ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μετεγγραφές στα δημοτικά σχολεία

(α) Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς

Μετεγγραφή παιδιού από ένα δημόσιο δημοτικό σχολείο σε άλλο, γίνεται αφού εγκριθεί σχετικό αίτημα (βλ. έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 33) που υποβάλλεται στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας. Μαζί με το έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 33 πρέπει ο/η γονέας να προσκομίσει και ειδικό πιστοποιητικό φοίτησης (ΥΠΑΝ 58) που εκδίδεται από τη διεύθυνση του προηγούμενου σχολείου.

Μετεγγραφή παιδιού σε δημόσιο δημοτικό σχολείο από μη δημόσιο σχολείο «του αυτού τύπου» που λειτουργεί στη Δημοκρατία, γίνεται αφού εγκριθεί σχετικό αίτημα (βλ. έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 33) που υποβάλλεται στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας. Μαζί με το έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 33 πρέπει ο/η γονέας να προσκομίσει και ειδικό πιστοποιητικό φοίτησης (YΠΑΝ ΙΕΔ 04) που εκδίδεται από τη διεύθυνση του προηγούμενου σχολείου. Η κατάταξη γίνεται στην τάξη που αναγράφεται στο πιστοποιητικό φοίτησης και σε καμία περίπτωση σε τάξη ανώτερη από αυτή που επιτρέπει η ηλικία του παιδιού.

Μετεγγραφή παιδιού σε δημόσιο δημοτικό σχολείο από μη δημόσιο σχολείο «διαφόρου τύπου» ή «παρομοίου τύπου» ή από σχολείο που δεν βρίσκεται στη Δημοκρατία, γίνεται αφού εγκριθεί σχετικό αίτημα (βλ. έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 33) που υποβάλλεται στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας. Μαζί με το έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 33 πρέπει ο/η γονέας να προσκομίσει πιστοποιητικά γέννησης και φοίτησης. Η κατάταξη γίνεται στην τάξη που επιτρέπει η χρονολογική του ηλικία. Αν η επίδοση του παιδιού στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά είναι χαμηλότερη από την τάξη στην οποία θα φοιτήσει, τότε κατατάσσεται στην αμέσως κατώτερη τάξη, νοουμένου ότι η ηλικία του του επιτρέπει να συμπληρώσει τη φοίτησή του στο δημοτικό σχολείο σύμφωνα με τον Νόμο.


(β) Για την επόμενη σχολική χρονιά

Όλοι/ες οι μαθητές/μαθήτριες εγγράφονται στο δημοτικό σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας. Σε περίπτωση που επιθυμούν να εγγραφούν σε σχολείο εκτός της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν στο σχολείο της περιφέρειάς τους και στη συνέχεια να αιτηθούν μετεγγραφής.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστoσελίδα "Εξυπηρέτηση του Πολίτη - Δημοτική Εκπαίδευση".
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας