ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ)

Ενδεικτικό Υλικό

Πρακτική Κατεύθυνση

Κλάδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Κοινά μαθήματα Κλάδου Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρολογία Ι    
Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο    
Ασφάλεια και Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Εισαγωγή στους Αυτοματισμούς    
Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις    
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας  
Ηλεκτρολογία ΙΙ
Ηλεκτρολογικό Σχέδιο με Η/Υ  
Συστήματα Αυτοματισμών και Ελέγχου Ι    
Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι    
Ηλεκτρικές Μηχανές    
Βασικά Στοιχεία Οικοδομικής
Ηλεκτρολογία ΙΙΙ
Συστήματα Αυτοματισμών και Ελέγχου ΙΙ    
Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΙΙ    
Μελέτη και Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων    
Εγκαταστάσεις Συστημάτων Ασθενών Ρευμάτων    
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    

Ειδικότητα: Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Τεχνολογία Οικιακών Συσκευών    
Εργαστήρια Οικιακών Συσκευών      
Τεχνολογία και Εργαστήρια Εφαρμοστηρίου και Συγκολλήσεων  
Ηλεκτρολογία ΙΙ
Ηλεκτρολογικό Σχέδιο με ΗΥ  
Τεχνολογία Οικιακών Συσκευών Ψύξης και Κλιματισμού    
Εργαστήρια Οικιακών Συσκευών Ψύξης και Κλιματισμού      
Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων    
Βασικά Στοιχεία Οικοδομικής
Ηλεκτρολογία ΙΙΙ
Βασικά Στοιχεία Αυτοματισμών    
Τεχνολογία Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων και Κανονισμοί    
Εργαστήρια Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων      
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρονικών και Επικοινωνιών    
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας      
Ηλεκτρολογία ΙΙ  
Τεχνολογία και Εργαστήρια Η/Υ και Περιφερειακών Ι  
Τεχνολογία και Εργαστήρια Η/Υ και Περιφερειακών ΙΙ    
Τεχνολογία και Εργαστήρια Η/Υ και Περιφερειακών ΙIΙ  
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ι    
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ    
Συστήματα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Ι    
Συστήματα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ΙΙ    
Τεχνολογία και Εργαστήρια Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Ι  
Τεχνολογία και Εργαστήρια Ψηφιακών Ηλεκτρονικών ΙΙ
Ηλεκτρολογικό Σχέδιο με ΗΥ
Μικροελεγκτές και Εφαρμογές Ρομποτικής    
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας