ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Νομοθεσία

Μέση Εκπαίδευση
Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί Αρ.2) Κανονισμοί του 2023
Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022
Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί Αρ.3) Κανονισμοί του 2020
Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί Αρ.1) Κανονισμοί του 2020
Οι περί λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2017 (Κ.Δ.Π. 60/2017)
 
Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση
Οι περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Νόμοι του 1993 και 2004 - Ανεπίσημη Ενοποίηση (Ν. 24(Ι)/1993 και Ν. 220(Ι)/2004)
Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Νόμος του 1993 (Ν. 24(Ι)/93)
Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (Ν. 220(Ι)/2004)
 
Ειδική Εκπαίδευση
Ο Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999 (Ν.113(I)/99)
Ο Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 (Ν. 69(I)/2001)
Ο Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 (Ν.87(I)/2014)
 
Οι Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π.186/2001)
Οι Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013 (Κ.Δ.Π.416/2013)
 
Οι Περί Μηχανισμού Έγκαιρης Εντόπισης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π.185/2001)
 
Άδειες Επαιδευτικών
Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 1993 έως 2016 K.Δ.Π. 307/93
Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2012 47(Ι)/2012
 
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 [Ν. 125(I)/2018]
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
 
Εκπαιδευτικές Περιφέρειες
Ο περί Εκπαιδευτικών Περιφερειών Νόμος του 1991 (Ν. 221/91)
Διάταγμα ορισμού ως Συμπλεγμάτων Δήμων και Κοινοτήτων για όλους τους σκοπούς των περί Σχολικών Εφορειών Νόμων του 1997 έως 2014 (Κ.Δ.Π. 221/2016)
Διάταγμα ορισμού ως Συμπλεγμάτων Κοινοτήτων για όλους τους σκοπούς των περί Σχολικών Εφορειών Νόμων του 1997 έως 2014 (Κ.Δ.Π. 220/2016)
 
Σχολικές Εφορείες
Οι περί Σχολικών Εφορειών Νόμοι του 1997 έως 2014 - Ανεπίσημη Ενοποίηση
 
Σχολικά Κυλικεία
Περί Σχολικών Κυλικείων Νόμος του 2000
Περί Σχολικών Κυλικείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005
 
Βία στην Οικογένεια
Οι περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμοι του 2000 και του 2004
Εγχειρίδιο διατμηματικών διαδικασιών για τον χειρισμό περιστατικών βίας στην οικογένεια
Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας
Νόμος του 2014 που αναθεωρεί το νομικό πλαίσιο που διέπει την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας
 
Τυποποίηση Γεωγραφικών Ονομάτων
Ο περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Ονομάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας