Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών


Το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (το «Κ.Ε.Ε.») ιδρύθηκε το 1962 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου βάσει του νόμου 6/64 «Νόμος περί Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών». Αργότερα η νομοθεσία αυτή καταργήθηκε με τον νόμο 62/66 «Νόμος Προνοών περί Καταργήσεως του περί Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Ελληνικού Κοινοτικού Νόμου του 1964» και έκτοτε λειτουργεί ως υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Σκοποί
Οι σκοποί του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών είναι:
1. Η διεξαγωγή κυπριολογικής έρευνας από Κύπριους και ξένους επιστήμονες σε συστηματική βάση. Στο Κ.Ε.Ε. εκπονούνται ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με τους βασικότερους τομείς της Κυπριολογίας, δηλαδή την Ιστορία, Λαογραφία, Γλώσσα, Λογοτεχνία, Εθνογραφία και Κοινωνία της Κύπρου μέσα σε ένα ευρύτερο ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο.
2. Η οργάνωση, ανάληψη και διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο απαιτηθεί από τις εκάστοτε ανάγκες του τόπου.
3. Η δημοσίευση και διάδοση των πορισμάτων των ερευνών που διεξάγονται.
4. Η προαγωγή της επιστημονικής εργασίας στην Κύπρο και της επιστημονικής συνεργασίας με άλλες χώρες.


Τους πιο πάνω σκοπούς το Κ.Ε.Ε. προωθεί με διάφορα μέσα, κυρίως όμως:
1. Με την αξιοποίηση του μόνιμου επιστημονικού προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών του.
2. Με την οργάνωση και συγκρότηση επιστημονικών αρχείων και εξειδικευμένης κυπριολογικής βιβλιοθήκης. Στο Κ.Ε.Ε. έχει ήδη συγκροτηθεί Ιστορικό Αρχείο, Λαογραφικό Αρχείο και Αρχείο Παλαιών Πολεμιστών, τα οποία εμπλουτίζονται συνεχώς. Βρίσκεται δε σε εξέλιξη η συγκρότηση Αρχείου Προφορικής Παράδοσης.
3. Με την οργάνωση επιστημονικών ερευνητικών αποστολών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
4. Με την οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων στην Κύπρο ή με τη συμμετοχή εκπροσώπων του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.
5. Με την προώθηση ικανών Κυπρίων ερευνητών και την καθοδήγηση και τον συντονισμό της επιστημονικής τους εργασίας.

 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας