ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τύποι δημοτικών σχολείων

Στην Κύπρο λειτουργούν δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία.

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία

Τα δημόσια δημοτικά σχολεία διαβαθμίζονται ως εξής:
  • Σχολεία με έναν/μία δάσκαλο/δασκάλα: Μονοδιδάσκαλα
  • Σχολεία με δύο δασκάλους/ες: Διδιδάσκαλα
  • Σχολεία με τρεις ή περισσότερους/ες δασκάλους/ες: Πολυδιδάσκαλα

Ο αριθμός των παιδιών στους διάφορους τύπους δημοτικών σχολείων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού.

Ο/Η διευθυντής/διευθύντρια κάθε σχολείου κατανέμει τα παιδιά του σχολείου σε αμιγή ή μικτά τμήματα σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Σε σχολεία με 2-5 εκπαιδευτικούς συγκροτούνται τμήματα με συνδιδασκόμενες γειτονικές, συνήθως, τάξεις με ανώτατο αριθμό 20 παιδιά.


Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία

Τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία ιδρύονται και διέπονται από τον περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμο του 1971 έως 2018 και διακρίνονται σε τρεις τύπους: αυτού/ιδίου τύπου, παρομοίου τύπου και διάφορου τύπου. Τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία λειτουργούν, βασικά, ως ιδιωτικά κερδοσκοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ελέγχονται και καθοδηγούνται από Λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία είναι δυνατόν να λειτουργούν τόσο με πρωινή όσο και με απογευματινή φοίτηση.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού