ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Η Μέση Γενική Εκπαίδευση, Δημόσια και Ιδιωτική, καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα του Κυπριακού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Με βάση τις κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές και εθνικές ανάγκες της Κύπρου, η Δημόσια Μέση Γενική Εκπαίδευση προσφέρει ίσες ευκαιρίες μόρφωσης και στοχεύει στη διάδοση της γνώσης με έμφαση στη γενική παιδεία και τη βαθμιαία εξειδίκευση, με σκοπό να προετοιμάσει τους/τις μαθητές/μαθήτριες στον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Στοχεύει στην προαγωγή και ανάπτυξη μιας υγιούς, πνευματικής και ηθικής προσωπικότητας, στη δημιουργία ικανών, δημοκρατικών και νομοταγών πολιτών, στην εμπέδωση της εθνικής ταυτότητας, των πολιτιστικών αξιών, των παγκόσμιων ιδανικών για ελευθερία, δικαιοσύνη, ειρήνη και στην καλλιέργεια αγάπης και σεβασμού των ανθρώπων, με σκοπό την προώθηση της αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας ανθρώπων και λαών.

Η Δημόσια Μέση Γενική Εκπαίδευση παρέχεται σε μαθητές/μαθήτριες ηλικίας 12 μέχρι 18 ετών, μέσα από δύο τριετείς κύκλους σπουδών - το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Στους δύο κύκλους περιλαμβάνονται προγράμματα σπουδών που προσφέρονται διαθεματικά (Αγωγή Yγείας, Περιβαλλοντική Αγωγή κ.ά.), καθώς και ποικίλες εξωδιδακτικές δραστηριότητες (όμιλοι, εκπαιδευτικές εκδρομές, επισκέψεις κ.τ.λ.), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σφαιρική και ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών. Η φοίτηση είναι δωρεάν για όλες τις τάξεις και υποχρεωτική μέχρι την ηλικία των 15 ετών ή τη συμπλήρωση του γυμνασιακού κύκλου, οποιοδήποτε από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης έχει ένα ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων. Οι κυριότεροι τομείς αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης είναι:
 • η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εργασίας των δημόσιων σχολείων (παρακολούθηση και έλεγχος αναλυτικών προγραμμάτων, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, ασφάλεια μαθητών κ.ά.),
 • η παρακολούθηση της εφαρμογής των κανονισμών λειτουργίας των σχολείων,
 • η επιθεώρηση, αξιολόγηση και συμβουλευτική αρωγή του διδακτικού προσωπικού,
 • ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός και η στελέχωση των σχολείων,
 • η εφαρμογή προγραμμάτων για την Ειδική Εκπαίδευση, η οποία βρίσκεται σε στάδιο μετεξέλιξης,
 • η παρακολούθηση της εργασίας των Ιδιωτικών σχολείων και φροντιστηρίων, των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης, της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής,
 • η παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και δεύτερης ευκαιρίας μέσα από τη λειτουργία των εσπερινών γυμνασίων και λυκείων,
 • η οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων και επιμορφωτικών ευκαιριών στο διδακτικό προσωπικό,
 • η παροχή προγραμμάτων σε ταλαντούχα παιδιά μέσα από τα μουσικά και αθλητικά σχολεία,
 • η παροχή επιμόρφωσης σε μαθητές/μαθήτριες και ενήλικες,
 • η παροχή πληροφοριών για την εκπαίδευση,
 • η συνεργασία με διάφορους φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς, ιδιωτικούς και δημόσιους, εντός και εκτός Κύπρου,
 • η διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων,
 • η προσφορά προγραμμάτων που αφορούν την προαγωγή υγείας και ανάπτυξης ευάλωτων ομάδων μαθητικού πληθυσμού, όπως τα προγράμματα ΔΡΑΣΕ, ΕΑΥΠ, η εκμάθηση της Ελληνικής για παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία,
 • η ανάληψη και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στις σχολικές μονάδες και εκ μέρους των διάφορων ειδικοτήτων.

Επιπλέον σας αναφέρω ότι το ΥΠΠΑΝ στο πλαίσιο της πολιτικής του για εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, προώθησε από τη σχολική χρονιά 2014-2015 μια σειρά από καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις, πλείστες από τις οποίες άρχισαν να εφαρμόζονται από τη σχολική χρονιά 2015-2016 στα σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα:
 • Ψήφιση και εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 Νέων Κανονισμών Λειτουργίας των δημόσιων σχολείων και από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 των Εσπερινών Σχολείων/Σχολών.
 • Διαμόρφωση και εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο 2015 Νέου Ωρολογίου Προγράμματος για τη Μέση Γενική Εκπαίδευση. Το Ενιαίο Λύκειο έχει μετασχηματιστεί σε Λύκειο με σαφείς κατευθύνσεις μαθημάτων και έχουν καθοριστεί νέα πλαίσια πρόσβασης στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου και Πανεπιστήμια της Ελλάδας.
 • Αναδιαμόρφωση των Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας, ώστε να συμβαδίζουν με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα.
 • Σταδιακή εφαρμογή του νέου συστήματος Αξιολόγησης Μαθητών στη Μέση Γενική Εκπαίδευση. Εφαρμόζεται από τη φετινή σχολική χρονιά στην Α΄ τάξη Λυκείου, με βάση τη νέα νομοθεσία του Ιουλίου 2019.
 • Αναδόμηση του θεσμού των Διαγνωστικών δοκιμίων, εφαρμόζοντας σε παγκύπρια βάση τη διαμορφωτική διαγνωστική αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών σε δυο (2) κομβικά σημεία του προγράμματος σπουδών, στην Α΄ Γυμνασίου στα γνωστικά αντικείμενα των Νέων Ελληνικών και Μαθηματικών και στην Α΄ Λυκείου στα βασικά γνωστικά αντικείμενα των Ελληνικών, Μαθηματικών και Φυσικής.
 • Καθολική εφαρμογή του προγράμματος αξιοποίησης του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας για βελτίωση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων (DASI) καθώς και των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
 • Υπό μελέτη νέου Συστήματος Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου.


 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας