ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Η Μονάδα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.) στοχεύει στην αποτελεσματική ενσωμάτωση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Μονάδα Τ.Π.Ε. δραστηριοποιείται μέσω ενός φάσματος δράσεων συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη σύγχρονης υποδομής στα σχολεία, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση σύγχρονου, κατάλληλου και επαρκούς εξοπλισμού καθώς και για την εξασφάλιση τέτοιων λογισμικών, ώστε να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιούν δημιουργικά και αποτελεσματικά κατά τη διδασκαλία τις Τ.Π.Ε. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη συνεχή και ολοκληρωμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε δεξιότητες προσωπικής χρήσης και χρήσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Τέλος, υλοποιούνται δράσεις για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μέσω της ανάπτυξης συστημάτων και διαδικτυακών εφαρμογών για τη διαχείριση διοικητικών διαδικασιών. Στόχος των συστημάτων αυτών είναι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών που προσφέρει το Υ.Π.Α.Ν. στις σχολικές μονάδες και σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς, η βελτίωση της ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Η δομή της Μονάδας Τ.Π.Ε. συντονίζεται από έναν Προϊστάμενο και αποτελείται από τέσσερις επιμέρους τομείς:
  • Τομέας Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών και Υπηρεσιών
  • Τομέας Ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στη Μαθησιακή Διαδικασία
  • Τομέας Υλικοτεχνικής Υποδομής
  • Τομέας Συμβάσεων και Προσφορών

Επίσης, στη δομή της Μονάδας Τ.Π.Ε. εντάσσεται και το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Τ.Υ.Π.) του Υ.Π.Α.Ν.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας