Υπηρεσία Εξετάσεων  
Εξετάσεις Πιστοποίησης της Επαρκούς Γνώσης Βασικών Στοιχείων της Σύγχρονης Πολιτικής και Κοινωνικής Πραγματικότητας της Κύπρου για Υπηκόους Τρίτων Χωρών οι οποίοι ενδιαφέρονται για την παραχώρηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στην Κυπριακή Δημοκρατία

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης οργανώνει τη διεξαγωγή Εξέτασης Πιστοποίησης της Επαρκούς Γνώσης Βασικών Στοιχείων της Σύγχρονης Πολιτικής και Κοινωνικής Πραγματικότητας της Κύπρου για Υπηκόους Tρίτων Xωρών, σύμφωνα με τον Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο, όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα. Η εξέταση αυτή πραγματοποιείται δύο (2) φορές τον χρόνο, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων.

Γενικές πληροφορίες για την εξέταση

Η εξέταση, διάρκειας 45 λεπτών, περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Τα θέματα προκύπτουν από την εξεταστέα ύλη που καθορίζεται για την εξέταση και ανακοινώνεται μαζί με την ανακοίνωση της ημερομηνίας εξέτασης στο τέλος κάθε έτους. Η γλώσσα της εξέτασης είναι η ελληνική. Η εξέταση αυτή καλύπτει μόνο το μέρος της Πιστοποίησης της Επαρκούς Γνώσης Βασικών Στοιχείων της Σύγχρονης Πολιτικής και Κοινωνικής Πραγματικότητας της Κύπρου και όχι της γνώσης της ελληνικής γλώσσας (επιπέδου Α2), το οποίο οι υποψήφιοι εξασφαλίζουν μέσω των εξετάσεων ελληνομάθειας.

Επιτυχών στην εξέταση θεωρείται ο εξεταζόμενος που έχει εξασφαλίσει το 50% τουλάχιστον της συνολικής βαθμολογίας στην εξέταση.


Επίπεδο Εξέτασης

Σύμφωνα με τη νομοθεσία απαιτείται ο/η εξεταζόμενος/η να κατέχουν επαρκή γνώση βασικών στοιχείων της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας της Κύπρου. Ως εκ τούτου, δεν αναμένεται η σε βάθος γνώση λεπτομερειών αλλά αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο ο/η υποψήφιος/α δραστηριοποιείται και ενδιαφέρεται ως ενεργό μέλος κυρίως για τη δημόσια αλλά και διάφορους τομείς της ιδιωτικής ζωής στην Κύπρο. Για σκοπούς προετοιμασίας των υποψηφίων δημοσιεύεται αδρομερώς σχετική εξεταστέα ύλη.

Σκοπός της Εξέτασης

Σκοπός της συγκεκριμένης εξέτασης είναι η χορήγηση Πιστοποιητικού Επιτυχίας σε εξέταση της Επαρκούς Γνώσης Βασικών Στοιχείων της Σύγχρονης Πολιτικής και Κοινωνικής Πραγματικότητας της Κύπρου για Υπηκόους τρίτων χωρών, σύμφωνα με τον Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο, όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.

Δομή Εξέτασης

Δοκίμιο με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής πάνω στις θεματικές ενότητες που δημοσιεύονται στην εξεταστέα ύλη. Οι ερωτήσεις που τίθενται σε αυτό το μέρος έχουν ως στόχο να αξιολογήσουν σε ποιο βαθμό παρακολουθούν οι εξεταζόμενοι την σύγχρονη κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα.

Στην κατηγορία "Εξεταστέα Ύλη" αναρτάται τι αναμένεται να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για την εν λόγω εξέταση.


Εξεταστέα Ύλη

H εξεταστέα ύλη υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Συχνές ερωτήσεις αφορούν σε βασικά ήθη και έθιμα της Κύπρου, γνωστά πρόσωπα του δημόσιου βίου ή θεσμούς (π.χ. Υπουργοί, βουλευτές κ.τ.λ.), σημαντικές ημερομηνίες, γιορτές ή δραστηριότητες που αφορούν στους κατοίκους της Κύπρου, πολύ γνωστά πολιτικά ή κοινωνικά θέματα, προβεβλημένες και γνωστές περιοχές της Κύπρου και άλλα στοιχεία που αφορούν στην κοινωνική και πολιτική επικαιρότητα.


Αιτήσεις για Συμμετοχή

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μόνο ηλεκτρονικά μέσω της JCC Smart: https://www.jccsmart.com/e-bill/invoices/7320/pay αφού πληρώσουν τα αντίστοιχα τέλη.

Τέλη Συμμετοχής

Τα εξεταστικά τέλη ανέρχονται στα €20,00 για κάθε υποψήφιο.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της Εξέτασης δημοσιεύονται, με τον αριθμό του κάθε υποψηφίου, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που εξασφαλίζει τουλάχιστον το 50 τοις εκατόν της συνολικής βαθμολογίας.

Στους επιτυχόντες αποστέλλεται Πιστοποιητικό Επιτυχίας στη διεύθυνση που δηλώνουν στην αίτησή τους.


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας