ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Οικοσελίδα


Βασικός στόχος της παιδείας είναι η δημιουργία ενός σχολείου που θα καλλιεργεί την ολόπλευρη μόρφωση και θα δίνει στους/στις νέους/νέες και στην κυπριακή κοινωνία τη δυνατότητα να βαδίζουν με αυτοπεποίθηση και σιγουριά στο δύσκολο, αλλά και γεμάτο προκλήσεις δρόμο της κοινωνικής και ατομικής προόδου. Ένα σημαντικό μέτρο, που θα συμβάλει στην επίτευξη του πιο πάνω στόχου, είναι η συνεχής βελτίωση και επέκταση του θεσμού του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου στη Δημοτική Εκπαίδευση.

Tα κύρια χαρακτηριστικά του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου είναι:
  • Η υποχρεωτική συμμετοχή όλων των παιδιών των επιλεγμένων σχολείων στον θεσμό.
  • Ο εκσυχρονισμός και η εισαγωγή του μαθήματος των Αγγλικών από την Α΄ τάξη.
  • Η εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής σε όλες τις τάξεις.
  • Η εισαγωγή νέων μαθημάτων και δραστηριοτήτων σε διάφορους τομείς όπως η Αγωγή Υγείας, η Συναισθηματική Αγωγή, η Αγωγή του Καταναλωτή, η Κυκλοφοριακή Αγωγή, η Περιβαλλοντική Αγωγή και η Διαπολιτισμική Αγωγή.
  • Η εισαγωγή Θεμάτων Ενδιαφέροντος όπως Αθλοπαιδιές, Ταεκβοντό (ολυμπιακά αθλήματα), Χοροί, Θέατρο, Μουσική και Καλές Τέχνες.
  • Η παροχή γεύματος σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που λειτουργεί ως τραπεζαρία.
  • Η διδασκαλία Θεμάτων Ενδιαφέροντος με μισθωτή εργασία ορισμένου χρόνου από εξειδικευμένο προσωπικό.
  • Η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής σε κάθε σχολείο.
  • Οι επιχορηγήσεις για αγορά πρόσθετου διδακτικού υλικού, κάλυψη λειτουργικών εξόδων και σίτιση άπορων μαθητών/μαθητριών.
  • Η εισαγωγή του μαθήματος των Γαλλικών στην Ε' και Στ' τάξη.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας