ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μαθητικά Συμβούλια στο δημοτικό σχολείο

Τα Μαθητικά Συμβούλια στο δημοτικό σχολείο αποσκοπούν:
  • στη δημιουργία ελεύθερων, υπεύθυνων και δημοκρατικών μαθητών πολιτών,
  • στην ανάπτυξη αυτοπειθαρχίας και αλληλοσεβασμού στους μαθητές,
  • στην κοινωνικοποίηση και ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και του αισθήματος της ευθύνης,
  • στην ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και φιλαλληλίας ανάμεσα στους μαθητές,
  • στη συνεργασία μαθητών, δασκάλων και διευθυντή κ.λπ.,
  • στην προαγωγή του δικαιώματος των μαθητών να έχουν φωνή για θέματα που τους αφορούν και εξυπηρετούν το καλώς νοούμενο συμφέρον τους,
  • στην άσκηση και εξοικείωση των μαθητών με τις δημοκρατικές διαδικασίες.

Οι εκλογές για την ανάδειξη Μαθητικού Συμβουλίου διεξάγονται, αφού:
  • συζητηθεί ο ρόλος των Μαθητικών Συμβουλίων και η σημασία τους στη λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν στους ίδιους τους μαθητές,
  • προηγηθεί η κατάλληλη ενημέρωση των μαθητών από τους υπεύθυνους τμημάτων και η απαραίτητη προετοιμασία για τις απαιτούμενες διαδικασίες, με έμφαση στις σχετικές πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών για τα Μαθητικά Συμβούλια,
  • προηγηθούν δραστηριότητες καλλιέργειας δεξιοτήτων πολιτότητας.

Κάθε τμήμα εκλέγει το δικό του Μαθητικό Συμβούλιο και κάθε σχολείο το δικό του Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο με διαδικασία που καθορίζεται με εγκύκλιες οδηγίες του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Τα Μαθητικά Συμβούλια καθορίζουν την ημερήσια διάταξη της συζήτησής τους, είναι υπεύθυνα για το τμήμα τους, θέτουν στον υπεύθυνο τμήματος τα προβλήματα που παρουσιάζονται και τα συζητούν μαζί του, συζητούν και καταθέτουν εισηγήσεις για θέματα συμπεριφοράς, μαθητικής ενδυμασίας, ευπρεπούς εμφάνισης, εκπαιδευτικών εκδρομών ή επισκέψεων, καλλιτεχνικών παραστάσεων, καθαριότητας και εμφάνισης της τάξης, ευημερίας, σχέσεων, καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέματα αφορούν στην ομαλή λειτουργία του τμήματος.

Τα Μαθητικά Συμβούλια, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο τμήματος, ορίζουν υπευθυνότητες, καθώς και υποεπιτροπές, ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος.

Η συμπεριφορά των μελών του Μαθητικού Συμβουλίου πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τους άλλους μαθητές. Τα μέλη του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου έχουν την ευθύνη προώθησης και καταβολής προσπαθειών υλοποίησης των αποφάσεων του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με τα Μαθητικά Συμβούλια των τμημάτων, τον υπεύθυνο βοηθό διευθυντή και τον διευθυντή του σχολείου, μέσα στο πλαίσιο των σχολικών κανονισμών.

Το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων για τη μαθητική ενδυμασία, την ευπρεπή εμφάνιση μαθητών, τις εκπαιδευτικές εκδρομές ή επισκέψεις, τις καλλιτεχνικές παραστάσεις που θα παρακολουθήσουν οι μαθητές, τον Κώδικα ή άλλες αποφάσεις που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας