ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προαγωγή μαθητών - Ενδεικτικά, απολυτήρια και άλλα έντυπα

Ένα παιδί προάγεται από μία τάξη στην αμέσως ανώτερη τάξη κάθε χρόνο με βάση την ηλικία του ή κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι και με την έγκριση του/της οικείου/ας επιθεωρητή/επιθεωρήτριας, σε καμιά όμως περίπτωση σε ανώτερη τάξη από αυτή που επιτρέπει η ηλικία του. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς συμπληρώνονται για κάθε παιδί δημοτικού σχολείου από τον/τη δάσκαλό/δασκάλα του ο εγκεκριμένος τύπος ενδεικτικού ή και οποιοδήποτε άλλο έντυπο ζητηθεί από την Αρμόδια Αρχή, τα οποία προ­σκομίζονται για εγγραφή στην επόμενη ή στην ίδια τάξη σε περίπτωση μη προαγωγής. Για κάθε παιδί που συμπληρώνει τη φοίτησή του στο δημοτικό σχολείο εκδίδονται απολυτήριο ή και οποιαδήποτε άλλα έντυπα ζητηθούν από την Αρμόδια Αρχή τα οποία αποστέλλει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Τα έντυπα αυτά προσκομίζονται για εγγραφή του παιδιού στο γυμνάσιο.

Τα ενδεικτικά, απολυτήρια ή και άλλα έντυπα που θα ζητηθούν από την Αρμόδια Αρχή για παιδιά που θα συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο εξωτερικό προσκομίζονται από τον/την κηδεμόνα στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας για πιστοποίηση. Συγκεκριμένα, οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών, προτού φύγουν θα πρέπει να προσκομίσουν στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας τα ενδεικτικά/ απολυτήρια/ πιστοποιητικά φοίτησης που πήραν τα παιδιά τους από τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης, για πιστοποίηση. Στη συνέχεια, εάν θα μεταβούν σε χώρα που αναγράφεται στον πιο κάτω κατάλογο χωρών θα πρέπει να προσκομίσουν τα πιστοποιημένα ενδεικτικά/ απολυτήρια/ πιστοποιητικά φοίτησης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για επικύρωση. Εάν, όμως, θα μεταβούν σε χώρα άλλη, που δεν αναγράφεται στον πιο κάτω κατάλογο, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν τα πιστοποιημένα ενδεικτικά/ απολυτήρια/ πιστοποιητικά φοίτησης στο Υπουργείο Εξωτερικών και στην Πρεσβεία της χώρας στην οποία θα μεταβούν, για επικύρωση. Τέλος, εάν επιθυμούν μετάφραση των ενδεικτικών/ απολυτηρίων/ πιστοποιητικών φοίτησης των παιδιών τους, θα πρέπει να προσκομίσουν τα πιστοποιημένα και επικυρωμένα ενδεικτικά/ απολυτήρια/ πιστοποιητικά φοίτησης σε Ορκωτό/ή Μεταφραστή/Μεταφράστρια.

Σημειώνεται ότι στους/στις μαθητές/μαθήτριες που ολοκληρώνουν τη σχολική χρονιά δίνεται ενδεικτικό ή απολυτήριο, ανάλογα. Στους/Στις μαθητές/μαθήτριες που αποχωρούν από την Κύπρο πριν από την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς δίνεται πιστοποιητικό φοίτησης (έντυπο ΥΠΑΝ 58 για τα δημοτικά σχολεία και έντυπο ΥΠΑΝ 176 για τα νηπιαγωγεία).

Έντυπο Θέμα Αρχείο
ΥΠΑΝ ΔΔΕ 12 Νομιμοποίηση εγγράφων (με σφραγίδα “APOSTILLE”) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως


Επανάληψη τάξης σε ειδικές περιπτώσεις / τερματισμός φοίτησης / αναστολή και παράταση φοίτησης

Ένα παιδί μπορεί να υποχρεωθεί να φοιτήσει στην ίδια τάξη για δεύτερο κατά συνέχεια σχολικό έτος, κατόπιν εισήγησης του σχολείου, μετά από πλήρη προσδιορισμό του συμφέροντος του/της μαθητή/μαθήτριας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της φοίτησης του παιδιού στο δημοτικό σχολείο έπειτα από έγκριση του/της οικείου/ας Πρώτου/ης Λειτουργού Εκπαίδευσης και ενημέρωση του σχολείου και του/της γονέα ή κηδεμόνα/ος.

Ο/H Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας εάν πεισθεί προς τούτο, έπειτα από έκθεση της Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, μπορεί να δώσει οδηγίες, ώστε ένα παιδί να διακόψει προσωρινά (για πάνω από πέντε συνεχόμενες ημέρες) ή να τερματίσει τη φοίτησή του σε νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο ή σε σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και να διασφαλίσει ταυτόχρονα ότι του παρέχεται εναλλακτικός τρόπος εκπαίδευσης.

Αν κατά την κρίση του/της υπεύθυνου/ης νηπιαγωγείου και της διευθύντριας του νηπιαγωγείου, ένα παιδί που έχει ηλικία ίση ή μεγαλύτερη από την ηλικία εισδοχής σε δημοτικό σχολείο αυτό πρέπει να παραμείνει στο νηπιαγωγείο, τότε γίνεται εισήγηση της διευθύντριας του νηπιαγωγείου, για αναστολή φοίτησης του παιδιού. Έπειτα από έγκριση του/της οικείου/ας Πρώτου/ης Λειτουργού Εκπαίδευσης, μπορεί να εξασφαλιστεί η αναστολή φοίτησης του παιδιού στην Α΄ τάξη δημοτικού, για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης για δεύτερο έτος, νοουμένου ότι αποδεδειγμένα η παραμονή του παιδιού στο νηπιαγωγείο θα έχει εκπαιδευτικό όφελος γι’ αυτό.

Αν κατά την 1η Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς για την οποία γίνεται η εγγραφή ή ζητείται η συνέχιση της φοίτησης του παιδιού, αυτό έχει ηλικία μεγαλύτερη των 13 χρονών, μπορεί να δοθεί παράταση φοίτησης έπειτα από αίτημα του γονέα/κηδεμόνα και έγκριση του/της οικείου/ας Πρώτου/ης Λειτουργού Εκπαίδευσης. Η παράταση φοίτησης στο δημοτικό σχολείο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστoσελίδα "Εξυπηρέτηση του Πολίτη - Δημοτική Εκπαίδευση"

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας