ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) μέσα από τον οποίο μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου.

Αναμφίβολα οι τομείς της Παιδείας, του Πολιτισμού του Αθλητισμού και της Νεολαίας αφορούν όλους μας. Με τη σωστή εκπαίδευση και την καλλιέργεια των παιδιών και των νέων μας δημιουργούμε τους αυριανούς ενεργούς και κριτικά σκεπτόμενους πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν να συνεισφέρουν θετικά στην κοινωνία. Η προβολή και ενίσχυση του πολιτισμού μας, όπως και οι αξίες και τα ιδανικά που πρεσβεύει ο αθλητισμός, συμβάλουν, επίσης, στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Το ΥΠΠΑΝ έχει θέσει ως αποστολή του τη συνεχή αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για διασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους τους εκπαιδευόμενους, μέσω της εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής που να διέπεται από τις αξίες της ισότητας, της συμμετοχικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, με στόχο τη διά βίου ισορροπημένη και ολόπλευρη ανάπτυξη, με την παράλληλη ενίσχυση του πολιτισμού, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και του αθλητισμού και την ενδυνάμωση της νεολαίας.

Στη βάση αυτής της αποστολής έχουμε προχωρήσει και βρισκόμαστε στο μέσο μιας φιλόδοξης και ιδιαίτερα ελπιδοφόρας μεταρρύθμισης, η οποία βασίζεται στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μεταρρύθμιση, η οποία θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ενισχύοντας παράλληλα τη νεολαία, τον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα και τον αθλητισμό.

Σε αυτές τις προσπάθειές μας καλούμε όλους τους εταίρους να συνεργαστούν μαζί μας γνωρίζοντας ότι με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση θα πετύχουμε καινοτόμες αλλαγές και την καλύτερη εφαρμογή των πολιτικών μας προς όφελος της χώρας μας.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας