ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Συγχώνευση δημοτικών σχολείων – Περιφερειακά σχολεία

Όταν ο αριθμός των μαθητών/ριών είναι μικρότερος από 15 ή μικρότερος από άλλο αριθμό που ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο, γίνονται διευθετήσεις ώστε να συγχωνευθούν δύο ή περισσότερα δημοτικά σχολεία, για να δημιουργηθεί περιφερειακό δημοτικό σχολείο, κατά προτίμηση τριδιδάσκαλο και άνω. Το Κράτος επιχορηγεί τη μεταφορά των μαθητών/ριών στα περιφερειακά σχολεία που προέρχονται από άλλες κοινότητες. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, αν συντρέχουν αποχρώντες λόγοι οι οποίοι υποβάλλονται ενώπιον του από τις κοινότητες μέσω της Αρμόδιας Αρχής, να επιτρέψει τη συνέχιση της λειτουργίας δημοτικού σχολείου με αριθμό μαθητών/ριών μικρότερο από 15.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας