ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ)

Ενδεικτικό Υλικό

Πρακτική Κατεύθυνση

Κλάδος Μηχανολογίας
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α'
Έτος
Β' Έτος Γ'
Έτος
Κοινά μαθήματα Κλάδου Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας    
Γεωμετρικό και Τεχνικό Σχέδιο    
Μηχανική Επιστήμη
Μηχανολογικό Σχέδιο
Μηχατρονικά Συστήματα
Στοιχεία Μηχανών    
Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής      

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων (Υδραυλικές Εγκαταστάσεις)
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α'
Έτος
Β' Έτος Γ'
Έτος
Μαθήματα Ειδικότητας Τεχνολογία και Εργαστήρια Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων    
Τεχνολογία και Εργαστήρια Συγκολλήσεων    
Τεχνολογία και Εργαστήρια Εφαρμοστηρίου
Τεχνολογία Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων I
Εργαστήρια Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων I
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ψύξης    
Τεχνολογία Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων II    
 Σχέδιο Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων      
Εργαστήρια Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων II    
Τεχνολογία και Εργαστήρια Εγκαταστάσεων Υγρών και Αερίων Καυσίμων     
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α'
Έτος
Β' Έτος Γ'
Έτος
Μαθήματα Ειδικότητας Τεχνολογία Μηχανοκινήτων Οχημάτων I    
Εργαστήρια Μηχανοκινήτων Οχημάτων I    
Τεχνολογία Μηχανοκινήτων Οχημάτων IΙ  
Εργαστήρια Μηχανοκινήτων Οχημάτων IΙ
Σχέδιο Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
Τεχνολογία Μηχανοκινήτων Οχημάτων IΙΙ    
Εργαστήρια Μηχανοκινήτων Οχημάτων IΙΙ    
Διάγνωση Βλαβών στα Οχήματα      

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α'
Έτος
Β' Έτος Γ'
Έτος
Μαθήματα Ειδικότητας Τεχνολογία και Εργαστήρια Εφαρμοστηρίου    
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανουργείου    
Τεχνολογία και Εργαστήρια Συγκολλήσεων
Μηχανουργική Τεχνολογία Ι
Εργαστήρια Μηχανουργείου – Εφαρμοστηρίου Ι
Μηχανολογικό Κατασκευαστικό Σχέδιο      
Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ    
Εργαστήρια Μηχανουργείου. – Εφαρμοστηρίου ΙΙ    
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    

Ειδικότητα: Τεχνικός Ελασματουργίας - Συγκολλήσεων, Μεταλλικών Κατασκευών κα Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α'
Έτος
Β' Έτος Γ'
Έτος
Μαθήματα Ειδικότητας Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανουργείου      
Τεχνολογία και Εργαστήρια Συγκολλήσεων      
Τεχνολογία και Εργαστήρια Ελασματουργίας, Μεταλ. Κατασκ. και Σωλην. Φυσικού Αερίου  
Τεχνολογία Ελασματουργίας, Μεταλ. Κατασκ. Και Σωλην. Φυσικού Αερίου  Ι 
Εργαστήρια Συγκολλήσεων  και Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου Ι 
Εργαστήρια Ελασματουργίας και  Μεταλλικών Κατασκευών Ι
Μηχανολογικό Σχέδιο Ελασματουργίας, Μεταλ Κατασκ Και Σωλην. Φυσικού Αερίου και Διανομής      
Τεχνολογία Ελασματουργίας, Μεταλ. Κατασκ. Και Σωλην. Φυσικού Αερίου  ΙΙ    
Εργαστήρια Μηχανουργείου. – Εφαρμοστηρίου ΙΙ Εργαστήρια Συγκολλήσεων  και Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου ΙΙ    
Εργαστήρια Ελασματουργίας και  Μεταλλικών Κατασκευών ΙΙ    
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών      

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας