Υπηρεσία Εξετάσεων
Διευκολύνσεις

Υποψήφιοι των οποίων η περίπτωση εμπίπτει στις πρόνοιες του Περί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Νόμου και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για διευκολύνσεις θα πρέπει να απευθυνθούν αρχικά στην Ειδική Επιτροπή η οποία διορίζεται κάθε χρόνο για το λόγο αυτό από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.

Η Ειδική Επιτροπή απαρτίζεται από:

  • Εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων, που είναι και ο πρόεδρος της επιτροπής.
  • Το Γενικό Υπεύθυνο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή εκπρόσωπό του.
  • Εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.
  • Εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής.

Η Ειδική Επιτροπή, θα αποφασίσει ποιες διευκολύνσεις θα παραχωρηθούν κατά τη διάρκεια των Παγκύπριων Εξετάσεων, μελετώντας την απόφαση της ΕΕΕΑΕ αν υπάρχει καθώς επίσης και όλα τα άλλα δικαιολογητικά που πιθανών να προσκομίσει ο υποψήφιος μαζί με την αίτησή του.

Η παροχή των διευκολύνσεων:

  • Στοχεύει στη διασφάλιση των θεσμοθετημένων δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, κατά τη διάρκεια των Παγκύπριων Εξετάσεων, ως αντιστάθμισμα της αναπηρίας ή του ειδικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν.
  • Πρέπει να είναι στα πλαίσια του αδιάβλητου των Παγκύπριων Εξετάσεων.
  • Nα μη δίνει προβάδισμα σε οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα ατόμων.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας