ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ)

Ενδεικτικό Υλικό

Θεωρητική Κατεύθυνση

Κλάδος Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Ειδικότητα: Βιομηχανικός Σχεδιασμός
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Μεθοδολογία μελέτης και σχεδίασης  βιομηχανικού προϊόντος Ι    
Τεχνικό Σχέδιο    
Ιστορία του Βιομηχανικού Σχεδιασμού
Επικοινωνία με τη χρήση σχημάτων
Σχεδίαση βιομηχανικού προϊόντος στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Ι  
Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντος Ι    
Μεθοδολογία μελέτης και σχεδίασης  βιομηχανικού προϊόντος ΙΙ  
Βασικές Αρχές Μηχανολογίας  
Ηλεκτροτεχνία      
Βασικές αρχές προώθησης ιδεών Βιομηχανικού Σχεδιαστή      
Σχεδίαση βιομηχανικού προϊόντος στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ΙΙ    
Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντος ΙΙ    
Μεθοδολογία μελέτης και σχεδίασης  βιομηχανικού προϊόντος ΙΙΙ    
Μηχανική και Τεχνολογία Υλικών    
Μηχατρονική    
Κοστολόγηση και κατοχύρωση βιομηχανικού προϊόντος    
Σχεδίαση βιομηχανικού προϊόντος στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ΙΙΙ    
Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντος ΙΙΙ  
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας