ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διευθύνσεις, Τηλέφωνα και Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

Προδημοτική Εκπαίδευση
Δημόσια Νηπιαγωγεία
Τοπικές Αργίες Δημόσιων Νηπιαγωγείων
Τυποποίηση Ονομάτων Δημόσιων Νηπιαγωγείων (σύμφωνα με το ρομανικό αλφάβητο)
Δημόσια Nηπιαγωγεία με χρέωση για παροχή υπηρεσιών
Δημόσια Nηπιαγωγεία με Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε.)
Δημόσια Νηπιαγωγεία με Ειδικές Μονάδες
Προαιρετικά Ολοήμερα Δημόσια Νηπιαγωγεία
Θερινά Δημόσια Νηπιαγωγεία
Σύνδεσμοι Γονέων Δημόσιων Νηπιαγωγείων
Κοινοτικά Νηπιαγωγεία
Τυποποίηση Ονομάτων Κοινοτικών Νηπιαγωγείων (σύμφωνα με το ρομανικό αλφάβητο)
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία

Δημοτική Εκπαίδευση
Δημόσια Δημοτικά Σχολεία
Τοπικές Αργίες Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων
Τυποποίηση Ονομάτων Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων (σύμφωνα με το ρομανικό αλφάβητο)
Δημόσια Δημοτικά Σχολεία με Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε.)
Δημόσια Δημοτικά Σχολεία με Ειδικές Μονάδες
Ενιαία Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία
Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία
Θερινά Δημόσια Δημοτικά Σχολεία
Σύνδεσμοι Γονέων Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία
Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια

Mέση Εκπαίδευση
Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης (Γυμνάσια - Λύκεια)
Τυποποίηση Ονομάτων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (σύμφωνα με το ρομανικό αλφάβητο)
Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης με Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε.)
Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης με Ειδικές Μονάδες
Σύνδεσμοι Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης
Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση
Δημόσια Σχολεία Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Τυποποίηση Ονομάτων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (σύμφωνα με το ρομανικό αλφάβητο)
Δημόσια Σχολεία Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε.)
Δημόσια Σχολεία Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με Ειδικές Μονάδες
Σύνδεσμοι Γονέων Δημόσιων Σχολείων Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

Ειδική Εκπαίδευση
Ειδικά Σχολεία
Τοπικές Αργίες Δημόσιων Ειδικών Σχολείων
Τυποποίηση Ονομάτων Ειδικών Σχολείων (σύμφωνα με το ρομανικό αλφάβητο)
Προαιρετικά Ολοήμερα Ειδικά Σχολεία

Άλλα Σχολεία και Ιδρύματα-Τμήματα
Ιδρύματα - Τμήματα
Άλλα Σχολεία

Σχολικές Εφορείες
Κατάλογος Σχολικών Εφορειών
Κατάλογος Σχολικών Εφορειών που έχουν κάτω από την εποπτεία τους Σχολεία Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού