ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ)

Ενδεικτικό Υλικό

Θεωρητική Κατεύθυνση

Κλάδος Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής

Ειδικότητα: Αρχιτεκτονική και Πολιτική Μηχανική
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Τεχνικό Σχέδιο    
Αρχιτεκτονικές-Στατικές Σχεδιάσεις  
Στατικό Σχέδιο
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή I    
Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή II  
Δομικά Υλικά –Τεχνολογία και Εργαστηριακές Εφαρμογές I    
Δομικά Υλικά –Τεχνολογία και Εργαστηριακές Εφαρμογές II  
Μηχανική και Κατασκευές I  
Μηχανική και Κατασκευές II  
Μηχανική και Κατασκευές III    
Αρχιτεκτονική Δημιουργία    
Μετρήσεις Ποσοτήτων
Τοπογραφία    
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας