ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • 04_blending
 • 05_blending
 • 06_blending
 • 07_blending
 • 08_blending
 • 09_blending
 • 10_blending
 • 01_blending
 • 02_blending
 • 03_blending

Η Δημοτική Εκπαίδευση αποτελεί την πρώτη βαθμίδα της εκπαίδευσης και έχει ως βασικό στόχο να οργανώνει, εξασφαλίζει και προσφέρει σε όλα τα παιδιά-ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, χώρα προέλευσης, οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικό υπόβαθρο και πνευματικές δυνατότητες – τέτοιες ευκαιρίες, ώστε να αναπτύσσονται ισόρροπα στον γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα.

Η φοίτηση στην προδημοτική τάξη είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά που έχουν φτάσει στην ηλικία των 4 χρονών και 8 μηνών κατά την 1η Σεπτεμβρίου της χρονιάς που θα αρχίσει η φοίτησή τους, ενώ η φοίτηση στο δημοτικό σχολείο είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά που έχουν φτάσει στην ηλικία των 5 χρονών και 8 μηνών.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα των σχολείων, καθώς και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην τάξη, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία της μάθησης και επικεντρώνονται σε στρατηγικές που βοηθούν τους μαθητές να μάθουν πώς να μαθαίνουν, όπως επίσης  και πώς να αναπτύσσουν κριτική και δημιουργική σκέψη.

Βασικό μέλημα της Δημοτικής Εκπαίδευσης, επίσης, είναι η προσπάθεια που καταβάλλεται, ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν την εθνική τους κληρονομιά και να συνειδητοποιήσουν την εθνική τους ταυτότητα:την ελληνική γλώσσα, την ελληνορθόδοξη θρησκεία, την ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοση του τόπου μας.

Ταυτόχρονα, όμως, έχοντας συναίσθηση της ευθύνης της έναντι των πολυπολιτισμικών τάσεων που αναπτύσσονται στον σύγχρονο κόσμο με την παγκοσμιοποίηση, βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν διαπολιτισμική συνείδηση, καλλιεργώντας τους στάσεις αποδοχής και σεβασμού της διαφορετικότητας των μελών των άλλων εθνικών ομάδων. Επίσης σημαντικό είναι το έργο που επιτελείται στη Δημοτική Εκπαίδευση και συμβάλλει στην αρμονική συνύπαρξη όλων των μαθητών ενός σχολείου, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές εθνικές ή άλλες καταβολές του καθενός.

Ιδιαίτερα στις μέρες μας, όπου η Κύπρος αποτελεί πια επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυτονόητο ότι στη Δημοτική Εκπαίδευση επιτελείται σημαντικό έργο, ώστε οι νεαροί μαθητές να αποκτήσουν από πολύ νωρίς επίγνωση της ταυτότητάς τους ως ευρωπαίων πολιτών.

Γι’ αυτό, η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης καταβάλλει, διαρκώς, κάθε προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Επιδιώκει τη συνεχή επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού, την αναθεώρηση και συγγραφή νέων διδακτικών βιβλίων τα οποία να είναι συνυφασμένα με τις ανάγκες του Αναλυτικού Προγράμματος και της κοινωνίας γενικότερα. Παράλληλα, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων, στον σχεδιασμό και εφαρμογή σύγχρονων αναπτυξιακών προγραμμάτων, στην αύξηση των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και Ειδικής Εκπαίδευσης, στην επέκταση και ανέγερση νέων σχολικών μονάδων και, γενικά, στη δημιουργία της υποδομής εκείνης που απαιτείται για ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης.


Οι διάφοροι τομείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης περιλαμβάνουν: τη Δημοτική Εκπαίδευση (Δημοτικά Σχολεία: Δημόσια και Ιδιωτικά),  την Προδημοτική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία: Δημόσια, Κοινοτικά, Ιδιωτικά), την Ειδική Εκπαίδευση (Ειδικά Σχολεία, Ειδικές Μονάδες και παροχή εξατομικευμένης βοήθειας σε παιδιά με ειδικές ανάγκες ενταγμένα σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία), την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (Παροικιακά Σχολεία στη Μεγάλη Βρετανία), την Εκπαίδευση Ελλήνων της Διασποράς, τις Εκπαιδευτικές και Θερινές Κατασκηνώσεις και τα Επιμορφωτικά Κέντρα.
Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.)

Όπως φαίνεται και στο πιο πάνω οργανόγραμμα, ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) προΐσταται του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και είναι υπεύθυνος για:

 1. την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία και έλεγχο της λειτουργίας των σχολείων Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, των σχολείων της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής στην Παροικία της Μεγάλης Βρετανίας, των Επιμορφωτικών Κέντρων και των Εκπαιδευτικών και Θερινών Κατασκηνώσεων
 2. την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία και έλεγχο του εποπτικού και διδακτικού προσωπικού της Δημοτικής Εκπαίδευσης
 3. τον προγραμματισμό, συντονισμό και καθοδήγηση της εργασίας των σχολείων και της εποπτικής υπηρεσίας της δημοτικής εκπαίδευσης
 4. την οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για το διδακτικό προσωπικό της Δημοτικής Εκπαίδευσης
 5. την παροχή συμβουλών σε θέματα που αφορούν τη Δημοτική Εκπαίδευση.

Γενικός Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης (Γ.Ε.Δ.Ε.)

Δεύτεροι στην Ιεραρχία της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι ο Γενικός Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης (Γ.Ε.Δ.Ε.) και πέντε Πρώτοι Λειτουργοί Εκπαίδευσης (Π.Λ.Ε.).
Ο Γ.Ε.Δ.Ε.:
 • Αναλαμβάνει τη γενική επιθεώρηση των σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και του προσωπικού τους.
 • Αναλαμβάνει την εποπτεία, τον συντονισμό και τη συστηματοποίηση των επιθεωρητών και την οργάνωση και συμμετοχή σε μείζονες επιθεωρήσεις.
 • Μετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για τους επιθεωρητές και το διδακτικό προσωπικό δημοτικής εκπαίδευσης.
 • Εκτελεί διοικητικά ή και άλλα ειδικά συναφή καθήκοντα.

Πρώτοι Λειτουργοί Εκπαίδευσης (Π.Λ.Ε.)

Ένας Π.Λ.Ε. αναλαμβάνει διοικητικά καθήκοντα στο Γραφείο του Δ.Δ.Ε. ενώ για τον καλύτερο συντονισμό και αποτελεσματικότητα στη διεύθυνση των σχολείων που υπάγονται στη Δημοτική Εκπαίδευση, λειτουργούν τέσσερα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας/Αμμοχώστου, Πάφου). Προϊστάμενος κάθε Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας είναι ένας Π.Λ.Ε.

Ο Π.Λ.Ε. είναι υπεύθυνος για την:
 • οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία τομέων εργασίας του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης όπως επιθεώρηση δημόσιων σχολείων ή και ιδιωτικών ιδρυμάτων και κλάδων της δημοτικής εκπαίδευσης, εξετάσεις, ανάπτυξη προγραμμάτων, καθοδήγηση και επαγγελματικό προσανατολισμό, εκπαιδευτική έρευνα, μελέτες κ.τ.λ.
 • εποπτεία, συντονισμό και συστηματοποίηση της εργασίας των Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Επαρχία του
 • τήρηση των διατάξεων που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο και γενικά τις δραστηριότητες των σχολείων και των ιδρυμάτων και κλάδων της Δημοτικής Εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής) στην Επαρχία του
 • επιθεώρηση των σχολείων και των ιδρυμάτων και κλάδων της Δημοτικής Εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής) και του διδακτικού προσωπικού τους, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας στην Επαρχία του
 • ενεργό συμμετοχή στην οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για εκπαιδευτικά θέματα
 • εκτέλεση διοικητικών ή και άλλων ειδικών καθηκόντων.

Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας

Τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας είναι υπεύθυνα για τη διοίκηση όλων των σχολείων (δημοτικών, νηπιαγωγείων και ειδικών σχολείων) που υπάγονται στην κάθε επαρχία. Η άμεση εποπτεία και ο συντονισμός των σχολείων και του προσωπικού τους γίνεται από τους Επιθεωρητές Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης. Ο αριθμός των Επιθεωρητών κάθε Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας είναι ανάλογος με τον αριθμό των σχολείων και τον αριθμό των παιδιών που φοιτούν σε κάθε Επαρχία. Οι Επιθεωρητές Δημοτικής Εκπαίδευσης διακρίνονται σε Επιθεωρητές Γενικών Μαθημάτων και Επιθεωρητές Ειδικών Μαθημάτων (Αγγλικών, Μουσικής, Φυσικής Αγωγής και Τέχνης) και είναι υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία, οργάνωση, διοίκηση και επιθεώρηση των Δημοτικών Σχολείων. Για την ομαλή λειτουργία, οργάνωση, διοίκηση και επιθεώρηση των Νηπιαγωγείων και Ειδικών Σχολείων/Μονάδων Ειδικής Εκπαίδευσης είναι οι Επιθεωρήτριες Προδημοτικής Εκπαίδευσης και οι Επιθεωρητές Ειδικής Εκπαίδευσης αντίστοιχα.


Επιθεωρητής Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ο Επιθεωρητής Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης:
 • Αναλαμβάνει την επιθεώρηση σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και την επιθεώρηση και καθοδήγηση του διδακτικού προσωπικού τους. Συνεργάζεται με τους διευθυντές για την αντιμετώπιση διοικητικών και εκπαιδευτικών θεμάτων των σχολείων, καθώς και με τους Επιθεωρητές Ειδικών Μαθημάτων πάνω σε θέματα της ειδικότητάς τους.
 • Μετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για το διδακτικό προσωπικό Δημοτικής Εκπαίδευσης.
 • Αναλαμβάνει διοικητικά ή και άλλα ειδικά καθήκοντα, π.χ. συντονισμό, προγραμματισμό, ανάπτυξη προγραμμάτων, εκπαιδευτικές μελέτες, έρευνες, εξετάσεις κ.τ.λ.


Επιθεωρητής Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Επιθεωρήτρια Προδημοτικής και Επιθεωρητής Ειδικής Εκπαίδευσης

Ο Επιθεωρητής Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, η Επιθεωρήτρια Προδημοτικής και ο Επιθεωρητής Ειδικής Εκπαίδευσης:
 • Αναλαμβάνει την επιθεώρηση και καθοδήγηση του διδακτικού προσωπικού σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης στο θέμα της ειδικότητάς του και συνεργάζεται με τον διευθυντή και τον οικείο επιθεωρητή για ειδικότερα θέματα που αφορούν το σχολείο.
 • Μετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για το διδακτικό προσωπικό.
 • Αναλαμβάνει διοικητικά ή και άλλα ειδικά καθήκοντα, π.χ. συντονισμό, προγραμματισμό, ανάπτυξη προγραμμάτων, εκπαιδευτικές μελέτες, έρευνες, εξετάσεις κ.τ.λ.

Οι σχολικές μονάδες (Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία, Ειδικά Σχολεία) στελεχώνονται από τον Διευθυντή (ανάλογα με το μέγεθος της σχολικής μονάδας), τον Βοηθό ή τους Βοηθούς Διευθυντές (ανάλογα με το μέγεθος της σχολικής μονάδας) και τους Δασκάλους/Νηπιαγωγούς.

Δημοτικά Σχολεία

Ακρογωνιαίος λίθος των επιδιώξεων της Δημοτικής Εκπαίδευσης ήταν και είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών, με τη δημιουργία καταστάσεων οι οποίες θα βοηθήσουν στην κατάκτηση της γνώσης, στην ανάπτυξη ορθών στάσεων και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, καθιστώντας τα έτσι ικανά για μελλοντική ανάληψη ευθυνών και δράση στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο μας.

Βασικός στόχος της Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι να οργανώνει, να εξασφαλίζει και να προσφέρει σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, οικογενειακό και κοινωνικό υπόβαθρο και πνευματικές δυνατότητες, τέτοιες ευκαιρίες μάθησης ώστε:

 • Να αναπτύσσονται ισόρροπα στον γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα, αξιοποιώντας, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τα μέσα που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία.
 • Να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τα ποικίλα προβλήματα που είναι δυνατόν να συναντήσουν και τις τυχόν δυσκολίες προσαρμογής στο σχολικό και ευρύτερο περιβάλλον.
 • Να αποκτούν θετικές στάσεις προς τη μάθηση.
 • Nα αναπτύσσουν κοινωνική συναντίληψη, αγωνιστικότητα, προσήλωση στις ανθρωπιστικές αξίες, σεβασμό της πολιτιστικής κληρονομιάς και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Να εκτιμούν το ωραίο και να αναπτύσσουν διάθεση για δημιουργικότητα και αγάπη για τη ζωή και τη φύση, ώστε να ευαισθητοποιούνται αποτελεσματικά σε θέματα διατήρησης και βελτίωσης του περιβάλλοντος.
  Περισσότερα...

Νηπιαγωγεία

Η Προδημοτική Εκπαίδευση επιτελεί έργο αποφασιστικής σημασίας για την ποιοτική αναβάθμιση της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η αντίληψη αυτή είναι σύμφωνη με την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πραγματικότητα και τα πορίσματα επιστημονικών εκπαιδευτικών ερευνών. Η Κύπρος, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και ως πλήρες κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υιοθετεί προγράμματα που εναρμονίζονται με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά.

Το Υ.Π.Π. της Κύπρου είναι αρμόδιο για την εκπαίδευση παιδιών ηλικίας τριών χρονών και άνω, που φοιτούν σε δημόσια, κοινοτικά και ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Η Προδημοτική Εκπαίδευση είναι υπεύθυνη για τη συμπλήρωση του έργου της οικογένειας, την υποστήριξη, με κάθε τρόπο, της πληρέστερης δυνατής ανάπτυξης του παιδιού, την ικανοποίηση των βασικών αναγκών της προσωπικότητάς του και την έκθεσή του σε υποστηρικτικές και εποικοδομητικές εμπειρίες, με σκοπό να συνειδητοποιήσει τις ικανότητες και δυνατότητές του και να αναπτύξει θετική αυτοϊδέα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου αποσκοπεί σε έναν τρόπο ζωής που να διατηρεί, όσο το δυνατόν, περισσότερα στοιχεία από τον φυσικό τρόπο ζωής της οικογένειας, με έμφαση στην ελεύθερη και δημιουργική δραστηριοποίηση του παιδιού, μέσα από εξατομικευμένες παιδοκεντρικές προσεγγίσεις, σε ένα περιβάλλον που ενισχύει τη συνεργατική μάθηση, τον πειραματισμό και την ομαδική εργασία. Έμφαση δίνεται στην απόδοση προσωπικής σημασίας στο κάθε παιδί ξεχωριστά, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες, τα χαρίσματα και τις ανάγκες του, στην αγάπη, στην υποστήριξη, στην εμπιστοσύνη, στην αποδοχή, στην ασφάλεια και στον σεβασμό της ατομικής διαφορετικότητας, ιδιαιτερότητας και ετερότητας.
Περισσότερα...

Κατεχόμενα Σχολεία

Αρχικά, παρά τα εμπόδια και τη λογοκρισία που επέβαλαν οι κατοχικές αρχές, λειτούργησαν στις κατεχόμενες περιοχές τρία δημοτικά σχολεία: ένα στο Ριζοκάρπασο, ένα στην Αγία Τριάδα και ένα στον Κορμακίτη. Κατά τη σχολική χρονιά 1996-1997, το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Τριάδας έκλεισε, παρά τις έντονες προσπάθειες της Κυπριακής Κυβέρνησης, εξαιτίας της άρνησης του κατοχικού καθεστώτος να επιτρέψει στη δασκάλα κυρία Ελένη Φωκά να επιστρέψει στο χωριό της. Κατά τη σχολική χρονιά 1999-2000 το Δημοτικό Σχολείο Κορμακίτη, που λειτουργούσε μέχρι την προηγούμενη σχολική χρονιά με έναν μαθητή, έκλεισε λόγω αποφοίτησης του μοναδικού αυτού μαθητή.

Κατά τη σχολική χρονιά 2004-2005, έπειτα από συνεχείς, επίμονες και επίπονες προσπάθειες της Κυπριακής Κυβέρνησης, επαναλειτούργησε για πρώτη φορά μετά την τουρκική εισβολή, το Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου. Κατά την ίδια σχολική χρονιά αλλά σχεδόν στο τέλος της χρονιάς, στις 11 Απριλίου 2005, έγινε κατορθωτή η λειτουργία και του Νηπιαγωγείου Ριζοκαρπάσου.

Προβλήματα, όπως λογοκρισία των βιβλίων, άρνηση αποδοχής κάποιων εκπαιδευτικών και προσπάθεια περιορισμού ή ελέγχου της δράσης των σχολείων σημειώνονται κάθε χρόνο από το 1974 και έπειτα, αφού το κατοχικό καθεστώς εξακολουθεί να παρεμβάλλει εμπόδια στη λειτουργία των σχολείων και γενικά στη ζωή των εγκλωβισμένων μας.

Παρά τα προβλήματα που δημιουργούν οι κατοχικές αρχές στην ομαλή λειτουργία των κατεχόμενων σχολείων μας, η εκπαίδευση που δίνεται σε όλους τους μαθητές, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, κρίνεται ικανοποιητική. Το Υ.Π.Π., σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων, φροντίζουν να αποστέλλουν στα σχολεία όλα τα απαραίτητα υλικά και μέσα, βιβλία και γραφική ύλη και η Ε.Ε.Υ. ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των τριών σχολείων για διδακτικό προσωπικό.

Ειδικά σχολεία

Εκτός από τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία, η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία των ειδικών σχολείων. Στην Κύπρο λειτουργούν μόνο εννέα ειδικά σχολεία, αφού η εκπαιδευτική πολιτική του Υ.Π.Π. όσον αφορά τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, είναι η ένταξή τους στα σχολεία γενικής αγωγής.

Με βάση τις βασικές πρόνοιες των Νόμων και Κανονισμών, το Κράτος προβαίνει στον έγκαιρο εντοπισμό παιδιών με ειδικές ανάγκες από την ηλικία των τριών χρονών, στην πλήρη αξιολόγηση των αναγκών τους από πολυθεματική ομάδα αξιολόγησης και στην παροχή όλων των απαραίτητων μέσων, διευκολύνσεων, απαλλαγών και ειδικής βοήθειας από εκπαιδευτικό ή βοηθητικό προσωπικό για την απρόσκοπτη φοίτησή τους στα συνηθισμένα σχολεία.
Περισσότερα...

Kυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή στη Μεγάλη Βρετανία

Η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (Κ.Ε.Α.) Μεγάλης Βρετανίας αποτελεί τον κύριο φορέα μέσω του οποίου, από το 1969, το Υ.Π.Π. ενισχύει τις προσπάθειες της κυπριακής παροικίας στη Μεγάλη Βρετανία για συντήρηση και καλλιέργεια της εθνικής (θρησκευτικής, πολιτιστικής, γλωσσικής) ταυτότητας των παιδιών και του συνόλου των μελών της.

Η Κ.Ε.Α. στελεχώνεται από έναν Επιθεωρητή-Προϊστάμενο και από αποσπασμένους δασκάλους ο αριθμός των οποίων καθορίζεται κάθε φορά, ανάλογα με τις ανάγκες και τις τρέχουσες εξελίξεις, από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Κ.Ε.Α. συμπληρώνεται και από αριθμό ωρομίσθιων δασκάλων, οι οποίοι είτε βρίσκονται στη Μεγάλη Βρετανία με εκπαιδευτική άδεια είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας.

Η Κ.Ε.Α. στη Μεγάλη Βρετανία προσφέρει ευκαιρίες στους Ελληνοκύπριους μαθητές να γνωρίσουν τα ήθη και έθιμα, τις παραδόσεις και την ιστορία της πατρίδας μας μέσα από την οργάνωση εθνικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων.

Εκπαίδευση Ελλήνων της Διασποράς

Στα πλαίσια των προσπαθειών για παροχή εκπαιδευτικής βοήθειας στους Έλληνες της Διασποράς, το Υ.Π.Π. προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

 • Αποστέλλει βιβλία και άλλο εκπαιδευτικό υλικό σε όλα τα ελληνικά σχολεία και φορείς των απανταχού ομογενών, μετά από την εκ μέρους τους υποβολή σχετικού αιτήματος.
 • Φιλοξενεί ομάδες παιδιών από τις διάφορες παροικίες στις κατασκηνώσεις του. Κατά τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.
 • Προσφέρει εκπαιδευτικές διευκολύνσεις σε επαναπατριζόμενους ομογενείς στην Κύπρο μέσω ειδικών προγραμμάτων, τόσο μέσα στα σχολεία όσο και στα πλαίσια λειτουργίας των Επιμορφωτικών Κέντρων, όπως δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά και ενήλικες.
 • Από τη σχολική χρονιά 2003-2004, έπειτα από έγκριση σχετικής Πρότασης του Υ.Π.Π. από το Υπουργικό Συμβούλιο, αποφασίστηκε η ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής αποστολής στα Ιεροσόλυμα με έναν ακόμη εκπαιδευτικό. Έτσι, παραχωρούνται οι υπηρεσίες δύο εκπαιδευτικών με στόχο τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας τόσο στα παιδιά όσο και στους εκπαιδευτικούς των σχολείων του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Εκπαιδευτικές και Θερινές Κατασκηνώσεις

Σκοπός του προγράμματος Εκπαιδευτικών και Θερινών Κατασκηνώσεων είναι να δώσει την ευκαιρία στα παιδιά δημοτικών σχολείων, από την Κύπρο και άλλες χώρες, να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το φυσικό περιβάλλον, να αποκτήσουν ορθές στάσεις συμπεριφοράς, να αναπτύξουν σχέσεις και φιλίες με τα συνομήλικά τους παιδιά, να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα και την κυπριακή ιστορία, να γνωρίσουν την Κύπρο και την κουλτούρα της.

Οι Εκπαιδευτικές και Θερινές Κατασκηνώσεις δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να ζήσουν μακριά από το οικογενειακό τους περιβάλλον, σε μια οργανωμένη κοινωνία, γεγονός που βοηθά, μεταξύ άλλων, στην κοινωνικοποίηση, στην αυτοεκτίμηση και αυτογνωσία, στην αυτοοργάνωση και αυτοσυντήρηση, στην ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και στη δημιουργία του συναισθήματος της ευθύνης. Επίσης, συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας του παιδιού και του προσφέρουν οργανωμένη ψυχαγωγία. Οι Εκπαιδευτικές και Θερινές Κατασκηνώσεις υπηρετούν τις σύγχρονες τάσεις της αγωγής, μέσα από τη βιωματική περιβαλλοντική αγωγή και την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στην οργάνωση κοινωνικής ζωής στην κατασκήνωση.

Οι Εκπαιδευτικές Κατασκηνώσεις λειτουργούν σε δύο περιόδους, τον Οκτώβριο και το Μάιο-Ιούνιο κάθε χρόνο και συμμετέχουν σε αυτές παιδιά των δημοτικών σχολείων της Κύπρου και της  Κυπριακής Παροικίας της Μεγάλης Βρετανίας. Στις εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις, μπορούν να λάβουν μέρος τμήματα μαθητών των τάξεων Δ΄, Ε΄ και Στ΄ μαζί με τους δασκάλους τους.

Οι Θερινές Κατασκηνώσεις λειτουργούν το καλοκαίρι και φιλοξενούν παιδιά των δημοτικών σχολείων της Κύπρου αλλά και Eλληνόπουλα από το εξωτερικό (Ελλάδα, Αγγλία, Αυστραλία κ.τ.λ.).

Ακόμη, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών ανταλλαγών με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, οργανώνονται αποστολές παιδιών των Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου στην Ελλάδα. 
Περισσότερα...

Επιμορφωτικά Κέντρα

Οι σκοποί και στόχοι των Επιμορφωτικών Κέντρων συμβαδίζουν με την αναπτυξιακή πολιτική του κράτους και τους ευρύτερους στόχους του Υ.Π.Π. για παροχή ευκαιριών δια βίου μόρφωσης σε όλους τους πολίτες.  Ο γενικός σκοπός τους είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε ατόμου και η κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική πρόοδος των πολιτών, της κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα.

Τα Επιμορφωτικά Κέντρα άρχισαν τη λειτουργία τους το 1960, με την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίως στην ύπαιθρο. Το 1974 επεκτάθηκαν και στις πόλεις και σήμερα καλύπτουν κάθε γωνιά των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου, προσφέροντας ευκαιρίες επιμόρφωσης σε χιλιάδες άτομα 15 χρονών και άνω.

Τα Επιμορφωτικά Κέντρα στην προσπάθειά τους να ικανοποιήσουν το δικαίωμα δωρεάν συμμετοχής διάφορων ατόμων με ειδικές ανάγκες, οργανώνουν κάθε χρόνο ειδικές ομάδες στις οποίες φοιτούν αναλφάβητοι, ανάπηροι, κατάδικοι, κωφοί, ψυχικά ασθενείς, παιδιά εγκλωβισμένων, συνταξιούχοι κ.ά. Προσφέρονται, επίσης, ευκαιρίες εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε Ποντίους, στα παιδιά επαναπατρισθέντων Κυπρίων και σε Τουρκοκύπριους καθώς και ευκαιρίες εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας σε Ελληνοκύπριους.

Τα Επιμορφωτικά Κέντρα, τα οποία προσφέρουν 70 περίπου διαφορετικά θέματα κάθε χρόνο, έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών ως ένα αξιόλογο πρόγραμμα επιμόρφωσης ενηλίκων, γι’ αυτό και μεγάλος αριθμός συμμετέχει μαζικά σε αυτό.
Περισσότερα...

Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού