ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τύποι νηπιαγωγείων

Στην Κύπρο λειτουργούν δημόσια, κοινοτικά και ιδιωτικά νηπιαγωγεία.

Δημόσια Νηπιαγωγεία

Τα δημόσια νηπιαγωγεία ιδρύονται και λειτουργούν από το Κράτος. Με την εισαγωγή, από τον Σεπτέμβριο του 2004, της δωρεάν υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης, το Υ.Π.A.N. αναλαμβάνει όλα τα έξοδα λειτουργίας των δημόσιων νηπιαγωγείων (μισθοί εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, παιδαγωγικός εξοπλισμός, κτιριακές δαπάνες, έξοδα καθαριότητας, γραφική ύλη, ηλεκτρισμός, θέρμανση, κ.ά.). Παράλληλα, το Υ.Π.A.N. είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση και συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού πάνω σε σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

Τα δημόσια νηπιαγωγεία διαβαθμίζονται ως εξής:
  • Μονοδιδάσκαλα: Σχολεία με ένα τμήμα
  • Διδιδάσκαλα ή Διδιδάσκαλα ενισχυμένα: Σχολεία με δύο τμήματα
  • Τριδιδάσκαλα ή Τριδιδάσκαλα ενισχυμένα: Σχολεία με τρία τμήματα
  • Πολυδιδάσκαλα: Σχολεία με περισσότερα από τρία τμήματα.

Κοινοτικά Νηπιαγωγεία

Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία ιδρύονται με βάση τον Περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμο του 2019. Πρόκειται για ιδιωτικά νηπιαγωγεία, τα οποία επιχορηγούνται από το κράτος με ετήσια επιχορήγηση.

Ιδρυτής ενός κοινοτικού νηπιαγωγείου μπορεί να είναι Σύνδεσμος Γονέων Δημόσιου Νηπιαγωγείου, Κοινοτικό Συμβούλιο, Δήμος, Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας, Σωματείο ή Συνδικαλιστική ή Φιλανθρωπική Οργάνωση. Στην πλειονότητά τους, τα κοινοτικά νηπιαγωγεία συστεγάζονται με δημόσια νηπιαγωγεία και εξυπηρετούν, κυρίως, παιδιά ηλικίας 3 - 4 6/12 χρονών. Σε κοινοτικά νηπιαγωγεία τα οποία δεν συστεγάζονται με δημόσια ή βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κοντινό δημόσιο νηπιαγωγείο, πιθανό να φοιτούν και παιδιά υποχρεωτικής εκπαίδευσης (4 6/12 χρονών και άνω).

Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Ιδρύονται για να καλύψουν ανάγκες σε εγγραφές, εκεί όπου οι ανάγκες αυτές δεν καλύπτονται από τα δημόσια νηπιαγωγεία. Στα κοινοτικά νηπιαγωγεία προσφέρονται ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα με χαμηλά δίδακτρα στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος του Υ.Π.Α.Ν.. Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία ακολουθούν και εφαρμόζουν οδηγίες που εκδίδει η Αρμόδια Αρχή. Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους όπως ακριβώς και στα δημόσια. Η λειτουργία του κοινοτικού νηπιαγωγείου μπορεί να παραταθεί κατά έναν μήνα το καλοκαίρι (Ιούλιο). Το ωράριο λειτουργίας των κοινοτικών νηπιαγωγείων επεκτείνεται μέχρι τις 2:45 μ.μ.


Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία

Η ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών νηπιαγωγείων διέπεται από τον Περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμο του 2019. Κάθε ιδιωτικό νηπιαγωγείο, για να έχει δικαίωμα να λειτουργήσει, χρειάζεται να λάβει τη σχετική έγκριση από το Υ.Π.Α.Ν.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα «Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία».

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας