ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κανονισμοί Μέσης Εκπαίδευσης

Μέρος IV

Φοίτηση Μαθητών

Προαγωγή, εξετάσεις μαθητών γυμνασιακού κύκλου
14.
  1. Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία χαρακτηρίζεται η επίδοση τετραμήνου των μαθητών γυμνασιακού κύκλου των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και η οποία αναγράφεται στο δελτίο προόδου είναι η ακόλουθη:
   1. Αποτυχία: 1 μέχρι 9·
   2. Σχεδόν Καλά: 10 μέχρι 12·
   3. Καλά: 13 μέχρι 15·
   4. Πολύ Καλά: 16 μέχρι 18·
   5. Άριστα: 19 μέχρι 20.

  2. Η βαθμολογική κλίμακα με βάση την οποία βαθμολογούνται οι γραπτές εξετάσεις είναι η ακόλουθη:
   1. Αποτυχία: 1 μέχρι 9·
   2. Σχεδόν Καλά: 10 μέχρι 12·
   3. Καλά: 13 μέχρι 15·
   4. Πολύ Καλά: 16 μέχρι 18·
   5. Άριστα: 19 μέχρι 20.

  3. Οι βαθμοί προφορικής επίδοσης και γραπτών εξετάσεων δίνονται σε ακέραιες μονάδες. Αν από την εξαγωγή των μέσων όρων, εξαιρουμένης της περίπτωσης της υποπαραγράφου (δ), προκύπτει αριθμός δεκαδικός, το δεκαδικό μέρος λογίζεται ως η ακέραιη μονάδα όταν είναι ίσο ή μεγαλύτερο από τη μισή μονάδα.

  4. Αν ο γενικός βαθμός της σχολικής χρονιάς είναι αριθμός δεκαδικός, αυτός αναγράφεται στους τίτλους σπουδών με ακρίβεια, δηλαδή το ακέραιο και το δεκαδικό μέρος του με δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Για το χαρακτηρισμό του βαθμού αυτού σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, το δεκαδικό μέρος λογίζεται ως ακέραιη μονάδα μόνο αν είναι ίσο ή μεγαλύτερο από τη μισή μονάδα.

  5. Ο κατώτερος βαθμός προαγωγής, δηλαδή η βάση, είναι «Σχεδόν Καλά» 10.

 • Τα εξεταζόμενα μαθήματα στις τάξεις Α', Β' και Γ' Γυμνασίου είναι τα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηματικά, η Ιστορία και η Φυσική.

  1. Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του τετραμήνου, ο βαθμός του έτους είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) τετραμήνων.

  2. Για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του τετραμήνου, ο βαθμός του έτους είναι το άθροισμα των βαθμών των δύο (2) τετραμήνων, με αναλογία πενήντα τοις εκατόν (50%) για κάθε τετράμηνο.

  3. Ο βαθμός κάθε τετραμήνου είναι το άθροισμα της προφορικής επίδοσης και της γραπτής προαγωγικής εξέτασης, με αναλογία εξήντα τοις εκατόν (60%) για την προφορική επίδοση και σαράντα τοις εκατόν (40%) για τη γραπτή προαγωγική εξέταση.

  4. Η προφορική επίδοση είναι η επίδοση που χαρακτηρίζει την παρακολούθηση του μαθητή κατά τη διάρκεια του τετραμήνου, η οποία αξιολογείται στη βάση γραπτών δοκιμίων ελέγχου, γραπτών εργασιών-project και άλλων μορφών αξιολόγησης, τα οποία διενεργούνται στο πλαίσιο των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων και δεν περιλαμβάνει το βαθμό των γραπτών προαγωγικών εξετάσεων.

 • Μαθητές των οποίων η ετήσια επίδοση τους είναι κάτω του δέκα (10) σε μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του τετραμήνου, σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, είναι υποχρεωμένοι να παρακαθίσουν σε εξετάσεις το πρώτο δεκαπενθήμερο Ιουνίου και στα μαθήματα αυτά.

  1. Μαθητής που αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται στις προαγωγικές εξετάσεις τετραμήνων, στο ένα (1) ή και στα δύο (2) τετράμηνα, παραπέμπεται σε γραπτή εξέταση το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και ο βαθμός της εξέτασης αυτής θεωρείται ως ο βαθμός του έτους.

  2. Ο μαθητής αυτός εξετάζεται στην εξεταστέα ύλη και των δύο (2) τετραμήνων.

  1. Μαθητής, ο οποίος υστερεί σε ένα (1) ή περισσότερα μαθήματα στο τέλος της σχολικής χρονιάς, παραπέμπεται σε γραπτή και προφορική ανεξέταση το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου· η γραπτή εξέταση προηγείται της προφορικής και τόσο η γραπτή εξέταση όσο και η προφορική ανεξέταση γίνονται από επιτροπή που απαρτίζεται από δύο (2) καθηγητές οι οποίοι ορίζονται από το Διευθυντή του Σχολείου.

  2. Ο μαθητής αυτός εξετάζεται στην εξεταστέα ύλη και των δύο (2) τετραμήνων.

 • Ο μαθητής θεωρείται ότι επιτυγχάνει σε μάθημα στην ανεξέταση του Ιουνίου, αν ο μέσος όρος των βαθμών του στη γραπτή και στην προφορική εξέταση είναι τουλάχιστο δέκα(10) και στη γραπτή εξέταση τουλάχιστον έξι (6).

 • Μαθητής παραμένει στάσιμος στις ανεξετάσεις του Ιουνίου, αν-

  1. αποτύχει στα Νέα Ελληνικά και στα Μαθηματικά ή

  2. αποτύχει σε τρία (3) ή περισσότερα μαθήματα ή

  3. αδικαιολόγητα δεν προσέλθει στις ανεξετάσεις του δευτέρου δεκαπενθημέρου Ιουνίου ή

  4. υστέρησε σε μάθημα που μετέφερε και απορριφθεί στην ανεξέταση του Ιουνίου:

  Νοείται ότι ο Καθηγητικός Σύλλογος δύναται, ύστερα από μελέτη και εκτίμηση της περίπτωσης κάθε μαθητή ξεχωριστά και τεκμηριωμένα, σύμφωνα με τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (δ) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 16, να αυξήσει τη βαθμολογία του μαθητή μέχρι και δύο (2) μονάδες στην περίπτωση της υποπαραγράφου (α), σε ένα (1) μάθημα, και στην περίπτωση της υποπαραγράφου (β), σε ένα (1) ή δύο (2) μαθήματα· σ' ένα (1) μάθημα, αν ο μαθητής απέτυχε σε τρία (3) μαθήματα και σε δύο (2) μαθήματα, αν απέτυχε σε τέσσερα (4) μαθήματα, ώστε ο μαθητής να αποφύγει τη στασιμότητα.

 • Ο μαθητής μεταφέρει μέχρι δύο (2) μαθήματα από την Α' στη Β' τάξη και από τη Β' στην Γ' τάξη στα οποία απέτυχε στις ανεξετάσεις Ιουνίου, αν δεν μένει στάσιμος σύμφωνα με την παράγραφο (8).

 • Ο μαθητής της Γ τάξης απολύεται από το Γυμνάσιο εφόσον συγκεντρώνει βαθμό τουλάχιστον 8 (οκτώ) σε ένα (1) ή δύο (2) μαθήματα στις ανεξετάσεις του Ιουνίου και δεν μένει στάσιμος σύμφωνα με την παράγραφο (8):

  Νοείται ότι στη γραπτή ανεξέταση συγκεντρώνει τουλάχιστον έξι (6):

  Νοείται περαιτέρω ότι, ο Καθηγητικός Σύλλογος δύναται, ύστερα από μελέτη και εκτίμηση της περίπτωσης κάθε μαθητή ξεχωριστά και τεκμηριωμένα, σύμφωνα με τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (δ) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 16 να αυξήσει τη βαθμολογία του μαθητή μέχρι και δύο (2) μονάδες, στην περίπτωση της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (8), σε ένα (1) μάθημα, και στην περίπτωση της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (8), σε ένα (1) ή δύο (2) μαθήματα· σ' ένα (1) μάθημα, αν ο μαθητής απέτυχε σε τρία (3) μαθήματα και σε δύο (2) μαθήματα, αν απέτυχε σε τέσσερα (4) μαθήματα, ώστε ο μαθητής να αποφύγει τη στασιμότητα.

 • Οι πρόνοιες των παραγράφων (4), (11), (20) , (21) και (22) του Κανονισμού 15, εφαρμόζονται και για τους μαθητές του Γυμνασιακού Κύκλου.

 • Μαθητές που επιθυμούν να βελτιώσουν το βαθμό τετραμήνου τους σε μαθήματα για τα οποία δεν προβλέπεται γραπτή εξέταση, δικαιούνται να παρακαθίσουν σε γραπτές εξετάσεις την εξεταστική περίοδο του τετραμήνου στα μαθήματα αυτά· προς τούτο, απαιτείται η γραπτή δήλωση εκ μέρους των ενδιαφερόμενων μαθητών πριν από τη διακοπή των μαθημάτων· οι βαθμοί του τετραμήνου για όλα τα μη εξεταζόμενα στο τέλος των τετραμήνων μαθήματα του γυμνασιακού κύκλου ανακοινώνονται γραπτώς στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διακοπή των μαθημάτων του αντίστοιχου τετραμήνου· ο βαθμός του γραπτού συνυπολογίζεται στην εξαγωγή του βαθμού της χρονιάς:

  Νοείται ότι οι βαθμοί των τετραμήνων για τα εξεταζόμενα μαθήματα ανακοινώνονται γραπώς στους μαθητές την τελευταία ημέρα πριν από τη διακοπή των μαθημάτων του αντίστοιχου τετραμήνου.

 • Για τους μαθητές που δικαιολογημένα κατά την κρίση του Καθηγητικού Συλλόγου δεν προσέρχονται στην κανονική γραπτή εξέταση πρώτης σειράς τετραμήνου είτε το Δεκέμβριοείτε τον Ιούνιο, το σχολείο ορίζει δεύτερη σειρά εξέτασης αμέσως μετά την πρώτη σειρά εξέτασης.

 • Στις ανεξετάσεις Ιουνίου εξετάζονται επίσης οι μαθητές που δικαιολογημένα δεν προσέρχονται σε γραπτή εξέταση τετραμήνου και οι μαθητές που παραπέμπονται λόγω μη πλήρους φοίτησης:

  Νοείται ότι στην περίπτωση των μαθητών που δικαιολογημένα κατά την κρίση του Καθηγητικού Συλλόγου δεν προσέρχονται σε γραπτή εξέταση είτε το Δεκέμβριο είτε τον Ιούνιο, οι μαθητές αυτοί εξετάζονται γραπτώς για το αντίστοιχο τετράμηνο και διατηρούν την προφορική βαθμολογία του τετραμήνου:

  Νοείται περαιτέρω ότι στην περίπτωση των μαθητών που παραπέμπονται λόγω μη πλήρους φοίτησης ή αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν στις εξετάσεις τετραμήνου, οι μαθητές αυτοί εξετάζονται μόνο γραπτώς χωρίς να διατηρούν τη βαθμολογία των τετραμήνων:

  Νοείται έτι περαιτέρω ότι οι μαθητές αυτοί εξετάζονται στην εξεταστέα ύλη και των δύο (2) τετραμήνων.


Προαγωγή, απόλυση και εξετάσεις μαθητών του λυκειακού κύκλου Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης
15.
 • Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του χρόνου για τους μαθητές του λυκειακού κύκλου Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης είναι:

  1. Για όλους τους κλάδους θεωρητικής και πρακτικής κατεύθυνσης της Α', Β' και Γ' τάξης των Τεχνικών Σχολών, εκτός του κλάδου των Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών, τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηματικά και αναλόγως, η Φυσική ή τα Αγγλικά και τα τεχνολογικά μαθήματα του κλάδου/ειδικότητας, όπως αυτά καθορίζονται με εγκύκλιο του Υπουργείου,

  2. για τον κλάδο των Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών, τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηματικά, τα Αγγλικά και οι Τεχνολογίες της Ειδικότητας, όπως αυτές καθορίζονται από το Υπουργείο,

  3. για το Λύκειο, τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του τετραμήνου για τους μαθητές του λυκειακού κύκλου Μέσης Εκπαίδευσης είναι:

   1. Στην Α' τάξη Λυκείου, εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα Νέα Ελληνικά, τα δύο (2) μαθήματα προσανατολισμού κάθε Ο.Μ.Π. και ένα (1) ακόμα μάθημα για κάθε Ο.Μ.Π. ως εξής:

   2. - 1η και 4η Ο.Μ.Π.: Μαθηματικά κοινού κορμού.
    - 2η Ο.Μ.Π.: Χημεία-Βιολογία.
    - 3η Ο.Μ.Π.: Ιστορία κοινού κορμού:

    Νοείται ότι στην 4η Ο.Μ.Π., οι μαθητές που έχουν εξασφαλίσει απόφαση από την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αν το επιθυμούν, μετά από γραπτό αίτημα των γονέων/κηδεμόνων τους, έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν ως εξεταζόμενο μάθημα την Ιστορία κοινού κορμού αντί του μαθήματος των Αγγλικών Προσανατολισμού·

   3. στη Β' και Γ' τάξη Λυκείου, εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα Νέα Ελληνικά, τα τέσσερα (4) μαθήματα Κατεύθυνσης, τα τρία (3) ή τα δύο (2) υποχρεωτικά και το ένα (1) ή τα δύο (2) επιλεγόμενα, ανάλογα με την Κατεύθυνση επιλογής.

 • Για τη μεταβατική σχολική χρονιά 2016-2017, για τους μαθητές που φοιτούν στην Γ Τάξη των Ενιαίων Λυκείων τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του χρόνου είναι τα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηματικά και δύο (2) από τα μαθήματα κατεύθυνσης της επιλογής του μαθητή. Σε περίπτωση που το μάθημα των Μαθηματικών είναι ένα (1) από τα μαθήματα κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο μαθητής, τότε αυτός υποχρεούται σε εξέταση στο μάθημα κατεύθυνσης των Μαθηματικών και επιπλέον σε δύο (2) άλλα μαθήματα κατεύθυνσης. Αν ο μαθητής δεν έχει επιλέξει το μάθημα των Μαθηματικών ως μάθημα κατεύθυνσης, υποχρεούται σε εξέταση στα Μαθηματικά κοινού κορμού:

  Νοείται ότι η τελική εξέταση των εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης διεξάγεται πλαίσιο των Παγκύπριων Εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμου:

  Νοείται περαιτέρω ότι για τη μεταβατική σχολική χρονιά 2017-2018 για τους μαθητές που φοιτούν στη Γ' Λυκείου, τα εξεταζόμενα μαθήματα απόλυσης και πρόσβασης καθορίζονται με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου και δημοσιεύονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων.

 • Η βαθμολογική κλίμακα με βάση την οποία βαθμολογούνται οι γραπτές εξετάσεις και λυκειακού κύκλου Μέσης και Τεχνικής χαρακτηρίζεται η επίδοση του μαθητή του Εκπαίδευσης είναι:
  1. Αποτυχία: 1 έως 9,
  2. Σχεδόν Καλά: 10 έως 12,
  3. Καλά: 13 έως 15,
  4. Πολύ Καλά: 16 έως 18,
  5. Άριστα: 19 έως 20.

 • Ο κατώτερος βαθμός προαγωγής, δηλαδή η βάση, είναι το «Σχεδόν Καλά» 10.

 • Οι βαθμοί προφορικής επίδοσης και γραπτών εξετάσεων δίνονται σε ακέραιες μονάδες. Αν από την εξαγωγή των μέσων όρων, εξαιρούμενης της περίπτωσης της παραγράφου (6), προκύπτει αριθμός δεκαδικός, το δεκαδικό μέρος λογίζεται ως η ακέραιη μονάδα όταν είναι ίσο ή μεγαλύτερο από τη μισή μονάδα:

  Νοείται ότι, η προφορική επίδοση είναι η επίδοση που χαρακτηρίζει την παρακολούθηση του μαθητή κατά τη διάρκεια του τετραμήνου, η οποία αξιολογείται στη βάση γραπτών δοκιμίων ελέγχου, γραπτών εργασιών-project και άλλων μορφών αξιολόγησης και δεν περιλαμβάνει το βαθμό των γραπτών προαγωγικών εξετάσεων.

 • Αν ο γενικός βαθμός της σχολικής χρονιάς είναι αριθμός δεκαδικός, αυτός αναγράφεται στους τίτλους σπουδών με ακρίβεια, δηλαδή το ακέραιο και το δεκαδικό μέρος του με δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Για το χαρακτηρισμό του βαθμού σύμφωνα με την παράγραφο (3) το δεκαδικό μέρος λογίζεται ως ακέραιη μονάδα μόνο αν είναι ίσο ή μεγαλύτερο από τη μισή μονάδα.

 • Μαθητές που υστερούν, εφόσον η ετήσια επίδοση τους είναι κάτω του 10 σε μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του τετραμήνου, σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, είναι υποχρεωμένοι να παρακαθίσουν σε γραπτή εξέταση Μάίου-Ιούνιου και στα μαθήματα αυτά.

  1. Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του τετραμήνου, ο βαθμός της σχολικής χρονιάς είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) τετραμήνων.

  2. Για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του τετραμήνου, ο βαθμός της σχολικής χρονιάς είναι το άθροισμα των βαθμών των δύο (2) τετραμήνων με αναλογία πενήντα τοις εκατόν (50%) για κάθε τετράμηνο:

   Νοείται ότι, ο βαθμός κάθε τετραμήνου είναι το άθροισμα της προφορικής επίδοσης και της γραπτής εξέτασης, με αναλογία εξήντα τοις εκατόν (60%) για την προφορική επίδοση και σαράντα τοις εκατόν (40%) για τη γραπτή προαγωγική εξέταση.

 • Μαθητής που αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται στις προαγωγικές εξετάσεις τετραμήνων, σε μία ή και στις δύο, παραπέμπεται σε γραπτή εξέταση το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου και ο βαθμός της εξέτασης αυτής θεωρείται ως ο βαθμός της σχολικής χρονιάς:

  Νοείται ότι ο μαθητής αυτός εξετάζεται στην εξεταστέα ύλη και των δύο (2) τετραμήνων.

 • Μαθητές που επιθυμούν να βελτιώσουν το βαθμό τετραμήνου τους σε μαθήματα για τα οποία δεν προνοείται γραπτή εξέταση, δικαιούνται να παρακαθίσουν σε γραπτές εξετάσεις την εξεταστική περίοδο του τετραμήνου στα μαθήματα αυτά· προς τούτο απαιτείται γραπτή δήλωση εκ μέρους των ενδιαφερόμενων μαθητών πριν από τη διακοπή των μαθημάτων· οι βαθμοί του τετραμήνου για όλα τα μη εξεταζόμενα στο τέλος των τετραμήνων μαθήματα του λυκειακού κύκλου ανακοινώνονται γραπτώς πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διακοπή των μαθημάτων του αντίστοιχου τετραμήνου· ο βαθμός του γραπτού συνυπολογίζεται στην εξαγωγή του βαθμού της σχολικής χρονιάς:

  Νοείται ότι οι βαθμοί των τετραμήνων για τα εξεταζόμενα μαθήματα ανακοινώνονται γραπώς στους μαθητές την τελευταία ημέρα πριν από τη διακοπή των μαθημάτων του αντίστοιχου τετραμήνου.

 • Η περίοδος των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων τετραμήνου για όλα τα μαθήματα όλων των τάξεων Γυμνασίου και Α' και Β' τάξεων Λυκείου ως και των Παγκύπριων Εξετάσεων Απόλυσης της Γ' Λυκείου καθορίζεται από την αρμόδια αρχή· το πρόγραμμα των προαγωγικών εξετάσεων Α' και Β' τετραμήνων όλων των τάξεων Γυμνασίου και Α' και Β' τάξεων Λυκείου καθορίζεται από το Σχολείο· η διαδικασία και το πρόγραμμα διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Απόλυσης Γ τάξης Λυκείου καθορίζονται από την αρμόδια αρχή.

 • Ο μαθητής προάγεται τον Ιούνιο την περίοδο των προαγωγικών εξετάσεων-

  1. όταν σε κάθε μάθημα πάρει βαθμό σχολικής χρονιάς τουλάχιστο «Σχεδόν Καλά» 10 ή

  2. όταν υστερεί σ' ένα (1) μη εξεταζόμενο γραπτώς μάθημα, αλλά ο μέσος όρος των βαθμών σχολικής χρονιάς των εξεταζόμενων μαθημάτων και του μαθήματος που υστερεί είναι τουλάχιστο «Σχεδόν Καλά» 10.

 • Ο μαθητής παραμένει στάσιμος τον Ιούνιο-

  1. όταν υστερεί σε τρία (3) ή περισσότερα εξεταζόμενα μαθήματα ή

  2. όταν υστερεί σε δύο (2) εξεταζόμενα και δύο (2) ή περισσότερα μη εξεταζόμενα μαθήματα ή

  3. λόγω μη πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (3) του Κανονισμού 18:

  Νοείται ότι, ο καθηγητικός σύλλογος δύναται, ύστερα από μελέτη και εκτίμηση της περίπτωσης κάθε μαθητή ξεχωριστά και τεκμηριωμένα, σύμφωνα με τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (δ) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 16, να αυξήσει τη βαθμολογία του μαθητή μέχρι και δύο (2) μονάδες, σε ένα (1) μάθημα είτε της περίπτωσης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) είτε της περίπτωσης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β) ανωτέρω, ώστε ο μαθητής να μην παραμείνει στάσιμος.

 • Ο μαθητής παραπέμπεται σε ανεξέταση το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου, όταν η βαθμολογία του για τη σχολική χρονιά δεν εμπίπτει στις πρόνοιες της παραγράφου (12) ή της παραγράφου (13). Ο μαθητής παρακάθεται σε γραπτή και προφορική εξέταση, η οποία γίνεται από επιτροπή που απαρτίζεται από δύο (2) καθηγητές που ορίζονται από το Διευθυντή του σχολείου· η γραπτή εξέταση προηγείται της προφορικής και ο μαθητής θεωρείται ότι επιτυγχάνει στην ανεξέταση του Ιουνίου αν ο μέσος όρος των βαθμών του στη γραπτή και στην προφορική εξέταση είναι τουλάχιστο δέκα (10) και έχει πάρει στη γραπτή εξέταση τουλάχιστον έξι (6):

  Νοείται ότι οι μαθητές αυτοί εξετάζονται στην εξεταστέα ύλη και των δύο (2) τετραμήνων.

  1. Για τους μαθητές που δικαιολογημένα κατά την κρίση του καθηγητικού συλλόγου δεν προσέρχονται στην κανονική γραπτή εξέταση πρώτης σειράς τετραμήνου είτε το Δεκέμβριο είτε τον Ιούνιο, το σχολείο ορίζει δεύτερη σειρά εξέτασης αμέσως μετά την πρώτη σειρά εξέτασης.

  2. Στις ανεξετάσεις Μαίου - Ιουνίου εξετάζονται επίσης οι μαθητές που δικαιολογημένα δεν προσέρχονται σε γραπτή εξέταση τετραμήνου και οι μαθητές που παραπέμπονται λόγω μη πλήρους φοίτησης:

  3. Νοείται ότι, στην περίπτωση των μαθητών που δικαιολογημένα κατά την κρίση του καθηγητικού συλλόγου δεν προσέρχονται σε γραπτή εξέταση είτε το Δεκέμβριο είτε τον Ιούνιο, οι μαθητές αυτοί εξετάζονται γραπτώς για το αντίστοιχο τετράμηνο που δεν προσήλθαν δικαιολογημένα και διατηρούν την προφορική βαθμολογία του τετραμήνου:

   Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση των μαθητών που παραπέμπονται λόγω μη πλήρους φοίτησης ή αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν στις εξετάσεις τετραμήνου, οι μαθητές αυτοί εξετάζονται μόνο γραπτώς, χωρίς να διατηρούν τη βαθμολογία των τετραμήνων:

   Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ο μαθητής αυτός εξετάζεται στην εξεταστέα ύλη και των δύο τετραμήνων.

 • Ο μαθητής προάγεται την περίοδο των ανεξετάσεων Ιουνίου-

  1. όταν σε κάθε μάθημα πάρει βαθμό τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά» 10,

  2. όταν υστερεί σ' ένα (1) μη εξεταζόμενο γραπτώς στο τέλος του τετραμήνου μάθημα, αλλά ο μέσος όρος των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του τετραμήνου και του μαθήματος στο οποίο υστερεί είναι τουλάχιστο «Σχεδόν Καλά» 10:

  3. Νοείται ότι, ο καθηγητικός σύλλογος δύναται, ύστερα από μελέτη και εκτίμηση της περίπτωσης κάθε μαθητή ξεχωριστά και ύστερα από δεόντως αιτιολογημένη απόφαση του, σύμφωνα με τις πρόνοιες της υποπαραγράφου(δ) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 16, να αυξήσει τη βαθμολογία του μαθητή μέχρι και δύο (2) μονάδες σε ένα (1) ή δύο (2) μαθήματα είτε της περίπτωσης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) είτε της περίπτωσης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β) ανωτέρω, ώστε ο μαθητής να μην παραμείνει στάσιμος.

 • Ο μαθητής παραμένει στάσιμος την περίοδο των ανεξετάσεων Ιουνίου-

  1. όταν δεν συγκεντρώσει τους βαθμούς που προβλέπονται για την προαγωγή του στην παράγραφο (16) ή

  2. όταν αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται στις ανεξετάσεις Ιουνίου για εξέταση.

 • Ο μαθητής απολύεται-

  1. όταν σε κάθε μάθημα πάρει βαθμό τουλάχιστο «Σχεδόν Καλά»,

  2. όταν υστερεί σε ένα (1) μη εξεταζόμενο γραπτώς στο τέλος του τετραμήνου μάθημα, αλλά ο μέσος όρος των βαθμών των εξεταζόμενων γραπτώς στο τέλος του τετραμήνου μαθημάτων και του μαθήματος που υστερεί είναι τουλάχιστο «Σχεδόν Καλά» 10,

  3. όταν υστερεί σε ένα (1) εξεταζόμενο γραπτώς στο τέλος του τετραμήνου μάθημα με βαθμό όχι κατώτερο του οκτώ (8), αλλά ο μέσος όρος των βαθμών όλων των εξεταζόμενων γραπτώς στο τέλος του τετραμήνου μαθημάτων, περιλαμβανομένου και του βαθμού του μαθήματος όπου υστερεί, είναι τουλάχιστο δώδεκα (12):

  Νοείται ότι, ο καθηγητικός σύλλογος δύναται, ύστερα από μελέτη και εκτίμηση της περίπτωσης κάθε μαθητή ξεχωριστά και ύστερα από δεόντως αιτιολογημένη απόφαση του, σύμφωνα με τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (δ) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 16, να αυξήσει τη βαθμολογία του μαθητή μέχρι και δύο (2) μονάδες σε ένα (1) ή/και δύο (2) εξεταζόμενα μαθήματα στο τέλος της σχολικής χρονιάς με την παραχώρηση πρόσθετων μονάδων, ώστε ο μαθητής να απολυθεί τον Ιούνιο.

  1. Μαθητής που δεν απολύεται τον Ιούνιο, δικαιούται ύστερα από γραπτή αίτηση του στον Διευθυντή του σχολείου του να προσέρχεται σε απολυτήριες, γραπτές μόνο εξετάσεις, στις εξεταστικές περιόδους Μαίου - Ιουνίου ή Φεβρουαρίου, μέσα στις επόμενες τρεις (3) σχολικές χρονιές.

  2. Οι ημερομηνίες υποβολής αίτησης προς το Διευθυντή του σχολείου είναι οι ακόλουθες:

   1. 30 Απριλίου, για τις εξεταστικές περιόδους Μαίου - Ιουνίου και
   2. 15 Ιανουαρίου, για την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου.

  3. Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος είναι η καθοριζομένη κατά τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά που υποβάλλεται η αίτηση.

  4. Ο μαθητής απολύεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των υποπαραγράφων (α), (β) και (γ) της παραγράφου (18).

 • Σε όσους μαθητές προάγονται ή απολύονται εκδίδεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς Δελτίο Ετήσιας Επίδοσης (ενδεικτικό) (Α' και Β' Τάξεις) ή Απολυτήριο (Γ Τάξη). Το απολυτήριο εκτυπώνεται σε ειδικό έντυπο, το οποίο καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

 • Το περιεχόμενο του απολυτηρίου είναι το ακόλουθο:

  1. Στοιχεία του σχολείου, όνομα, συμπεριλαμβανόμενων των ονομάτων πατέρα και μητέρας, αναφορά στο λυκειακό ή γυμνασιακό κύκλο, κατεύθυνση, όπου εφαρμόζεται, αναφορές σε βιβλία του σχολείου, πράξη του καθηγητικού συλλόγου κ.λπ.·

  2. προσωπικά στοιχεία του μαθητή, περιλαμβανομένης και πρόσφατης φωτογραφίας, η οποία συνάδει με τις προδιαγραφές του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών·

  3. επίδοση του μαθητή στα μαθήματα ως ακολούθως:

   1. Γενική Επίδοση ή γενικός βαθμός σχολικής χρονιάς·
   2. επίδοση του μαθητή στα μαθήματα κοινού κορμού που διδάχθηκε στην Γ' Τάξη. Για κάθε θέμα θα φαίνεται το όνομα του μαθήματος, οι περίοδοι διδασκαλίας του θέματος ανά εβδομάδα στην Γ' Τάξη, ο βαθμός της σχολικής χρονιάς στο μάθημα·
   3. επίδοση του μαθητή στα μαθήματα κατεύθυνσης υποχρεωτικά και επιλεγόμενα που διδάχθηκε στην Γ' Τάξη· για κάθε θέμα θα φαίνεται το όνομα του μαθήματος, οι περίοδοι διδασκαλίας του θέματος ανά εβδομάδα στην Γ Τάξη, ο βαθμός της σχολικής χρονιάς στο μάθημα:

    Νοείται ότι, για κάθε μάθημα κατεύθυνσης που υπάρχει και αντίστοιχο μάθημα κοινού κορμού, η επίδοση θα αναφέρεται σε ένα (1) ενιαίο μάθημα, που αποτελεί το συνδυασμό και των δύο (2), και η αναγραφή θα γίνεται μόνο στο χώρο των μαθημάτων κατεύθυνσης:
    Νοείται περαιτέρω ότι οι πρόνοιες της υπο-υποπαραγράφου (iii) της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (21) εφαρμόζονται, κατά αναλογία, και στις περιπτώσεις του απολυτηρίου γυμνασίου.

   4. επίδοση ή/και έκταση της συμμετοχής του μαθητή στο Πρόγραμμα Δ.Δ.Κ., κατά τη διάρκεια της Γ Τάξης Η αξιολόγηση αυτής της επίδοσης/συμμετοχής θα γίνεται με έναν (1) από τους χαρακτηρισμούς-

    Εξαιρετική,
    Πάρα πολύ καλή,
    Πολύ καλή,
    Καλή,
    Ικανοποιητική,
    Μέτρια,

    σύμφωνα με κριτήρια και την αριθμητική αποτίμηση τους, που θα καθορίσει η αρμόδια αρχή·

  4. σημειώσεις σχετικά με την ισχύουσα βαθμολογία και την αναγνώριση της οποίας το απολυτήριο τυγχάνει από την Ελλάδα·

  5. υπογραφή από το Διευθυντή του σχολείου, ημερομηνία και ανάγλυφη σφραγίδα του σχολείου.

 • Ο γενικός βαθμός της σχολικής χρονιάς προκύπτει ως ο αριθμητικός μέσος όρος των βαθμών που είναι σημειωμένοι στα μαθήματα κοινού κορμού, στα υποχρεωτικά και στα επιλεγόμενα μαθήματα κατεύθυνσης. Ανάλογο περιεχόμενο έχουν και τα Δελτία Επίδοσης για τις Τάξεις Α' και Β' και τα Δελτία Ετήσιας Επίδοσης Α' και Β', καθώς επίσης και τα αποδεικτικά απόλυσης που ζητά ο μαθητής.


Αποφάσεις καθηγητικών συλλόγων για προαγωγή ή απόλυση μαθητών
16.
 • Οι αποφάσεις των καθηγητικών συλλόγων αναφορικά με την έκδοση αποτελεσμάτων για προαγωγή ή απόλυση μαθητών, όπως προνοούνται στις επιφυλάξεις των παραγράφων (8) και (10) του Κανονισμού 14 και των παραγράφων (13), (16) και (18) του Κανονισμού 15, διέπονται από τις πιο κάτω αρχές:

  1. Διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της αξιοπιστίας των ενδεικτικών ή των απολυτηρίων·

  2. διασφάλιση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της αξιοκρατίας·

  3. ανάγκη εξέτασης κάθε περίπτωσης ξεχωριστά και αποφυγή γενικεύσεων που έχουν τυπική αντικειμενικότητα, αλλά δεν περιέχουν την ουσιαστική πτυχή της θεώρησης ειδικών λόγων ή συνθηκών που πιθανό να τεκμηριώνουν περαιτέρω εξέταση/ μελέτη και λήψη απόφασης·

  4. επίδειξη λελογισμένης επιείκειας, για να μην παραμείνει στάσιμος ο μαθητής, σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε-
   1. σοβαρά προβλήματα υγείας·
   2. επίδειξη ουσιαστικής βελτίωσης και προόδου, παρά τις αντιξοότητες του περιβάλλοντος ή και των προσωπικών του αδυναμιών·
   3. σοβαρά προσωπικά/οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα.

 • Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία αποφασίζεται να επιδειχθεί λελογισμένη επιείκεια, η σχετική απόφαση είναι δεόντως αιτιολογημένη και καταγράφεται σε πρακτικό.


Έλεγχος και αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων
17.
  1. Ο Διευθυντής, όταν λήξουν οι προαγωγικές, απολυτήριες και κατατακτήριες εξετάσεις, αν παρατήρησε τυχόν λάθος στη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων, υποβάλλει αυτά, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται πιο κάτω, αυτεπάγγελτα και με δική του ευθύνη, προς το Διευθυντή του οικείου Τμήματος Εκπαίδευσης για έλεγχο και αναβαθμολόγηση.

  2. Ο Διευθυντής υποβάλλει επίσης και οποιαδήποτε άλλα γραπτά δοκίμια για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση από το γονέα ή τον κηδεμόνα μαθητή μέσα στην πιο κάτω οριζόμενη προθεσμία. Για κάθε γραπτό που υποβάλλεται από το Διευθυντή για αναβαθμολόγηση ύστερα από αίτηση του γονέα ή του κηδεμόνα του μαθητή, ο αιτητής καταβάλλει και τα τέλη που ορίζονται από το Υπουργείο:

   Νοείται ότι, κατά τη μεταβατική σχολική χρονιά 2016-2017, η διαδικασία της αναβαθμολόγησης δεν εφαρμόζεται προκειμένου για γραπτά δοκίμια που γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμου.

  1. Η υποβολή των γραπτών δοκιμίων για αναβαθμολόγηση γίνεται μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κάθε εξεταστικής περιόδου.

  2. Ο Διευθυντής αποστέλλει στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αντίγραφο του εξεταστικού δοκιμίου του μαθητή με καλυμμένο το όνομά του και τις λύσεις.

  3. Στο αρχείο του σχολείου παραμένουν η σχετική αίτηση που υποβλήθηκε από τους γονείς ή τον κηδεμόνα του μαθητή και η απόδειξη καταβολής του σχετικού τέλους.

  4. Όλα τα γραπτά για αναβαθμολόγηση αποστέλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ταυτόχρονα, αν είναι δυνατό, και μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α).

 • Ο Διευθυντής του οικείου Τμήματος Εκπαίδευσης συγκροτεί Επιτροπή Ελέγχου και Αναβαθμολόγησης Γραπτών Δοκιμίων, η οποία αποτελείται από Επιθεωρητές ή/και Διευθυντές ή/και καθηγητές της ειδικότητας του μαθήματος ή των μαθημάτων στα οποία γίνεται έλεγχος και προβαίνει στον έλεγχο και την αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των οποίων δεν αποκαλύπτεται το όνομα του μαθητή· η απόφαση της Επιτροπής είναι τελεσίδικη.

 • Η Επιτροπή Ελέγχου και Αναβαθμολόγησης Γραπτών Δοκιμίων συντάσσει πρακτικό για την αναβαθμολόγηση, αντίγραφο του οποίου μαζί με το καλυμμένο γραπτό δοκίμιο και τη συνοδευτική επιστολή διαβιβάζονται από το Διευθυντή του οικείου τμήματος Εκπαίδευσης στο Διευθυντή του σχολείου, ο οποίος αποκαλύπτει το όνομα και προβαίνει στην έκδοση του νέου αποτελέσματος. Η διαδικασία για την αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων από την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου συμπληρώνεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα παραλαβής τους από το Διευθυντή του οικείου τμήματος Εκπαίδευσης. Η αποκάλυψη του δοκιμίου γίνεται από τριμελή επιτροπή στην οποία συμμετέχει ο Διευθυντής του σχολείου και δύο (2) Βοηθοί Διευθυντές που ορίζονται από αυτόν.

 • Ο Διευθυντής ενημερώνει τον καθηγητικό σύλλογο για τα αποτελέσματα της αναβαθμολόγησης των γραπτών.


Μη πλήρης φοίτηση
18.
  1. Σε ανεξέταση τον Ιούνιο στα εξεταζόμενα μαθήματα και σε όσα μαθήματα αποφασίζει ο καθηγητικός σύλλογος παραπέμπονται μαθητές που σημείωσαν αριθμό απουσιών από εκατόν είκοσι (120) μέχρι εκατόν τριάντα τέσσερις (134), των δύο (2) αριθμών συμπεριλαμβανομένων.

  2. Μαθητές που σημείωσαν σε κάποιο μάθημα ή σε περισσότερα από ένα (1) μαθήματα συνολικά απουσίες περισσότερες του επταπλάσιου των περιόδων διδασκαλίας που προβλέπει εβδομαδιαίως το πρόγραμμα που ισχύει κατά μάθημα, παραπέμπονται σε ανεξέταση τον Ιούνιο στο μάθημα ή στα μαθήματα αυτά· ο μαθητής εξετάζεται στην εξεταστέα ύλη και των δύο τετραμήνων.

 • Η συμμετοχή του μαθητή στις δραστηριότητες του προγράμματος Δ.Δ.Κ. και στις εκδρομές είναι υποχρεωτική και γι' αυτό, σε περίπτωση απουσίας του από αυτές, οι σχετικές απουσίες καταχωρίζονται και προσμετρούνται στο σύνολο των απουσιών του μαθητή.

 • Μαθητές που σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των εκατό τριάντα πέντε (135), του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανόμενου, παραμένουν στάσιμοι:

  Νοείται ότι, ο μαθητής της Γ' Λυκείου που δεν απολύεται λόγω μη πλήρους φοίτησης, είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τα μαθήματα της τάξης την επόμενη σχολική χρονιά:

  Νοείται περαιτέρω ότι, μαθητής που στη μεταβατική περίοδο των σχολικών ετών 2016 -2017 παραμένει στάσιμος και υποχρεώνεται να επαναλάβει τα μαθήματα της τάξης λόγω μη πλήρους φοίτησης, εγγράφεται στην κατεύθυνση με τα πλησιέστερα μαθήματα προς τις επιλογές του στο Ενιαίο Λύκειο.

 • Οι απουσίες λογίζονται μία (1) για κάθε διδακτική περίοδο ή όπως καθορίζεται στην παράγραφο (11) του Κανονισμού 9.

 • Για τους μαθητές της Γ' τάξης Πρακτικής Κατεύθυνσης ισχύουν τα ακόλουθα αναφορικά με μη πλήρη φοίτηση:

  1. Οι αριθμοί των απουσιών που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (1) και (2) μειώνονται ανάλογα, σύμφωνα με το χρόνο φοίτησης τους στο σχολείο,

  2. μαθητής ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει τον αριθμό ωρών πρακτικής εξάσκησης στη βιομηχανία, όπως καθορίζεται από το Υπουργείο, υποχρεούται να συμπληρώσει τις ώρες που υπολείπονται μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου για να δικαιούται να απολυθεί.

 • Μαθητής του Κλάδου Ξενοδοχειακών, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει την πρακτική κατάρτιση στη βιομηχανία, όπως καθορίζεται από το Υπουργείο, υποχρεούται να τη συμπληρώσει για να δικαιούται να απολυθεί.

 • Μαθητής που απουσίασε για μία (1) έστω περίοδο διδασκαλίας, οφείλει με την επάνοδο του στο σχολείο και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες να προσκομίσει βεβαίωση του γονέα ή του κηδεμόνα του ή πιστοποιητικό του θεράποντα γιατρού υπογραμμένο από τους γονείς ή τους κηδεμόνες του για το λόγο της απουσίας του, εκτός αν του δόθηκε γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση του σχολείου. Κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο ο μαθητής υποχρεούται να προσκομίσει το πιστοποιητικό όχι αργότερα από δύο (2) εργάσιμες μέρες:

  Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που μαθητής απουσιάζει κατά ή την πρώτη περίοδο από το σχολείο, γίνεται δεκτός μετά από επικοινωνία με έναν από τους γονείς ή κηδεμόνες του.

 • Η αδικαιολόγητη απουσία του μαθητή από το σχολείο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

 • Όταν ο μαθητής προτίθεται να απουσιάσει από το σχολείο, τότε αυτό ενημερώνεται αμέσως και εγγράφως από τους γονείς ή κηδεμόνες του ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

 • Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε τετραμήνου και το αργότερο σε έξι (6) ημέρες από αυτήν, ο καθηγητικός σύλλογος ενημερώνεται με βάση τις βεβαιώσεις των γονέων ή των κηδεμόνων για τις απουσίες που σημείωσαν οι μαθητές κατά το τετράμηνο που έληξε και καταχωρίζει τη σχετική απόφαση του στο βιβλίο των πράξεων του· μετά τη λήψη της απόφασης από τον καθηγητικό σύλλογο δεν γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε άλλο έγγραφο και οι γονείς ή οι κηδεμόνες ενημερώνονται εντός δύο (2) ημερών.

 • Για τα θέματα που αφορούν τη φοίτηση του μαθητή, το σχολείο ενημερώνει έγκαιρα τους γονείς ή τους κηδεμόνες ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του· για θέματα απουσίας του μαθητή γίνεται ενημέρωση τουλάχιστον μέχρι την επόμενη ημέρα της απουσίας του μαθητή.

 • Οι απουσίες των μαθητών καταχωρίζονται σε ειδικά απουσιολόγια και αναγράφονται στα δελτία επίδοσης.

  1. Για μαθητές που συμμετέχουν σε ειδική σχολική αποστολή με απόφαση του Υπουργείου στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό ή απασχολούνται σε σχολική δραστηριότητα που τους ανατέθηκε από τη Διεύθυνση, δεν σημειώνονται απουσίες, αφού ο μαθητής ενημερώσει έγκαιρα τη Διεύθυνση του σχολείου του· σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις, υποβάλλεται το αίτημα για έγκριση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

  2. Σε μαθητή που συμμετέχει σε εκπαιδευτικά συνέδρια, σε επετειακές ή/και αντικατοχικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Π.Σ.Ε.Μ., δεν σημειώνονται απουσίες.

 • Στα δελτία επίδοσης τετραμήνου και στα δελτία ετήσιας επίδοσης αναγράφεται ο όρος «πλήρης φοίτηση», αν ο μαθητής έχει σημειώσει όχι περισσότερες από είκοσι τέσσερις (24) απουσίες, του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανόμενου και ο αριθμός των απουσιών του. Στους μαθητές των οποίων η φοίτηση έχει χαρακτηριστεί ως πλήρης φοίτηση, απονέμονται τιμητικά διπλώματα.

 • Μαθητής, του οποίου η φοίτηση έχει χαρακτηριστεί ως «πλήρης» δυνάμει της παραγράφου (14), πριμοδοτείται με δύο (2) μονάδες στην αξιολόγηση της συμμετοχής του στο πρόγραμμα Δ.Δ.Κ.

  1. Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των παραγράφων (1) έως (15), μαθητής παραπέμπεται για ανεξέταση τον Ιούνιο, αν για το δεύτερο τετράμηνο έχει σημειώσει από εξήντα (60) μέχρι εξήντα εφτά (67) απουσίες, των δύο αριθμών συμπεριλαμβανόμενων.

  2. Μαθητής παραμένει στάσιμος, αν κατά το δεύτερο τετράμηνο έχει σημειώσει αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των εξήντα οκτώ (68), του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανόμενου.

 • Ο καθηγητικός σύλλογος έχει τη διακριτική εξουσία σε ειδικές, δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις μαθητών, που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανόμενης και της ψυχικής υγείας, νοουμένου ότι το πρόβλημα είναι τεκμηριωμένο έπειτα από παρακολούθηση από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και με την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού, μη εξαιρούμενης της παραπομπής σε ιατροσυμβούλιο, να αποφασίζει διαφορετικά από ό,τι προβλέπουν οι πρόνοιες των παραγράφων (1), (3) και (16), αν τούτο επιβάλλει το καλώς νοούμενο συμφέρον της εκπαίδευσης ή/και του μαθητή.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας