ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Οικοσελίδα


Η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΕΨ) υπάγεται απευθείας στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Είναι διατμηματική υπηρεσία και εξυπηρετεί όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας Εκπαίδευσης, δηλαδή την Προδημοτική, τη Δημοτική, τη Μέση Γενική και τη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Οι υπηρεσίες των Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων απευθύνονται στους ίδιους τους/τις μαθητές/μαθήτριες, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Οι υπηρεσίες παρέχονται είτε υπό τη μορφή της εξατομικευμένης αντιμετώπισης των παιδιών που παρουσιάζουν ανάγκες για μαθησιακή στήριξη και σχολική προσαρμογή, είτε υπό τη μορφή ευρύτερων προληπτικών παρεμβάσεων, εργαστηρίων και προγραμμάτων, στο σύνολο του σχολικού πληθυσμού. Η ΥΕΨ δίνει έμφαση στην παροχή υπηρεσιών σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας εφόσον υιοθετεί την άποψη ότι η ψυχική υγεία, είναι μέρος της δημόσιας υγείας.

Η κατάρτιση για την άσκηση του Επαγγέλματος του/της Εκπαιδευτικού/ Εκπαιδευτικής Ψυχολόγου απαιτεί γνώσεις παιδαγωγικής, αναπτυξιακής, γνωστικής, εξελικτικής, κλινικής και συμβουλευτικής ψυχολογίας καθώς και γνώσεις που αφορούν τις ψυχολογικές παρεμβάσεις στο χώρο του σχολείου, τη ψυχομετρία, τη μαθησιακή και σχολική προσαρμογή, τον σχεδιασμό παρεμβάσεων και προγραμμάτων πρόληψης καθώς και τη διαχείριση κρίσεων.

Παρόλο που οι υπηρεσίες των Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων απευθύνονται στα παιδιά, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, σε περίπτωση αντικρουόμενων συμφερόντων, δεοντολογικά ο/η Εκπαιδευτικός/η Ψυχολόγος υπερασπίζεται πάντοτε τα συμφέροντα του παιδιού.

Ιστορικό

Οι πρώτες θέσεις Ψυχολόγων στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου άρχισαν να δημιουργούνται από το 1954. Το 1995 η ομάδα των Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων, αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητη Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, με 9 οργανικές θέσεις. Το 2000 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβάθμιση και ενίσχυση της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας εργάζονται σήμερα 69 Ψυχολόγοι οι οποίοι στελεχώνουν τα τέσσερα επαρχιακά γραφεία της Υπηρεσίας, στη Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο και Λάρνακα. Εδώ και μερικά χρόνια, λειτουργεί παραρτήματα στην επαρχία Αμμοχώστου για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης του κοινού.

Όλοι οι Εκπαιδευτικοί/Εκπαιδευτικές Ψυχολόγοι της ΥΕΨ είναι άτομα με πτυχίο στη Ψυχολογία και Μεταπτυχιακή Επαγγελματική Εξειδίκευση (στην Εκπαιδευτική/Σχολική ή Κλινική Ψυχολογία) ή και Διδακτορικό.


Δομή - Στελέχωση Υπηρεσίας

  • Μια (1) Πρώτη Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, η οποία ασκεί καθήκοντα της Προϊσταμένης της Υπηρεσίας.
  • Τέσσερις (4) Ανώτεροι/Ανώτερες Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι, από τους/τις οποίους/οποίες οι τρεις προΐστανται των Επαρχιακών Γραφείων Λευκωσίας, Λεμεσού/Πάφου και Λάρνακας/Αμμοχώστου και η μία/ένας εκτελεί καθήκοντα στην Κεντρική Διοίκηση.
  • Εξήντα πέντε (65) Εκπαιδευτικοί/Εκπαιδευτικές Ψυχολόγοι βάσης, οι οποίοι/οποίες στελεχώνουν τα τρία Επαρχιακά Γραφεία της ΥΕΨ και καλύπτουν τις ανάγκες των σχολείων Παγκύπρια.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας