ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΑΕΘΕΕ) 2014-2015

Σχέδιο Δράσης

Περιγραφή Έργου

Οι στόχοι του προγράμματος είναι να προωθήσει τις βασικές δεξιότητες στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Κύπρο και ενισχύσει τη συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Ένα πρώτο βήμα προς την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η χαρτογράφηση των υφιστάμενων πολιτικών και πρακτικών σε Κύπρος, που προωθούν τις βασικές δεξιότητες ενηλίκων (αλφαβητισμός, αριθμητισμός και ψηφιακές δεξιότητες). Έχοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της έρευνας PIAAC για τον ενήλικο πληθυσμό της Κύπρος, θα συσταθεί μια διυπηρεσιακή επιτροπή που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής βασικών δεξιοτήτων για ενήλικες έτσι ώστε να διαπιστωθούν περιοχές που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης. Η εκπόνηση τελικής μελέτης, θα δώσει την ευκαιρία στα μέλη της εν λόγω επιτροπής, καθώς και στους φορείς χάραξης πολιτικής να ενημερωθούν όχι μόνο για το πώς οι πολιτικές και στρατηγικές μπορούν να εφαρμόζονται καλύτερα, προκειμένου να βοηθήσει τους ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες, αλλά επίσης να επισημανθούν τρόποι αξιολόγησης των πολιτικών ώστε να βελτιωθούν και να είναι πιο αποτελεσματικές.

Οι δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια του έργου για την προώθηση των πιο πάνω στόχων είναι οι ακόλουθες:
  • Συντονιστικές Συναντήσεις
  • Ημερίδα Πληροφόρησης
  • Επιμόρφωση σε εκπαιδευτές που διδάσκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
  • Σχεδιασμός Αναλυτικού Προγράμματος για τη διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων σε ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες

Το πρόγραμμα σκοπεύει να υποστηρίξει τις δραστηριότητες που θα βοηθήσουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και την αύξηση της συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα, άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, άνεργοι, νέοι με χαμηλές δεξιότητες. Όλες οι παραπάνω ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που υπάρχουν προκειμένου να ενισχύσουν τη συμμετοχή τους.

Τέλος, το έργο αναμένεται να ενημερώσει τους ενήλικες της Κύπρου για τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων έτσι ώστε να αυξήσουν τη συμμετοχή τους σε ευκαιρίες δια βίου μάθησης με σκοπό την προσωπική, την κοινωνική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυπριακή Δημοκρατία.


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας