/12 χρονών για τη φοίτηση σε δημόσιο νηπιαγωγείο και τα οποία εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα, είναι τα ακόλουθα:

Α΄ Ανεξάρτητα από ηλικία προηγούνται τα:

Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, όπως εγκρίνονται από τις Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (η εγγραφή των παιδιών της κατηγορίας αυτής γίνεται ανεξάρτητα από την κατηγορία ηλικίας στην οποία ανήκουν, Β΄: 4 - 4 6/12 χρονών ή Γ΄: 3 – 4 χρονών). Οι περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμοι του 1999 έως 2020, προβλέπουν την παροχή εκπαίδευσης από το 3ο έτος της ηλικίας του παιδιού.

Β΄ Για τα υπόλοιπα παιδιά γίνεται επιλογή με βάση τα πιο κάτω κριτήρια

 • Παιδιά που φοιτούσαν την προηγούμενη χρονιά στο νηπιαγωγείο, δημόσιο ή κοινοτικό τμήμα, εντός ή εκτός εκπαιδευτικής περιφέρειας.
 • Παιδιά υπό την προστασία/εποπτεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή ορφανά.
 • Παιδιά οικογενειών οι οποίοι είναι λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή Δημοσίου Βοηθήματος.
 • Παιδιά με δύο γονείς άνεργους.
 • Παιδιά μονογονεϊκής οικογένειας.
 • Παιδιά πολύτεκνης οικογένειας.
 • Παιδιά πενταμελούς οικογένειας.
 • Παιδιά με αδελφάκι που θα φοιτά στο νηπιαγωγείο την ίδια σχολική χρονιά.
 • Παιδιά Ρομά.
 • Χρονολογική ηλικία.

Σημειώσεις:

 • Κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής, θα πρέπει οι γονείς να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης (του τελευταίου μήνα) από τις Ανάλογες Υπηρεσίες του Κράτους, ώστε να καταστεί δυνατή η μελέτη των αιτήσεών τους, στα πλαίσια των πιο πάνω κριτηρίων.
 • Τα κριτήρια θα εξετάζονται κατά ηλικιακή ομάδα με προτεραιότητα τα παιδιά της Β΄ κατηγορίας, ηλικίας 4 χρονών μέχρι 4 6/12 χρονών.
 • Μονογονεϊκή οικογένεια σημαίνει οικογένεια στην οποία ένας/μία γονέας χωρίς σύζυγο/συμβίο, ζει με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, που αποκτήθηκε είτε από γάμο είτε εκτός γάμου και που διαβιεί μόνος/η λόγω του ότι είναι άγαμος/η, χήρος/α, διαζευγμένος/η ή διότι ένας/μία από τους δύο γονείς έχει κηρυχθεί σε αφάνεια από το δικαστήριο.
 • Πολύτεκνη οικογένεια σημαίνει οικογένεια με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά.
 • Πενταμελής οικογένεια σημαίνει οικογένεια με τρία παιδιά.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας