ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΘΕΕ) 2017-2019


Έργο

Περιγραφή

Η εγκεκριμένη Πρόταση που υπέβαλε το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει ως βασικό στόχο να ενισχύσει  τις προσπάθειες του Υπουργείου στην εισαγωγή νέου πλαισίου  λειτουργίας των Εσπερινών Γυμνασίων/Λυκείων και των Εσπερινών Τεχνικών Σχολών (Νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας, Αναλυτικά Προγράμματα και Ωρολόγια Προγράμματα). Σχετικές πληροφορίες για τα Εσπερινά Σχολεία/Σχολές αναρτώνται στην ιστοσελίδα https://www.moec.gov.cy/esperina_scholeia/.

Μια δεύτερη  πτυχή του Έργου είναι η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών και εκπαιδευτών/τριών για την περίοδο 2017-19. Όλοι οι ενήλικες σήμερα χρειάζονται ψηφιακές δεξιότητες, όχι απλώς καλύτερο γραμματισμό αλλά και καλύτερες ψηφιακές γνώσεις. Στην Ευρώπη σήμερα υπάρχει ένα αυξανόμενο «ψηφιακό χάσμα» δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν βασικά προσόντα. Ωστόσο, πολλοί ενήλικες δεν διαθέτουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ζουν και να εργάζονται σε μια ολοένα και πιο ψηφιακή κοινωνία και αγορά εργασίας. Δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που παρέχουν τα ψηφιακά μέσα και διατρέχουν τον κίνδυνο να βρεθούν ακόμα περισσότερο αποκλεισμένοι, καθώς ολοένα και περισσότερες πληροφορίες και υπηρεσίες παρέχονται διαδικτυακά.

Οι ψηφιακοί πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται ευρύτερα στην εκπαίδευση των ενηλίκων. Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην απόκτηση γνώσεων. Οι κινητές συσκευές, οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (ΑΕΠ) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν τεράστιες δυνατότητες για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εκπαίδευση ενηλίκων. Μπορούν επίσης να υποστηρίξουν την άτυπη μάθηση και να βελτιώσουν τις ευκαιρίες για τυπική και μη τυπική εκπαίδευση. Ωστόσο, σήμερα, το δυναμικό των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων δεν αξιοποιείται πλήρως. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν δωρεάν βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Παράλληλα, χρειάζονται δραστηριότητες ενημέρωσης για τη συμμετοχή ομάδων που ανήκουν στις ευάλωτες (ή ευπαθείς) ομάδες πληθυσμού. Θα πρέπει επίσης να εκπονηθούν προγράμματα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην ανάπτυξη του γραμματισμού και του αριθμητισμού (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020, Βασικά σημεία των ομάδων εργασίας 2014-2015, Φεβρουάριος 2016).

Στο πλαίσιο αυτό, οι δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια του Έργου για την προώθηση των πιο πάνω στόχων είναι οι ακόλουθες:

  • Συντονιστικές Συναντήσεις Ομάδων Εργασίας που έχουν συσταθεί για την παρακολούθηση και υλοποίηση του Έργου.
  • Διάγνωση αναγκών για ψηφιακές δεξιότητες ενήλικων εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών/τριών και εκπαιδευτικών ενηλίκων.
  • Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών/τριών Ενηλίκων για ψηφιακές δεξιότητες και επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών και εκπαιδευτικών ενηλίκων
  • Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών/τριών Ενηλίκων για ψηφιακές δεξιότητες και επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών και εκπαιδευτικών ενηλίκων
  • Ενημερωτικά Συνέδρια
  • Αναρτήσεις στην Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων EPALE

Ένα πρώτο βήμα προς την επίτευξη των πιο πάνω είναι η διάγνωση αναγκών των εκπαιδευτών/τριών ενηλίκων και των ενήλικων εκπαιδευομένων των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας για τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και άλλων φορέων εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος (π.χ. εργοδότες, κέντρα παροχής εκπαίδευσης σε ενήλικες, εταιρείες, βιομηχανίες κτλ.) για τις ψηφιακές δεξιότητες που θεωρούνται σήμερα απαραίτητες από την αγορά εργασίας. Τα αποτελέσματα θα ληφθούν υπόψη για την εκπόνηση ενός εγχειριδίου προς Εκπαιδευτές/Εκπαιδευτικούς Ενηλίκων των με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενήλικων εκπαιδευομένων των Εσπερινών Σχολείων/Σχολών, καθώς και επιμόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων σε σχετικά θέματα.

Γενικότερα, το Έργο αναμένεται να ενημερώσει τους ενήλικες της Κύπρου για τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων έτσι ώστε να αυξήσουν τη συμμετοχή τους σε ευκαιρίες διά βίου μάθησης με σκοπό την προσωπική, την κοινωνική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυπριακή Δημοκρατία Δημοκρατία με ποσοστά χρηματοδότησης 75% και 25% αντίστοιχα.


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας