ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ)

Ενδεικτικό Υλικό

Θεωρητική Κατεύθυνση

Κλάδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Ηλεκτρολογία Ι      
Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο      
Ασφάλεια και Ηλεκτρικές Μετρήσεις  
Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις  
Τεχνολογία Συστημάτων Ενέργειας  
Ηλεκτρολογία ΙΙ      
Ηλεκτρολογικό Σχέδιο με χρήση Η/Υ      
Συστήματα Αυτοματισμών και Εξοικονόμησης Ενέργειας      
Τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Εφαρμοστήριο - Συγκολλήσεις
Ηλεκτρολογία ΙΙΙ      
Τεχνολογία και Εργαστήρια Φωτοβολταϊκών Συστημάτων      
Ηλεκτρικές Μηχανές      
Ανεμογεννήτριες      
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών      

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Ηλεκτρολογία Ι    
Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο      
Ασφάλεια και Ηλεκτρικές Μετρήσεις
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ι
Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Ηλεκτρολογία ΙΙ    
Ηλεκτρολογικό Σχέδιο με Η/Υ    
Εισαγωγή στους Αυτοματισμούς    
Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Ηλεκτρολογία ΙΙΙ  
Τεχνολογία και Εργαστήρια Αυτοματισμών      
Ηλεκτρικές Μηχανές      
Μικροελεγκτές και Εφαρμογές Ρομποτικής      
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    

Ειδικότητα: Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραμματισμός
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Βασικά στοιχεία Ηλεκτρολογίας    
Εφαρμογές Προγραμματισμού Ι    
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων Ι
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών
Εφαρμογές Προγραμματισμού ΙΙ    
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά I    
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ    
Βάσεις Δεδομένων
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΙΙ
Εφαρμογές Προγραμματισμού ΙΙΙ    
Εφαρμογές Ψηφιακής Τεχνολογίας    
Μικροελεγκτές και Εφαρμογές Ρομποτικής    
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα και Επικοινωνίες
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Ηλεκτρολογία Ι    
Ασφάλεια και Ηλεκτρικές Μετρήσεις    
Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρονικών
Τεχνολογία και Εργαστήρια Επικοινωνιών
Τεχνολογία και Εργαστήρια Η/Υ και Περιφερειακών  
Ηλεκτρολογία ΙΙ    
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ι    
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά I    
Εφαρμογές Προγραμματισμού
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΙΙ
Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ    
Μικροελεγκτές και Εφαρμογές Ρομποτικής    
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    

Ειδικότητα: Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμοί
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Ηλεκτρολογία Ι      
Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο      
Ασφάλεια και Ηλεκτρικές Μετρήσεις  
Εισαγωγή στους Αυτοματισμούς  
Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις  
Ηλεκτρολογία ΙΙ      
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά II      
Συστήματα Αυτοματισμών και Ελέγχου Ι      
Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι
Ηλεκτρολογία ΙΙΙ
Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΙΙ    
Συστήματα Αυτοματισμών και Ελέγχου ΙΙ    
Μελέτη και Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων    
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών      

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας