ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Οικοσελίδα
Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες αλλαγές της κοινωνίας μας. Η αντιστοιχία μεταξύ των νέων κοινωνικών συνθηκών και τηςεκπαίδευσης καθιστούν προφανέστατα την ανάγκη μιας ριζικής αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήματος που να περιλαμβάνει νέες συνθήκες σχολικής ζωής και διαδικασίες μάθησης, νέα γνωστικά αντικείμενα, αναβαθμισμένες υποδομές και αναπροσαρμοσμένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η αναμόρφωση αυτή στην Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση, μπορεί να συντελεστεί και στα πλαίσια του Προαιρετικού Ολοήμερου Δημόσιου Νηπιαγωγείου και Προαιρετικού Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.
Η σταδιακή και καλά μελετημένη εισαγωγή του θεσμού του Προαιρετικού Ολοήμερου Δημόσιου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου, έχει συμβάλει ουσιαστικά στον στόχο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) για ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας μας. Η χρησιμότητα του θεσμού είναι σήμερα πλατιά αποδεχτή.

Η μελέτη του θέματος για την εφαρμογή του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου άρχισε συστηματικά από το 1995. Τον Οκτώβριο του 1995 συστάθηκε Επιτροπή, από εκπροσώπους του Υπουργείου, του Γραφείου Προγραμματισμού, της Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων. Η Επιτροπή αυτή μελέτησε τον θεσμό και συζήτησε με λεπτομέρεια  τρόπους εφαρμογής του. Τον Οκτώβριο του 1998 το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), αφού μελέτησε τα πορίσματα της Επιτροπής, υπέβαλε προς το Υπουργικό Συμβούλιο ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο. Τον Ιούνιο του 1999 διεξήχθηκε έρευνα που αποσκοπούσε στη διερεύνηση και παρουσίαση των απόψεων των γονιών, των εκπαιδευτικών και των μαθητών, έτσι ώστε η λήψη αποφάσεων για τον τρόπο εφαρμογής του θεσμού να είναι τεκμηριωμένη και επιστημονικά στηριγμένη σε ερευνητικά δεδομένα.

Κατά τη σχολική χρονιά 1999-2000 έγινε πειραματική εφαρμογή του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου σε 9 Δημοτικά Σχολεία παγκύπρια. Η δοκιμαστική εφαρμογή του θεσμού του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου αξιολογήθηκε από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. Η πρώτη φάση της αξιολόγησης της δοκιμαστικής εφαρμογής του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2000 και ετοιμάστηκε σχετική έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο θεσμός του ολοήμερου κρίθηκε ως επιτυχής και ως κοινωνικά και εκπαιδευτικά επωφελής.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) και της ΠΟΕΔ για επέκταση του θεσμού κατά τη σχολική χρονιά 2000-2001, εφαρμόστηκε το Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο, μέχρι τις 4:00μ.μ., σε 25 σχολεία παγκύπρια για τις τάξεις Δ΄-Στ΄.

Τα επόμενα σχολικά έτη το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) επέκτεινε το θεσμό του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου σε ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό Δημοτικών Σχολείων. Τη σχολική χρονιά 2003-2004 η επέκταση κάλυψε 110 Δημοτικά Σχολεία, μερικά από τα οποία κάλυψαν για πρώτη φορά και τις μικρότερες τάξεις Α΄-Γ΄. Τη σχολική χρονιά 2005-2006 ο θεσμός λειτούργησε για πρώτη φορά και σε 9 Δημόσια Νηπιαγωγεία. Ο θεσμός των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων συνεχίζει με επιτυχία μέχρι και σήμερα. Τη φετινή σχολική χρονιά 2020-2021 λειτουργούν 131 Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, 7 Προαιρετικά Ολοήμερα Ειδικά Σχολεία και 59 Προαιρετικά Ολοήμερα Δημόσια Νηπιαγωγεία.

Περισσότερες πληροφορίες για τη φιλοσοφία, τους σκοπούς, τους στόχους και το πρόγραμμα του Προαιρετικού Ολοήμερου Δημόσιου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου/Ειδικού Σχολείου μπορείτε να βρείτε στα αντίστοιχα ενημερωτικά φυλλάδια.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για το Προαιρετικό Ολοήμερο Δημοτικό και Ειδικό Σχολείο
Ενημερωτικό Φυλλάδιο για το Προαιρετικό Ολοήμερο Δημόσιο Νηπιαγωγείο

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας